ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Práce a pobyt v zahraničí


Základní informace

I při pobytu v zahraničí Vám může vzniknout nárok na důchod nebo jinou dávku ze sociálního zabezpečení. Je však potřeba, abyste si ověřili, jaké jsou podmínky pro její přiznání v zemi, kde pracujete nebo žijete.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vám může poskytnout kontakty na příslušné zahraniční instituce, ale neposkytuje konkrétní informace o nároku na dávky v zahraničí.

Před odjezdem do zahraničí (hlavně pokud tam jedete pracovat) si vždy ověřte, jaká jsou pravidla pro platby pojistného a čerpání dávek v dané zemi.

ČSSZ Vám pomůže určit, jakými pravidly se v oblasti sociálního zabezpečení budete Vy (Váš zaměstnavatel) řídit.

Níže naleznete obecné shrnutí hlavních pravidel, ale doporučujeme, abyste se seznámili s podrobnějšími informacemi podle uvedených odkazů. Obsahují detaily, které mohou být pro Vás důležité a bez kterých dávku nedostanete.

Všechny potřebné tiskopisy a žádosti naleznete na ePortále ČSSZ nebo pod odkazy níže nebo v detailnějších informacích k jednotlivým dávkám či situacím.

Evropská unie (EU)

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie (EU). Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb (migrace). Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany států EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v kterémkoli státě EU. Nejdůležitějšími právními předpisy upravující sociální zabezpečení jsou tzv. koordinační nařízení – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.

Tato koordinační nařízení platí pro všechny státy Evropské unie a dále také pro Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a nadále i pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Více informací na Evropská unie.

Brexit

Podrobnější informace související s Brexitem, tedy s ukončením členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v EU, najdete na webu MPSV nebo ČSSZ.

Koordinace sociálního zabezpečení

EU nemá jednotnou sociální politiku (to znamená, že jednotlivé členské státy nemají stejné dávky a příspěvky a neposkytují je ve stejné výši), je však nutná vzájemná koordinace.

Koordinace vychází ze čtyř principů, které pro Vás v oblasti sociálního zabezpečení znamenají, že jako migrující osoba (tzn. žijící anebo pracující v jiném členském státě EU):

  • máte stejná práva a povinnosti jako osoby žijící v daném státě EU,
  • budete pojištěni pouze jednou a to podle pravidel, která se v oblasti koordinace používají,
  • doby pojištění pro vznik nároku na důchod anebo jinou dávku se Vám započtou,
  • dávka sociálního pojištění Vám bude vyplacena do členského státu EU, ve kterém bydlíte.

Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení

Hlavním účelem mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení je, aby Vám zajistily práva a nároky na důchody či jiné dávky v případě, že pracujete nebo jste pracovali v jednom nebo ve více smluvních státech.

Přehled smluv, které Česká republika uzavřela s jinými státy  

Důchody ze zahraničí (z Evropské unie anebo ze smluvních států)

Podmínky pro přiznání a výplatu důchodu jsou v každém z těchto států jiné. Pokud žijete v zahraničí, musíte se vždy obrátit na místní instituce sociálního zabezpečení pro konkrétní informace. ČSSZ poskytuje informace pouze k důchodům v České republice.

Pokud jste kromě České republiky nějaký čas také žili či žijete v zahraničí a pracovali jste tam (platili pojistné), může Vám v České republice vzniknout nárok na:

  1. tzv. plný důchod – bude Vám přiznán za podmínky, že jste splnili potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod podle českých právních předpisů. Není tedy nutné, aby ČSSZ přihlížela k pojištění získanému v jiném státě.
  2. tzv. dílčí důchod – pro vznik nároku na důchod se přihlédne i k době pojištění, kterou jste odpracovali v jiném státě. V tomto případě se Vám bude z našeho sociálního systému vyplácet pouze „díl“ (proto „dílčí důchod“), za doby pojištění, které jste získali v České republice a další „díl“ budete dostávat ze sociálního systému jiného státu.

Žádost o důchod

Žádost nebudete sepisovat v každém členském státě Evropské unie anebo ve smluvním státě zvlášť. Žádost podáte ve státě, kde bydlíte, nebo jste naposledy pracovali nebo podnikali. V České republice podáte žádost na okresní správě sociálního zabezpečení. V žádosti uvedete informace o dobách zaměstnání v jiných státech.

