ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Uplatňování nároku a výplata dávek nemocenského pojištění


Uplatňování nároku a výplata dávek nemocenského pojištění

Od 1. 1. 2020 probíhá u nemocenského výplata dávky stejným způsobem jako je pojištěnci vyplácena mzda zaměstnavatelem. Více zde: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnance-a-osvc.

Postup při uplatňování nároku na dávky NP - OŠETŘOVNÉ

Postup zaměstnance - žadatele o dávku:

Při onemocnění dítěte nebo jiné fyzické osoby, která onemocněla či utrpěla úraz, při péči o dítě do 10 let věku z důvodu, že mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény i orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen ošetřující lékař). Tiskopis má 2 propisovací díly. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto rozhodnutí, a to:

  • I. díl - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B předá I. díl svému zaměstnavateli.

Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá

  • II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine.
  • Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.

I tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

Došlo-li k vystřídání ošetřujících osob, uplatňuje zaměstnanec, který ošetřoval dítě či jinou fyzickou osobu (převzal péči) jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“, který zaměstnanec obdrží i na kterékoliv OSSZ. Na tomto tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který mu vystaví ošetřující lékař. Tiskopis musí být podepsán i pojištěncem, od kterého přebírá ošetřování (péči). Při uzavření dětského výchovného zařízení použije k uplatnění nároku na ošetřovné druhé vyhotovení tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“.

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel vyplní na tiskopisech rubriku „Záznamy zaměstnavatele“, ve které vyplní, které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku...“, předá neprodleně příslušné OSSZ.

Postup při uplatňování nároku na dávky NP - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Postup pojištěnce:

Nárok uplatňuje těhotná pojištěnka (pojištěnka, která porodila) tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Lékař potvrdí v části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B. 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče z rozhodnutí příslušného orgánu nebo z důvodu úmrtí matky, z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění matky, pro které nemůže o dítě pečovat, a na základě dohody matky s manželem nebo otcem dítěte se uplatňuje tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Tento tiskopis obdrží pojištěnec i na kterékoliv OSSZ. K žádosti je pojištěnec povinen doložit doklady prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předává zaměstnanec (zaměstnankyně) na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ (na žádosti musí vyplnit, kdy naposledy před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vykonával výdělečnou činnost).

 

 

 

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku...“ (popř. podklady pro provádění srážek z dávek) a předá je neprodleně příslušné OSSZ.

 

Postup při uplatňování nároku na dávky NP - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Postup pojištěnky:

Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož péči je v době těhotenství a mateřství. V části A. potvrdí gynekolog předpokládaný den porodu. Vykonává-li pojištěnka práci těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a kojícím matkám zakázanou, předá tiskopis zaměstnavateli. Nemůže-li konat dosavadní práci z důvodu, že ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení, přestože nejde o práci, která je těmto ženám zakázána, předá tiskopis k doplnění svému ošetřujícímu lékaři nebo lékaři poskytovatele pracovnělékařských služeb, které v části B., bodu 2. uvede, zda podle jeho rozhodnutí práce, kterou dosud konala, ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Poté předá tiskopis svému zaměstnavateli. Pojištěnka musí před předáním tiskopisu zaměstnavateli vyplnit část D. tiskopisu.

 

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel doplní údaje v části C. tiskopisu a také část B., bod 1, jestliže pojištěnka konala práci, která je uvedena v seznamu prací zakázaných těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a kojícím ženám. Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku“ předá neprodleně příslušné OSSZ.

Vzhledem k tomu, že vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem před převedením zaměstnankyně na jinou práci a započitatelným příjmem připadajícím na jeden kalendářní den v kalendářním měsíci převedení, je zaměstnavatel dále povinen každý měsíc, ve kterém trvalo převedení na jinou práci, zaslat příslušné OSSZ ještě vyplněný tiskopis „Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství“, a to nejpozději v den, který je u zaměstnavatele stanoven pro výplatu mezd a platů za uplynulý kalendářní měsíc. Tento tiskopis obdrží zaměstnavatel i na OSSZ. 

