ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti


Pro tvůrce programu na e - Podání HPN10 (Hlášení pracovní neschopnosti)

Datové struktury jsou zveřejněné pro vývojáře SW a vývojářské firmy. ČSSZ si vyhrazuje právo na potřebné změny a doplnění publikovaných informací.

e - Podání HPN je možné zasílat v následujících formátech:

  • HPN18 (formát dle aktuálních standardů ČSSZ se zohledněním sémantiky existujících podání)  –  připravuje se
  • HPN10 (formát dle aktuálních standardů ČSSZ se zohledněním sémantiky existujících podání)
  • DASTA v3 (formát dle datového standardu Ministerstva zdravotnictví ČR verze 3)

Formát HPN18:

Změny formuláře a kontrol proti službě HPN HOL v souvislosti se zavedením nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné (DLO) se týkají:

Formát HPN10:

Formát HPNDS3 (DASTA v3)

Datový standard (DS) MZ ČR (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/) verze 3 byl rozšířen o bloky pro přenos hlášení pracovní neschopnosti.

Pokud HPN připouští větší rozsah (délku řetězce) či obsah (povolené znaky) než DS, nejsou žádné změny, tj. v rámci zpráv DS musí být dodržena omezení daná DS.

Pokud DS připouští větší rozsah či obsah než HPN, musí být pro účely zaslání HPN rozsah i obsah omezen. Cílové systémy na straně ČSSZ mají dané limity, podání odpovídající DS ale neodpovídající omezením HPN by nebylo možné předat do zpracování, bude tedy odmítnuto.

Pokud HPN požaduje větší rozsah či obsah než DS, jsou definována nová pole či nové bloky.

Pokud DS požaduje větší rozsah či obsah (týká se i povinnosti) než HPN, nedochází k žádným změnám, tj. požadované prvky dle DS musí být plněny, ale na straně zpracování na ČSSZ bude validováno pouze dle schématu.

V případě, že HPN vyžaduje některá nepovinná pole (označena textem „pro HPN povinná“ či obdobným) v bloku a DS připouští další pole v bloku, nejsou pole pro HPN až na výjimky přípustná, tj. nesmí být zasílána.

Formát HPNDS4 (DASTA v4)

V současné době je podíl aplikací, které implementují DASTA v4 dle dostupných informací nízký. Implementace bude provedena v případě, že některý z významných potenciálně podávajících subjektů bude DASTA v4 vyžadovat.