ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Účast na pojištění


Účast na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.

OSVČ je účastna nemocenského pojištění za současného splnění následujících podmínek:

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR. Uvedené platí v případech, kdy není příslušnost k právním předpisům řešena mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení nebo koordinačními nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009,
  • přihlásila se k účasti na nemocenském pojištění prostřednictvím předepsaného tiskopisu,
  • platí pojistné na nemocenské pojištění alespoň v minimální výši a ve stanovených termínech.

Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána.

Zánik účasti na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění OSVČ zaniká:

  • dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána,
  • dnem skončení samostatné výdělečné činnosti,
  • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě podle zvláštního právního předpisu zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno,
  • nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
  • dnem, kdy nastaly skutečnosti podle § 10 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, zánik oprávnění k výkonu.

O zániku účasti na nemocenském pojištění z důvodu nezaplacení pojistného informuje OSSZ písemně OSVČ.