 

Postup při uplatňování nároku na dávky NP - Otcovská

Postup pojištěnce:

Nárok uplatňuje pojištěnec  tiskopisem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis obdrží pojištěnec i na kterékoliv OSSZ. V případě pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí k žádosti doložit doklad prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).

Pokud se dítě narodilo v zahraničí, je nutné k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).

Žádost o otcovskou předává pojištěnec na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ.

 

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel k žádosti o otcovskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku...“ a předá je po uplynutí podpůrčí doby neprodleně příslušné OSSZ.

 

Postup při uplatňování nároku na dávky NP – Dlouhodobé ošetřovné 

Postup zaměstnance - žadatele o dávku:

Při vzniku potřeby dlouhodobé péče se uplatňuje nárok na dávku prostřednictvím tiskopisu „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“ (vyplněný vzor (PDF 243,58 kB)), který je k dostání i v tištěné podobě na jednotlivých OSSZ. Zaměstnanec poskytující dlouhodobou péči vyplní tiskopis žádosti a předá jej zaměstnavateli, kterému současně předloží k nahlédnutí originál anebo předá kopii III. dílu Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), který slouží k prokázání existence potřeby dlouhodobé péče u ošetřované osoby vůči zaměstnavateli a omluvení nepřítomnosti zaměstnance poskytujícího tuto péči v zaměstnání.
Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá

  • Potvrzením o trvání potřeby dlouhodobé péče (vyplněný vzor (PDF 361,74 kB)) v případech, kdy potřeba dlouhodobé péče trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví nejméně jednou měsíčně .
  • Rozhodnutím o ukončení potřeby dlouhodobé péče (vyplněný vzor (PDF 366,03 kB)) v případech, kdy potřeba dlouhodobé péče byla ukončena rozhodnutím ošetřujícího lékaře.
    V případě střídání více osob při poskytování dlouhodobé péče v potvrzovaném období si před vyplněním tiskopisu Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče pořídí žadatelé o dávku tolik kopií, kolik bylo ošetřujících osob (popřípadě jim ošetřující lékař vydá potřebný počet vyplněných tiskopisů)

Tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.


Vystřídání se v poskytování dlouhodobé péče

Došlo-li k vystřídání osoby poskytujících dlouhodobou péči (dále jen „ošetřující osoba“), uplatňuje každá ošetřující osoba nárok na dávku samostatně. Při každém vystřídání se v poskytování dlouhodobé péče tak ošetřující osoba přebírající péči vyplní žádost o dávku a ošetřující osoba předávající péči vyplní tiskopis „Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním“ (vyplněný vzor (PDF 170,79 kB)), zasílá se příslušné OSSZ vyplácející dávku. Tiskopis je k dostání i v tištěné podobě na jednotlivých OSSZ.

V případě předem domluveného střídání se více ošetřujících osob v poskytování dlouhodobé péče se k  žádosti o dávku přiloží harmonogram s uvedeným obdobím, ve kterém bude daný zaměstnanec dlouhodobou péči poskytovat (vyplněný vzor (PDF 37,83 kB)), spolu s podepsaným souhlasem ošetřované osoby s tímto harmonogramem. Při předem stanoveném střídání podává zaměstnanec žádost o dávku pouze jednou a při vystřídání se nevyplňuje Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče.

Odvolání souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče

Ošetřovaná osoba má možnost udělený souhlas s ošetřováním vůči konkrétní osobě písemně odvolat. Při odvolání souhlasu ošetřovaná osoba vyplní tiskopis „Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu“ (vyplněný vzor (PDF 270,59 kB)). Následně o odvolání souhlasu ošetřovaná osoba informuje ošetřující osobu, která na tiskopise potvrdí, že byla o odvolání souhlasu informována a vyplněný tiskopis zašle příslušné OSSZ vyplácející dávku.

