ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podmínky pro výplatu důchodu do zahraničí


Veškeré platby důchodů jsou realizovány prostřednictvím České národní banky v Praze (dále jen ČNB) a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

Výplata důchodu se provádí:  

 • bankovním šekem na a dresu příjemce důchodu v cizině (mimo Slovenské republiky a Kanady)
 • přímo na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině
 • na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v ČR v české měně (Kč)
 • mezinárodní poštovní poukázkou na adresu příjemce do Polska v polské měně 
 • na účet příjemce důchodu do Slovenské republiky v měně EUR 


 

Výplata důchodu bankovním šekem na adresu příjemce důchodu v cizině

Výplata důchodu bankovním šekem na adresu příjemce v cizině se provádí 4 x ročně, v měsíci březnu, červnu, září a prosinci každého kalendářního roku. Důchod je vyplácen vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí. Podmínky nároku na výplatu důchodu (tj. že důchodce je naživu) se ověřují 1 x ročně tiskopisem Potvrzení o žití, který ČSSZ zasílá v prosinci kalendářního roku na adresu příjemce důchodu v cizině.

Lhůta pro vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného tiskopisu je stanovena na dobu 30 kalendářních dnů od jeho doručení. Vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen a tiskopis opatřen datem potvrzení (resp. ověření) a razítkem příslušného úřadu (blíže viz vysvětlivky na formuláři).

Potvrzení o žití se zasílá poštou na adresu:

ČSSZ, Oddělení výplat do zahraničí, Křížová 25, 225 08 Praha 5

 • U výplat důchodů do Bulharska se doporučuje výplata přímo na bankovní účet příjemce důchodu, neboť příjemci důchodu při proplacení bankovního šeku hradí bulharským bankám vysoké poplatky, v mnoha případech přesahující samotnou výši důchodu


 

Výplata důchodu přímo na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v cizině je prováděna bezhotovostním platebním stykem, prostřednictvím ČNB a jejími smluvními partnery – korespondenčními bankami v zahraničí.

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití. Důchod na účet příjemce se vyplácí zpětně a pouze do konce měsíce, v němž bylo Potvrzení o žití vystaveno.

Příjemce důchodu zasílá Potvrzení o žití z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Může to být čtvrtletně, pololetně nebo i v jiném časovém intervalu, doporučujeme alespoň 1 x ročně. To znamená, že bude-li příjemce zasílat Potvrzení o žití čtvrtletně, důchod mu bude vyplácen též čtvrtletně a vždy za předcházející čtvrtletí. Pokud ČSSZ nebude Potvrzení o žití zasláno, nemůže být důchod vyplacen. Vlastnoruční podpis na tiskopisu Potvrzení o žití musí být úředně ověřen, dále musí být uvedeno zejména datum potvrzení (resp. ověření) a razítko příslušného úřadu (blíže viz vysvětlivky na formuláři).

Potvrzení o žití se zasílá poštou na adresu:

ČSSZ, Oddělení výplat do zahraničí, Křížová 25, 225 08 Praha 5

 • vždy je třeba uvést název účtu tj. jméno majitele účtu
 • u všech výplat na účet doporučujeme sdělit BIC kód pobočky banky, u které je účet veden
 • u států EU (při použití měny EUR) je nutné uvést číslo účtu příjemce důchodu v mezinárodní struktuře IBAN a BIC kód banky pro SWIFT
 • u států mimo EU musí být uvedeno – číslo účtu příjemce důchodu, název banky a její přesná adresa a měna, v které je účet veden

SPECIFIKA – požadavky ČNB nebo zkušenosti vycházející z praxe ČSSZ, které jsou důležité pro bezproblémový převod důchodu na účet do konkrétních států:

 • Austrálie – číslo účtu příjemce důchodu, AU – Australan Bank State Branch (BSB) Code, název banky a její přesná adresa
 • Kanada – číslo účtu příjemce důchodu, CC – Canadian Payments Association Payment Routing Number, Branch, kód banky – BANK, název banky a její přesná adresa
 • Kuba – klienti musí uvést číslo účtu příjemce důchodu pouze v měně EUR
 • Rumunsko – nelze platbu provést na účet vedený v jiné měně než EUR (platby se vracejí)
 • Ukrajina v měně EUR – číslo účtu příjemce důchodu, BIC, název banky a její adresa
 • Ukrajina v měně USD – časté problémy ze strany zprostředkující banky v USA s umístěním platby, je nutno sdělit i MFO kód (nejlépe potvrzení od banky)
 • Irán – není možno platby poukázat na účet do Iránu (neprovede žádná korespondenční banka), klienti si musí založit účet mimo území tohoto státu
 • USA – číslo účtu příjemce důchodu, FW – Ferdwire or ABA Code (Routing Number), název banky a její přesná adresa


 

Výplata důchodu na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v  České republice

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v České republice je prováděna v české měně (Kč) vždy na základě zaslaného „Potvrzení o žití“. Způsob provádění výplaty a předkládání „Potvrzení o žití“ je shodný jako při výplatě důchodu na účet u peněžního ústavu v cizině.


 

Výplata důchodu mezinárodní poštovní poukázkou na adresu příjemce do Polska

Výplata důchodů do Polska se provádí měsíčně mezinárodní poštovní poukázkou prostřednictvím české a polské pošty v polské měně (ve zlotých). Měsíční platby důchodu jsou doručovány vždy v první polovině kalendářního měsíce, za který výplata důchodu náleží.

Při tomto způsobu výplaty důchodu se nepřekládá „Potvrzení o žití“, neboť důchod je vyplácen do vlastních rukou důchodce.


 

Výplata důchodu na bankovní účet do Slovenské republiky v měně EUR

Výplata důchodů do Slovenské republiky se provádí pravidelně měsíčně a poukazována je mezi 22. až 26. dnem v měsíci na ČNB a na účty klientů se připisuje do 5 pracovních dni.

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 4x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ automatizovaně expeduje v únoru, květnu, srpnu a listopadu kalendářního roku na adresu příjemce důchodu. Lhůta pro vrácení vyplněného  a vlastnoručně podepsaného tiskopisu je stanovena na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení.

V případě, že se příjemce důchodu zdržuje na jiné adrese než trvalé, musí ověřené „Potvrzení o žití“ zasílat z vlastního podnětu a v uvedených měsících.

 

 

Výplata důchodu do Francie

Výplata důchodů do Francie se provádí v 3 měsíčních intervalech prostřednictvím mezinárodních poštovních poukázek v měně EUR.

Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 1x ročně tiskopisem  „Potvrzení o žití“, který ČSSZ zasílá důchodcům pravidelně v prosinci každého kalendářního roku.