ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podmínky pro výplatu důchodu do zahraničí


Veškeré platby důchodů jsou realizovány prostřednictvím České národní banky v Praze (dále jen ČNB) a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

ČSSZ zadává příkazy k výplatě důchodů ČNB (v souladu s českou právní úpravou) v českých korunách. Mezi ČNB a bankou příjemce důchodu jsou pro výplaty důchodů přípustné platební transakce pouze v těchto měnách: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD.

ČSSZ zadává příkazy ČNB k výplatě důchodu vždy ve výši, která byla příjemci důchodu přiznána. Skutečně vyplacená částka se může lišit v závislosti na kurzu měny a poplatcích místních bank.

Výplata důchodu se provádí:

 • přímo na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině
 • na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v ČR v české měně (Kč)
 • mezinárodní poštovní poukázkou na adresu příjemce do Polska v polské měně
 • na účet příjemce důchodu do Slovenské republiky v měně EUR
 • bankovním šekem na a dresu příjemce důchodu v cizině (mimo Slovenské republiky, Austrálie, Finska, Norska, Makedonie, Dánska, Indie, Sýrie, Švédska, Ukrajiny a Kanady)

POTVRZENÍ O ŽITÍ

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití (tj. že příjemce důchodu je naživu).

Upozornění:

 • Pokud ČSSZ nebude Potvrzení o žití zasláno, nemůže být důchod vyplacen.
 • Potvrzení o žití musí být vždy podepsáno ověřeným podpisem (viz níže).

Potvrzení o žití se zasílá:

 1. Poštou na adresu: ČSSZ, Oddělení výplat do zahraničí, Křížová 25, 225 08 Praha 5

  Vlastnoruční podpis na tiskopisu Potvrzení o žití musí být úředně ověřen, dále musí být uvedeno zejména datum potvrzení (resp. ověření) a razítko příslušného úřadu (blíže viz vysvětlivky na formuláři).

 2. Elektronicky na adresu: posta@cssz.cz

  Příjemce důchodu tiskopis vyplní, vytiskne, podepíše jej vlastnoručním podpisem, vlastnoruční podpis si nechá úředně ověřit, naskenuje jej z listinné do elektronické podoby, podepíše jej kvalifikovaným elektronickým podpisem podle nařízení eIDAS , který bude ve formátu stanoveném v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1506/ a zašle jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz.

  Kvalifikovaným elektronickým podpisem se, podle čl. 3 odst. 12 nařízení eIDAS, rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

  Úřední ověření vlastnoručního podpisu na tiskopisu potvrzení o žití je nezbytné z toho důvodu, že kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení eIDAS má právní účinek rovnocenný pouze vlastnoručnímu podpisu - avšak  na tiskopisu Potvrzení o žití musí být, pro účely potvrzení trvání nároku na výplatu důchodu, úředně ověřený (vlastnoruční) podpis poživatele českého důchodu.

Výplata důchodu přímo na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v cizině je prováděna bezhotovostním platebním stykem, prostřednictvím ČNB a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

Pro zařízení výplaty na účet je nutné řádně vyplnit, podepsat a zaslat ČSSZ Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet.

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití. Důchod na účet příjemce se vyplácí zpětně a pouze do konce měsíce, v němž bylo Potvrzení o žití vystaveno.

Příjemce důchodu zasílá Potvrzení o žití z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Může to být čtvrtletně, pololetně nebo i v jiném časovém intervalu, doporučujeme alespoň 1 x ročně. To znamená, že bude-li příjemce zasílat Potvrzení o žití čtvrtletně, důchod mu bude vyplácen též čtvrtletně a vždy za předcházející čtvrtletí.

Výplata důchodu na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v České republice

Pro zařízení výplaty na účet je nutné řádně vyplnit, podepsat a zaslat ČSSZ Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet.

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v České republice je prováděna v české měně (Kč) vždy na základě zaslaného „Potvrzení o žití“. Způsob provádění výplaty a předkládání „Potvrzení o žití“ je shodný jako při výplatě důchodu na účet u peněžního ústavu v cizině.

Výplata důchodu mezinárodní poštovní poukázkou na adresu příjemce do Polska

Výplata důchodů do Polska se provádí měsíčně mezinárodní poštovní poukázkou prostřednictvím české a polské pošty v polské měně (ve zlotých). Měsíční platby důchodu jsou doručovány vždy v první polovině kalendářního měsíce, za který výplata důchodu náleží.

Při tomto způsobu výplaty důchodu se nepřekládá Potvrzení o žití“, neboť důchod je vyplácen do vlastních rukou důchodce.

Výplata důchodu na bankovní účet do Slovenské republiky v měně EUR

Výplata důchodů klientům s bydlištěm ve Slovenské republice a účtem ve Slovenské republice vedeném v měně EUR se provádí pravidelně měsíčně a poukazována je mezi 22. až 26. dnem v měsíci na ČNB a na účty klientů se připisuje do 5 pracovních dni v EUR.

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 4x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ zasílá v únoru, květnu, srpnu a listopadu kalendářního roku na adresu příjemce důchodu.

Lhůta pro vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného tiskopisu je stanovena na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Pokud není tiskopis v požadované lhůtě vrácen, je výplata důchodu pozastavena až do doby jeho doručení.

V případě, že se příjemce důchodu zdržuje na jiné adrese než trvalé, musí ověřené „Potvrzení o žití“ zasílat z vlastního podnětu a v uvedených měsících.

Pokud klient s bydlištěm ve Slovenské republice požaduje výplatu na účet v jiném státě nebo v jiné měně, není jeho výplata zajišťována v tomto režimu, ale v režimu výplat na účet v cizině (tedy zpětně na základě Potvrzení o žití), viz informace výše.

Výplata důchodu bankovním šekem na adresu příjemce důchodu v cizině

Výplata důchodu bankovním šekem na adresu příjemce v cizině se provádí 4 x ročně, v měsíci březnu, červnu, září a prosinci každého kalendářního roku. Důchod je vyplácen vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí.

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 1 x ročně tiskopisem Potvrzení o žití, který ČSSZ zasílá v prosinci kalendářního roku na adresu příjemce důchodu v cizině.

Lhůta pro vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného tiskopisu je 30 kalendářních dnů od jeho doručení. Pokud není tiskopis v požadované lhůtě vrácen, je výplata důchodu pozastavena až do doby jeho doručení.

U výplat důchodů do Bulharska se doporučuje výplata přímo na bankovní účet příjemce důchodu, neboť příjemci důchodu při proplacení bankovního šeku hradí bulharským bankám vysoké poplatky, v mnoha případech přesahující samotnou výši důchodu