ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Dávky v nemoci a mateřství


Dávky v nemoci a mateřství se podle nařízení dělí na:

Peněžité dávky

V ČR je to nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, ošetřovné, otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Jejich účelem je náhrada příjmu (mzdy, platu) v době nemoci nebo mateřství. V ČR se tyto dávky za splnění stanovených podmínek poskytují z nemocenského pojištění a spadají do působnosti ČSSZ. Z hlediska provádění Nařízení je náhrada mzdy poskytovaná podle zákoníku práce v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem považována za peněžitou dávku v nemoci. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má nárok na výplatu dávky pouze pokud je dobrovolně účastna nemocenského pojištění. Při splnění podmínek náleží z nemocenského pojištění OSVČ dávky nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

Věcné dávky

V ČR se tyto dávky (například ošetření u lékaře, hospitalizace, léky) poskytují ze zdravotního pojištění a spadají do působnosti zdravotních pojišťoven, kde vám poskytnou příslušné informace. Další informace týkající se věcných dávek (zdravotního pojištění) lze získat i v Kanceláři ZP, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@kancelarzp.cz http://www.kancelarzp.cz/cs/

Peněžité dávky v nemoci a mateřství

Ustanovení týkající se peněžitých dávek v nemoci a mateřství jsou uvedena v hlavě III, kapitole I, oddílu 1 (články 17-22) nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a v hlavě III, kapitole I (články 22-32) nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009.

Poskytování  peněžitých dávek v nemoci a mateřství se řídí právními předpisy toho členského státu, ve kterém je osoba pojištěna. V praxi to znamená, že pokud bude dotyčná osoba pobývat v jiném členském státě Evropské unie (například jako turista nebo vyslaný pracovník) a zůstane pojištěn v ČR, budou mu peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytovány podle českých platných právních předpisů. Když se občan rozhodne pracovat v jiném členském státě a v tomto státě bude i nemocensky pojištěn, dostane peněžité dávky v nemoci a mateřství podle právních předpisů tohoto státu.

Práva a povinnosti

O právech a povinnostech vyplývajících z pojištění je třeba se vždy informovat u příslušné instituce v členském státě, kde je osoba pojištěna. Z tohoto důvodu je nutné znát název a adresu této instituce a identifikační číslo nemocenského pojištění (nikoli zdravotního, pokud existují zvlášť pojištění nemocenské a zdravotní). ČSSZ může poskytnout pouze kontakty na ostatní zahraniční instituce, nikoli informace o zahraničním nemocenském nebo zdravotním pojištění (Instituce států EU a EHP).