ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

OSVČ


Základní informace

Osoba samostatně výdělečně činná (označuje se zkratkou OSVČ) je osoba, která ukončila povinnou školní docházku a vykonává samostatně výdělečnou činnost nebo při samostatné výdělečné činnosti spolupracuje. Samostatnou výdělečnou činností je např. provozování živnosti, podnikání v zemědělství, umělecká činnost aj.

 Samostatná výdělečná činnost se dělí na 2 druhy:

 • hlavní – jde o Váš jediný příjem,
 • vedlejší činnost není jediným Vaším příjmem (vedle podnikání jste ještě zaměstnaní, studujete, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, osobně pečujete o dítě do 4 let věku atd.).

Důvod pro to, aby Vaše podnikání bylo považováno za vedlejší činnost, musíte sdělit okresní správě sociálního zabezpečení. Přehled povinně i nepovinně dokládaných důvodů pro výkon vedlejší činnosti najdete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Podrobné informace o druzích samostatné výdělečné činnosti.

 

Vykonávána-li OSVČ samostatnou výdělečnou činnost jako činnost hlavní, je pro ni účast na důchodovém pojištění povinná, pokud ji vykonává jako činnost vedlejší, vzniká účast až na základě dosažených příjmů nebo pokud se k účasti OSVČ sama přihlásí.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné, mohou se tedy samy rozhodnout, zda se k němu přihlásí. Pojistné OSVČ samy odvádějí okresní správě sociálního zabezpečení.

Povinnosti OSVČ

Jste-li OSVČ, k Vašim hlavním povinnostem patří placení pojistného na důchodové pojištění a podávání Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok.

Jako OSVČ máte také povinnost oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení datum:

 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti. K tomu využijete tiskopis Oznámení o (opětovném) zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti, k tomu využijete tiskopis Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • od kterého Vám byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti (to znamená, že jste např. skončili zaměstnání, nemáte již nárok na výplatu důchodu či rodičovského příspěvku, přestali jste studovat aj.).

Veškeré změny musíte hlásit okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 15 dnů ode dne, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.

Pojistné

Osoba samostatně výdělečně činná platí:

 • pojistné na důchodové pojištění formou záloh a doplatku tohoto pojistného,
 • pojistné na nemocenské pojištění (dobrovolné).

Pojistné platíte na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Musíte uvádět variabilní symbol platby, aby se Vaše platba správně zaevidovala. Číslo účtu a Váš variabilní symbol obdržíte od okresní správy sociálního zabezpečení poté, co nahlásíte zahájení samostatné výdělečné činnosti. Pro ohlášení, že jste se stali osobou samostatně výdělečně činnou, využijete formulář Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti.

Pokud začínáte se samostatnou výdělečnou činností a nevíte, jaké budou Vaše příjmy z podnikání, první rok nemusíte platit zálohy na pojistné (pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost vedlejší) nebo je platíte z tzv. minimálního vyměřovacího základu (pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost hlavní). Částku minimálního vyměřovacího základu pro daný rok najdete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Pokud jste podnikali již v předchozím roce, výše předpisu záloh na pojistné se vypočte z vyměřovacího základu vyčísleného z daňového základu na Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok.

Podrobné informace ke stanovení výše pojistného na důchodové pojištění.

Jako OSVČ platíte měsíční zálohy na pojistné a následně provedete jejich roční vyúčtování podle vyměřovacího základu stanoveného na základě Vašeho daňového základu, neurčíte-li si vyměřovací základ vyšší, než by odpovídal daňovému základu. K tomuto vyúčtování slouží Přehled o příjmech a výdajích, na základě kterého bude vypočtena částka, kterou musíte doplatit, nebo Vám bude vrácena. U OSVČ je vyměřovacím základem pro pojistné částka touto osobou učená, která činí nejméně 50 % daňového základu (dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti) s tím, že pokud jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost jako činnost hlavní, musí to být alespoň zákonem stanovená minimální částka.

Podrobné informace k zálohám na pojistné na důchodové pojištění

Přehled o příjmech a výdajích

Pokud jste alespoň po část roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musíte podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení tiskopis Přehled o příjmech a výdajích. Na internetových stránkách ČSSZ najdete podrobné informace i názorné video, které vám jednoduše vysvětlí, v jakém termínu a jakým způsobem máte Přehled o příjmech a výdajích podat.

Základní lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, která zpravidla připadá na 2. května. Existují ještě další 2 možnosti, které jsou blíže vysvětleny ve videu. Přehled podejte nejlépe elektronickou formou prostřednictvím ePortálu ČSSZ, poštou nebo na podatelnách okresních správ sociálního zabezpečení (v případě, že nejsou úřední hodiny, vložte jej do uzamčené schránky umístěné zpravidla u vstupu do budovy). Detailní návod jak Přehled vyplnit je umístěn na ePortále ČSSZ.

Souhrnné informace o předepsaných a zaplacených zálohách najdete na ePortále ČSSZ. Problematiku Vám názorně přiblíží instruktážní video na internetových stránkách ČSSZ.

Osoba samostatně výdělečně činná, která je poplatníkem v paušálním režimu

Podrobné informace o vstupu do paušálního režimu a jeho podmínkách získáte u orgánu Finanční správy.

Základními podmínkami, kdy můžete vstoupit do paušálního režimu, jsou:

 • započitatelné příjmy do 2 milionů korun,
 • nejste plátci DPH, nemáte registrační povinnost k DPH,
 • nejste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

Pokud budete v režimu tzv. paušální daně, nezasíláte zálohy na pojistné okresní správě sociálního zabezpečení, ale přímo na účet orgánu finanční správy a pokud bude Vaše daň z příjmu za dané zdaňovací období rovna paušální dani, nepodáváte ani přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Paušální režim zahrnuje pouze zálohu na důchodové pojištění (nikoli na nemocenské).

Podrobné informace pro OSVČ v paušálním režimu.

Účast OSVČ na důchodovém pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná je účastna důchodového pojištění v případě, že v daném roce:

 • vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
 • její příjem z vedlejší samostatné vedlejší výdělečné činnosti dosáhl určité částky (ta je proměnlivá – v roce 2023 je to 96 777 Kč, pro rok 2024 je to 105 520 Kč),),
 • přihlásila se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění,
 • je poplatníkem v paušálním režimu a daň za toto zdaňovací období je rovna paušální dani.
Doba samostatné výdělečné činnosti, za kterou nebylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění, nemůže být započínána pro nárok na důchod.

Účast OSVČ na nemocenském pojištění

OSVČ mohou být účastny nemocenského pojištění dobrovolně. Účast na nemocenském pojištění Vám vznikne dnem, který v přihlášce uvedete, nejdříve ale dnem, ve kterém přihlášku k pojištění podáte.

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,7 % vyměřovacího základu. (Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění činí 8 000 Kč a minimální platba je stanovena ve výši 216 Kč)..

Pokud se rozhodnete nemocenského pojištění neúčastnit nebo jej přestanete platit a bude proto ukončeno, nemáte nárok na žádnou z dávek nemocenského pojištění.

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných je za splnění podmínek poskytováno:

Podrobné informace o nemocenském pojištění OSVČ.