Ukončení poskytování dlouhodobé péče z jiného důvodu

Pokud bylo poskytování dlouhodobé péče ukončeno z jiného důvodu nežli je vystřídání se v péči nebo odvolání souhlasu (může se uvést se na tiskopise), vyplní zaměstnanec tiskopis „Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu“ (vyplněný vzor (PDF 170,79 kB)) a vyplněný tiskopis zašle příslušné OSSZ vyplácející dávku.

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel tiskopis „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“ spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku...“, předá neprodleně příslušné OSSZ.

Zaměstnavatel po obdržení tiskopisu „Potvrzení o trvání /Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče“ na tiskopisech vyplní rubriku „Záznamy zaměstnavatele“, ve které uvede potřebné údaje pro výplatu dávky a vyplněný tiskopis předá neprodleně příslušné OSSZ.

Výplata dávek

Dávky vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady na její doručení příjemce, tzn. že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena (základní poukázečné činí 43 Kč. Při dávce ve výši od 5 001 Kč do 50 000 Kč se poukázečné zvýší na 53 Kč. Za každých dalších, i započatých 10 000 Kč se poukázečné navýší o 7 Kč). Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a období, za které byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). V případě, že text oznámení bude delší než je povolený počet znaků na zprávě pro příjemce, zašle OSSZ písemné oznámení formou dopisu. Sdělení skutečností výše uvedenými způsoby, tj. formou oznámení se užívá v tzv. zkráceném řízení, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku, její výplatu a výši dávky.

Poštovní poukázky v obálkách bude pošta dodávat adresátům do domovních schránek. Pokud by příjemce dávky požadoval dodání peněžní částky k výplatě na uvedenou adresu, je to možné až po jeho dohodě s poštou a předání poukázky poště. V případě vyšších poukázaných částek může být ze strany pošty z bezpečnostních důvodů do domovní schránky vloženo pouze oznámení o uložení poukázky na poště.

V případě potřeby změny čísla účtu, na které jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba tuto změnu písemně oznámit na příslušnou OSSZ. Pro toto oznámení není předepsán žádný tiskopis a je tedy možno jej učinit volnou formou. Změnu je rovněž možno oznámit osobně na příslušné OSSZ a záznam o změně podepsat. Musí se však jednat o vlastní účet pojištěnce.

Nemocenské se zaměstnanci vyplácí stejným způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna, pokud zaměstnanec nepožádá o jiný způsob výplaty nemocenského; má-li se nemocenské vyplácet zaměstnanci v hotovosti, vyplácí se prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zaměstnance uvedenou v registru pojištěnců, pokud zaměstnanec neuvedl jinou adresu pro účely výplaty nemocenského. V případě, že chce nemocenské zaslat jiným způsobem než jakým je mu vyplácena mzda, plat či odměna, pak musí zažádat o změnu. K tomu je určen formulář „ Žádost dočasně práce neschopného zaměstnance o změnu způsobu výplaty dávky“.

V případě výplaty dávky nemocenské u OSVČ a zahraničního zaměstnance se vyplácí stejným způsobem, jakým OSVC a zahraniční zaměstnanec platí pojistné na pojištění. Jestliže si přeje zasílat nemocenské jiným způsobem, použije  formulář „Žádost dočasně práce neschopného zaměstnance o změnu způsobu výplaty dávky“.

Nesouhlasí-li pojištěnec s výsledkem zkráceného řízení, může podat příslušné OSSZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky písemnou žádost o vydání rozhodnutí o dávce, v němž uvede důvody nesouhlasu s výsledkem tohoto řízení.

Příslušnost OSSZ k výplatě dávky 

Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávky zaměstnanci se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu. Má-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ místem mzdové účtárny.

Pro OSVČ a zahraničního zaměstnance je místně příslušná OSSZ podle jeho trvalého pobytu (jde-li o cizince podle místa hlášeného pobytu v ČR, popř. podle místa podnikání).

Na tuto OSSZ se také pojištěnci obrací s případnými dotazy.