ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Přehled povinně i nepovinně dokládaných důvodů pro výkon vedlejší činnosti


Důvod výkonu vedlejší SVČ

Povinnost dokládat

Poznámka

Výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

NE

 

Výkon služebního poměru zakládající účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáků z povolání.

ANO

Dokládá se potvrzením zaměstnavatele.

Zařazení do práce při výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

ANO

Dokládá se potvrzením příslušné věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Výkon zaměstnání malého rozsahu.

ANO

Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, tzn., ve kterých měsících dosáhla rozhodného příjmu.

Výkon zaměstnání na základě dohody o provedení práce

ANO

Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění.

Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů

ANO

Dokládá se potvrzením zahraničního zaměstnavatele (nebo zahraničního nositele pojištění). Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo se jedná o stát aplikující koordinační nařízení. Platí za předpokladu, že u OSVČ byla určena příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení v ČR.

Nárok na výplatu invalidního důchodu.

Přiznání starobní důchod.

NE je-li orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ

ANO je-li orgánem sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.

Dokládání nároku na výplatu/přiznání důchodu se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem sociálního zabezpečení je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany.

A také u poživatele starobního nebo invalidního důchodu přiznaného podle cizích právních předpisů, jestliže jsou tyto důchody přiznány resp. vypláceny podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícího koordinační nařízení.

Nárok na rodičovský příspěvek.

NE

 

Péče o dítě do 4 let věku (od 1. 1. 2024)

NE, je-li nárok na rodičovský příspěvek

Péče o dítě do 4 let věku se dokládá čestným prohlášením na předepsamém tiskopisu a to pokud nebyl přiznán nárok na rodičovský příspěvek nebo po zániku nároku v období do 4 let věku dítětě.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.

NE je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ

ANO je-li orgánem nemocenského pojištění Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.

Dokládání nároku na výplatu dávky se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem nemocenského pojištění je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany, nebo jsou přiznány, resp. vypláceny podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o nemocenském pojištění nebo státu aplikujícího koordinační nařízení.

Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo III nebo IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, není-li osobou blízkou.

ANO

Dokládá se rozhodnutím o stupni závislosti nebo potvrzením plátce příspěvku na péči, které musí obsahovat stupeň závislosti osoby závislé na péči, čestným prohlášením o vztahu k osobě závislé na péči a zároveň prohlášením, že nepečuje jiná osoba nebo pečuje-li více osob současně, písemnou dohodou všech pečujících, že OSVČ, která chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, pečuje v největším rozsahu.

Nezaopatřené dítě – studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol.

ANO

Studium se dokládá potvrzením školy.