ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podání žádosti o důchod


Osoba, která byla důchodově pojištěna ve více členských státech, nemusí žádat o důchod zvlášť v každém z nich. Stačí, když žádost podá pouze v jednom státě. Taková žádost se potom považuje za žádost uplatněnou ve všech členských státech, kde byl žadatel pojištěn. Žádost o důchod se podává obvykle ve státě bydliště žadatele, případně ve státě posledního zaměstnání a obvykle na vnitrostátním formuláři.

Osoba s bydlištěm v ČR podá žádost u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze na územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení), kde s ní pověření pracovníci oddělení důchodového pojištění vyplní formuláře potřebné pro uplatnění nároku na důchod v ČR i v ostatních členských státech.

Datum, kdy byla žádost na OSSZ sepsána, se bude považovat za datum podání žádosti i v ostatních členských státech. Žadatel o starobní důchod má však právo požádat při sepisování žádosti, aby tato žádost nebyla vůči některému státu prozatím uplatňována s tím, že o starobní důchod z tohoto státu bude žádat až později. Možnost odkladu přiznání starobního důchodu je upravena v článku 50 (1) nařízení č. 883/2004. Instituce, jejíž důchodové dávky jsou odloženy, na požádání žadatele sdělí důsledky takového odkladu (čl. 46 odst. 2 nařízení č. 987/2009).

V případě, kdy žadatel, přestože byl o to požádán, při sepisování žádosti neuvedl, že byl pojištěn v jiných členských státech, za datum podání žádosti vůči tomuto jinému členskému státu se bude považovat datum, k němuž žadatel doplní svoji původní žádost týkající se chybějících dob pojištění, pokud vnitrostátní právní předpisy neumožňují výhodnější postup.

Žadatel by měl poskytnout veškeré nezbytné informace, které má o svém zaměstnání v jiných členských státech. K žádosti by měly být doloženy podpůrné dokumenty (doklady prokazující pojištění v cizině, pracovní smlouvy, atd.).