ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

O jaké nemocenské pojištění se zajímáte?

Základní informace

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, jehož cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Otcovská náleží 14 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Od 1. prosince 2022 náleží rovněž otci, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.

Podmínky nároku

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní.

Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská náleží, nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. V případě, že je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů, na straně dítěte nebo matky dítěte, lhůta pro nástup na otcovskou se o tyto dny hospitalizace prodlužují.

Otcovská z důvodu úmrtí dítěte náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. V případě, že by bylo narozené dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, lhůta pro nástup na otcovskou z důvodu úmrtí dítěte se o tyto dny hospitalizace prodlužují. Bylo-li by však období pro nástup na otcovskou z důvodu úmrtí dítěte kratší než 2 týdny ode dne úmrtí dítěte, otcovská v tomto případě náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.  Den nástupu si určí otec podle své potřeby.

Otcovská z důvodu úmrtí dítěte náleží jen jednou i v případě, že se současně narodí více mrtvých dětí.

Podpůrčí doba u otcovské (při péči o dítě) končí dnem, v němž dítě zemřelo a dále může otec uplatnit nárok na dávku z důvodu úmrtí novorozeného dítěte. Pokud však dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba (při péči o dítě) ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu.

Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.).

Podání žádosti

Žádost o dávku podává:

 • zaměstnanec (zaměstnankyně) před nástupem na čerpání dávky u svého zaměstnavatele (ten ji neprodleně předá po skočení podpůrčí doby příslušné OSSZ), současně s tím je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (na základě zákoníku práce),
 • OSVČ u příslušné OSSZ, u které je registrována, po skončení 14ti denní péče (přesněji podpůrčí doby).

Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je k dispozici i na kterékoliv OSSZ.

Potřebné doklady a tiskopisy

 • Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“:
  • žadatel-zaměstnanec vyplní údaje ke své osobě a odešle/předá ho svému zaměstnavateli (ten vyplní další potřebné údaje a po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 14 dnů odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ)
  • žadatel-OSVČ vyplní údaje ke své osobě a žádost o dávku uplatní po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které je registrován.
  pokud se dítě narodilo v zahraničí, je nutné k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte)
 • v případě hospitalizace dítěte či matky je nutné doložit potvrzení o hospitalizaci
 • v případě nároku na otcovskou při úmrtí dítěte není povinnost předkládat úmrtní list dítěte

Při převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu se k žádosti přiloží rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče.

Řízení o nároku, lhůty a vydání rozhodnutí

V kompetenci příslušné OSSZ je rozhodnout o nároku na dávku a její výši. Ze zákona je lhůta pro zpracování (výplatu) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží doklady potřebné k její výplatě. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou předané podklady kompletní a správně vyplněné.

Písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, se zasílá současně s výplatou dávky. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). V případě, že oznámení bude delší než je povolený počet znaků na zprávě pro příjemce, zašle OSSZ písemné oznámení formou dopisu (jde o vydání oznámení v tzv. zkráceném řízení).

Pokud nebyly podmínky pro nárok na dávku splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Výpočet a výše dávky

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Výplata dávky

Dávka se poskytuje maximálně 2 týdny, tj. 14 kalendářních dnů ode dne nástupu na ni.

ČSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění zpětně. Způsob výplaty si určuje příjemce dávky. Výplata se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. V případě hotovostní výplaty hradí pojištěnec náklady za doručení. Do zahraničí se dávky nemocenského pojištění vyplácejí pouze na účet příjemce u peněžního ústavu, a to na jeho náklady. Při změně čísla účtu, na který jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba změnu písemně nebo osobně oznámit příslušné OSSZ. Také změnu adresy pro výplatu nemocenských dávek poštou je nutné OSSZ neprodleně oznámit. Doporučujeme využít formulář „Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění /vyjma nemocenského/“

Povinnosti

Oprávněný příjemce dávky je povinen hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

Při změně čísla účtu, na který jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba změnu písemně nebo osobně oznámit příslušné OSSZ. Také změnu adresy pro výplatu nemocenských dávek složenkou je nutné OSSZ neprodleně oznámit.

Nesouhlas s rozhodnutím a opravné prostředky

Při nesouhlasu se zaslaným oznámením, lze podat písemnou žádost příslušné OSSZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky. V žádosti je třeba uvést důvody nesouhlasu s výsledkem tohoto řízení a požádat o vydání rozhodnutí o dávce. Proti rozhodnutí lze podat v zákonné lhůtě (do 15 dnů po jeho doručení) odvolání, a to prostřednictvím OSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání následně rozhoduje regionální pracoviště ČSSZ.

Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím o nárok na dávku nebo její výši, o jejím snížení nebo odnětí, o zastavení její výplaty, o jeho podání rozhoduje příslušná OSSZ. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím OSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání následně rozhoduje regionální pracoviště ČSSZ.

O odvolání ČSSZ rozhoduje ve lhůtách podle správního řádu, tj. do 30–60 dnů podle složitosti případu.

Pokud občan nesouhlasí s výsledkem odvolacího řízení, má možnost podat u příslušného soudu správní žalobu.

Další související informace

Výplatu dávky nelze přerušovat (běží tedy i po dobu hospitalizace matky či dítěte ve zdravotnickém zařízení), nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.

Nárok na dávku nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.

Nárok na otcovskou nemají studenti (samotné studium se totiž za dobu pojištění nepovažuje) ani osoby vedené v evidenci úřadu práce.

Zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a jejichž měsíční zúčtovaný příjem je maximálně 10 000 Kč včetně, nevzniká účast na nemocenském pojištění, tedy ani nárok na otcovskou.

Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení.

Pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, podpůrčí doba u otcovské končí dnem svěření dítěte do této péče.

Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci kterékoliv OSSZ spadající pod příslušnou ÚSSZ v místě jeho bydliště a call centra na telefonním čísle 800 050 248.