Instituce jednotlivých členských států si mezi sebou předají potřebné údaje a podklady. Od každého ze států Vám přijde rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výši. Buďte připraveni na to, že mezistátní důchodové řízení je delší než standardní vnitrostátní řízení. Pokud budete komunikovat s jakoukoli institucí, nezapomeňte uvádět své identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození a zejména číslo pojištění – například v České republice je to rodné číslo).

Výplata důchodu do zahraničí

ČSSZ vyplácí důchody do zahraničí. Platby probíhají prostřednictvím České národní banky. Výplatu do zahraničí je možné zasílat na bankovní účet (u zahraniční i české banky), mezinárodní poštovní poukázkou (do Polska) a v některých případech i bankovním šekem.

Potvrzení o žití

Potvrzení o žití je formulář, který slouží k ověření, že příjemce důchodu je naživu. Pokud bydlíte v zahraničí, je třeba Potvrzení o žití zasílat, aby Vám ČSSZ mohla vyplatit Váš důchod. Formulář „Potvrzení o žití“ musí být vždy vlastnoručně podepsán a Váš podpis na něm úředně ověřen. Potvrzení o žití obsahující Váš úředně ověřený podpis je třeba zaslat poštou, případně e-mailem podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem. Formulář Potvrzení o žití najdete v různých jazykových variantách na ePortále ČSSZ.

Více na Podrobné informace o podmínkách pro výplatu důchodu do zahraničí  a pravidlech pro zasílání Potvrzení o žití najdete na internetových stránkách ČSSZ.  

Dávky v nemoci a mateřství v EU

Vyplácení dávek v nemoci a mateřství se řídí předpisy toho členského státu, ve kterém jste pojištěni. Pokud jste pojištěni v jiném státě EU než v České republice, ČSSZ Vám může poskytnout pouze kontakty na zahraniční instituce.

Nemocenské

Pokud jste pojištěni v České republice, zdržujete se v jiném členském státě a onemocníte, navštívíte lékaře v tom státě, ve kterém se zdržujete. Necháte si vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. To pak zašlete svému zaměstnavateli v ČR. Pokud jste podnikající osoba (OSVČ), posíláte potvrzení přímo na okresní správu sociálního zabezpečení. Všechny tiskopisy naleznete na ePortále ČSSZ.

Pokud předpokládáte, že nebudete moci chodit do zaměstnání déle než 14 dní, zašlete také tiskopis Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU. Při karanténě je postup stejný, potvrzení o karanténě Vám musí vystavit lékař ve státě, ve kterém pobýváte.

Peněžitá pomoc v mateřství

Pokud žádáte o peněžitou pomoc v mateřství z České republiky a jste v zahraničí (EU), vyplníte tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí. K žádosti přiložíte také lékařskou zprávu o předpokládaném dni porodu a zašlete ji svému zaměstnavateli. Pokud jste podnikající osoba (OSVČ), zašlete žádost na okresní správu sociálního zabezpečení. Po narození dítěte musíte zaměstnavateli zaslat jeho rodný list (pokud jste OSVČ, zašlete rodný list dítěte přímo okresní správě sociálního zabezpečení).

Ošetřovné

Vyplníte tiskopis Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU. K tiskopisu přiložíte v zahraničí vydané potvrzení o tom, že musíte o někoho blízkého pečovat. Tiskopis zašlete svému zaměstnavateli, ten ho předá okresní správě sociálního zabezpečení, která rozhodne o ošetřovném.

Otcovská

Vyplníte formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou).  Pokud Vaše dítě není občanem České republiky, musíte k žádosti přiložit i kopii rodného listu dítěte (překlad rodného listu není třeba).

Dlouhodobé ošetřovné

Pokud se staráte o svého příbuzného nebo někoho, s kým žijete v jedné domácnosti, vyplníte formulář Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Se žádostí musíte zaslat také lékařskou zprávu o potřebě ošetřování, ve které bude uvedeno, jak dlouho byla osoba v nemocnici (nejméně 4 dny) a že bude potřebovat péči alespoň 30 dní. Tiskopis zašlete svému zaměstnavateli, ten ho předá okresní správě sociálního zabezpečení, která rozhodne o ošetřovném.

Občan jiného státu EU bydlící v ČR

Pokud jste občanem jiného státu EU a bydlíte v České republice a onemocníte, navštívíte lékaře v České republice a necháte si vystavit elektronickou neschopenku. Lékař Vám vydá Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce a Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. V potvrzení uvede, jaká bude předpokládaná doba nemoci. Potvrzení zašlete zaměstnavateli i příslušnému úřadu ve Vašem státě, který Vám bude nemocenské vyplácet.