ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Podrobné informace k vyrovnávacímu příspěvku v těhotenství a mateřství


Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále jen „VPTM“)

VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která  byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka náleží:

  • těhotné zaměstnankyni,
  • zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu,
  • zaměstnankyni, která kojí,

pokud byly převedeny na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávaly je těmto ženám zakázána nebo pokud podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje jejich zdraví (anebo těhotenství, mateřství, schopnost kojení).

VPTM se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se příspěvek vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z  důvodu ohrožení mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje nejdéle do konce 9. měsíce po porodu a u žen, jejichž schopnost kojit je ohrožena, pak po dobu kojení.

Výše VPTM se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny ve kterých zaměstnankyně:
  • byla v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě,
  • čerpala mateřskou či rodičovskou dovolenou,
  • ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala či ošetřovala jiného člena domácnosti,
  • čerpala pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut příjem nebo plat,
  • měla neomluvenou nepřítomnost v práci či byla účastna stávky.

Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na VPTM nárok (např. zaměstnankyně účastné pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či členky kolektivních orgánů právnické osoby uvedené v § 5 písm. a) bodě 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

O postupu při uplatnění nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se více dozvíte zde.

O výplatě dávek nemocenského pojištění se více dozvíte zde.