ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Důchodové pojištění


Následující informace podává pouze základní přehled o důchodovém pojištění v rámci platných bilaterálních smluv. V konkrétních případech je třeba vždy postupovat podle příslušné mezinárodní smlouvy a vnitrostátních právních předpisů.

Při rozhodování o nároku na důchod v případě, že osoba získala doby pojištění v ČR a v některém ze smluvních států, se posuzuje nárok na důchod nejen podle českých vnitrostátních předpisů, ale současně i podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou Česká republika s příslušným státem uzavřela. Způsob řízení závisí na typu smlouvy (proporcionální, teritoriální), na tom, zda žadatel o důchod žije na území ČR nebo na území smluvního státu, zda jsou splněny podmínky nároku (dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění) podle českých vnitrostátních předpisů nebo jenom s přihlédnutím k době pojištění získané v druhém smluvním státě, a na dalších skutečnostech, které jsou v jednotlivých smlouvách specifikovány rozdílně.

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití “, který je k dispozici v české, anglické, německé, francouzské, ruské, japonské, korejské, bulharské, španělské, italské, polské a ukrajinské verzi.