ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Základní informace pro zaměstnance a OSVČ


eNeschopenka od 1. 1. 2020 z pohledu zaměstnance aneb co se změnilo a co zůstává

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).

Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře.

Tak jako to bylo do 31. 12. 2019 zůstává i nyní Vaše povinnost dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vycházek.

Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.

Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat předložení Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce při provádění kontroly, zda zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a popřípadě při zjišťování dalších skutečností, např. při osvědčování podezření na alkohol či požití jiných návykových látek nebo jde-li o úraz zaviněný jinou osobou.

Po zavedení eNeschopenky již nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, podklady pro výplatu jak náhrady mzdy tak nemocenského jsou elektronická hlášení lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a o jejím trvání. Peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Budete-li chtít nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (i ve verzi ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel. Tiskopis je k dispozici po zavedení eNeschopenky, tj. od 1. 1. 2020.

Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako do 31. 12. 2019 uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.

Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky).

Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Změny spojené se zavedením eNeschopenky od 1. 1. 2020 – informace pro OSVČ

Pokud OSVČ onemocní a bude uznána lékařem dočasně práce neschopnou, obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“). OSVČ již příslušné OSSZ nezasílá žádost o nemocenské v podobě papírových tiskopisů, toto provádí přímo lékař elektronicky. Nemění se však povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování.

Průkaz práce neschopného, který lékař vytiskne a OSVČ předá, je dokladem, ve kterém je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod., a je předkládán případné kontrole z OSSZ.

OSVČ již o nemocenské nežádá, ale po ukončení dočasné pracovní neschopnosti (III. díl uvedeného tiskopisu, který lékař odesílá také elektronicky) musí sama ohlásit OSSZ den, kdy začala opětovně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (do 31. 12. 2019 se toto oznámení provádělo prostřednictvím papírové „neschopenky“).

Oznámení OSVČ učiní prostřednictvím formuláře „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“, který lze nalézt na ePortálu ČSSZ, případně jej lze získat na OSSZ. Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského!

Nemocenské bude zasláno na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z účtu), případně na adresu, kterou eviduje OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek nemocenského pojištění. Pokud OSVČ požaduje nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné OSSZ a to např. prostřednictvím tiskopisu „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, přístupný na webu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pojistence).

Podání lze uskutečnit osobně, elektronicky nebo poštou, kdy předmětné tiskopisy jsou k dispozici po zavedení eNeschopenky, tj. od 1. 1. 2020.

 

S případnými dotazy se lze obrátit na příslušnou OSSZ.

Nejčastější dotazy - zaměstnanci a OSVČ


Opravdu postačuje zaměstnavateli pouze oznámit, že jsem práce neschopný a již mu nemusím nosit neschopenku ani lístek na peníze?

Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala dočasná pracovní neschopnost, která je překážkou v práci, a to neprodleně, jakmile se o ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem. Stejným způsobem bude zaměstnanec informovat zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho dočasná pracovní neschopnost dále trvá.

Lékař pojištěnci předá vytištěný pouze Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl RDPN), ve kterém mu bude lékař vyznačovat termín příští kontroly. Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ, a to včetně potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dříve tzv. „lístek na peníze“). Pojištěnec tedy nemusí předávat zaměstnavateli žádné doklady.

Zaměstnavatel si bude moci informaci o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a jejím trvání ověřit prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.

Jak budu žádat o výplatu nemocenského?

Od 1. 1. 2020 již pojištěnec nemusí podávat samostatnou žádost o výplatu nemocenského. Žádostí o nemocenské je I. díl RDPN, který lékař elektronicky zasílá přímo OSSZ, pokud pracovní neschopnost bude trvat déle než 14 kalendářních dnů a lékař vystaví trvání DPN či poté zašle III. Díl RDPN (Ukončení DPN)

A jak mi bude nemocenské vypláceno?

Nemocenské bude pojištěnci vypláceno stejným způsobem, jakým mu zaměstnavatel vyplácí mzdu nebo plat. Tuto informaci sděluje OSSZ zaměstnavatel.

V případě OSVČ je nemocenské vypláceno stejným způsobem, jakým tato osoba platí pojistné na nemocenské pojištění.

Pojištěnec může písemně požádat o jiný způsob výplaty, kdy k této žádosti může využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který je dostupný na ePortále ČSSZ anebo v tištěné podobě na OSSZ.

Pracuji a jsem pojištěný v jiném členském státě EU, ale lékaře mám v ČR. Jak budu dokládat pracovní neschopnost uznanou českým lékařem vůči svému zaměstnavateli?

V případě zaměstnance pojištěného v zahraničí (např. Německu) bude od 1. 1. 2020 platit dále uvedený postup.

Lékař vystaví elektronické rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – I. díl RDPN, ve kterém uvede, že se jedná o případ se zahraničním nositelem pojištění a odešle jej příslušné OSSZ, kdy bude evidováno v systému ČSSZ jako zahraniční případ.

Následně lékař pacientovi vytiskne Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce – II. díl RDPN a pro účely uplatnění nároku na dávku v zahraničí také Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti pro zahraniční pojištěnce, ve kterém vyznačí datum vzniku pracovní neschopnosti a pravděpodobnou dobu jejího trvání (zpravidla příští kontrola u lékaře). Potvrzení o trvání může lékař vytisknout dvakrát, aby pacient měl originál jednou pro zaměstnavatele a jednou pro příslušnou instituci (např. německou nemocenskou pokladnu). Následně bude lékař vystavovat Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti alespoň jednou měsíčně.

Při ukončení pracovní neschopnosti lékař vystaví elektronicky III. díl RDPN, který odešle příslušné OSSZ. Údaj o ukončení pracovní neschopnosti lékař také vyznačí do Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce – II. díl RDPN, který následně pojištěnci ponechá pro potřeby administrace pracovní neschopnosti v zahraničí.

Jako OSVČ si také nemusím žádat o výplatu nemocenského a bude mi vypláceno automaticky?

Pro všechny pojištěnce je v tomto případě postup stejný, tedy ani OSVČ nemusí podávat žádost o výplatu nemocenského, to je provedeno automaticky s odesláním I. dílu RDPN, který zasílá lékař elektronicky přímo na OSSZ. Pokud je nemoc v trvání delším, než 14 dnů, lékař elektronicky odesílá i potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které nárok na výplatu dávky nemocenského zakládá.

Komu musí OSVČ hlásit, že ukončila DPN?

Při ukončení pracovní neschopnosti lékař vystaví elektronicky III. díl RDPN, který odešle příslušné OSSZ. OSVČ už ukončení DPN nikam nehlásí.

Novou povinností OSVČ je, neprodleně, po ukončení DPN lékařem, vyplnit tiskopis „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“ viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy (případně je možné tiskopis osobně vyzvednout na pobočce OSSZ) a osobně, elektronicky nebo poštou podat OSSZ. Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského.