Položky datové věty (formuláře) a logické kontroly pro e-Podání DPN 1. Díl

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip

Bloky ip jsou formuláře v rámci jednoho podání (dasta, is), pokud je v bloku více formulářů pro jednoho pacienta, tak jsou opakovány bloky ip (tj. nikoliv pn v rámci ip).

Pro HPN vyžadovány prvky rodCis, jmeno, prijmeni, a, pn, ostatní nepovinné prvky nesmí být přítomny.

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

identifikace pacienta v IS odesilatele

@id_pac

A(1)

NN (číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků)

9-10(-10)

Kontrola 2), 16), 51)

Rodné číslo/EČP

rodcis

A(?)

NN (číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků)

9-10(-10)

Pro HPN požadováno

Kontrola 2), 16), 51)

Jméno

jmeno

A(?)

A, ZX, SP

1-100(-24)

Pro HPN požadováno

příjmení

prijmeni

A(1)

A, ZX, SP

1-100(-35)

 

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/a (adresa vázaná k pacientovi – název a adresa zaměstnavatele)

Zaměstnavatel uveden jako adresa vázaná k pacientovi (a) typ 5 (zaměstnavatel pacienta).

Pro HPN díl 1 vyžadován typ, jmeno a adr, ostatní nepovinné prvky mohou být přítomny, ale nebudou zpracovány (budou ignorovány).

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

typ adresy

@typ

A(1)

„5“ ([TAB_TA])

 

1

Pro HPN vždy „5“

jméno nebo název

jmeno

A(1)

L2

1-150(-255)

název zaměstnavatele

adresa - hlavní text

adr

A(?)

L2

1-150(-35)

adresa zaměstnavatele

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn

Pro ČSSZ právě jeden blok v rámci jednoho bloku ip, musí obsahovat buď právě jeden blok hpn (podání) nebo právě jeden blok pdhpn (pouze odpověď/protokol od ČSSZ).

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

datum a čas aktualizace bloku

 

@dat_ab

A(1)

DT (formát DTS)

19

 Pro HPN díl 1 datum a čas vystavení

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn

Pro ČSSZ právě jeden blok v rámci každého jednoho bloku pn.

idLekarZaslal (icpe) – icz je v is

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Pořadové číslo formuláře v rámci podání

@cfrm

A(1)

N

1-4(-4)

Pořadové číslo formuláře v rámci podání (pozor, jedná se o pořadové číslo formuláře, nikoliv o součást dokumentu), 1-1500

Typ formuláře

@tfrm

A(1)

„1,2,H“

1

„1“

indikace opravného sdělení

@ind_oprav_sd

A(?)

„N, E“

1

Pro HPN díl 1vyžadováno, N či E

Kontrola 55)

stát DPN kódem

astat

A(?)

A

2

Pro HPN povinné, vždy pouze „CZ“

dle kódování ISO 3166, používá se alfanumerický kód (2 znaky)

diagnóza počáteční (či aktuální) –

@diag_poc

A(?)

A,N ([MKN10])

3-4 (-4)

Pro HPN povinná, max 4 znaky.

Úraz

@uraz_kod

A(?)

„N,P,J,O“

1

Povinné pro díl 1

N není úraz, P pracovní úraz, J úraz zaviněný jinou osobou, O ostatní úrazy

Kontrola 57)

vliv alkoholu či omamných látel

@alkoml

A+0(?)

„A, N“

1

Povinné pro díl 1

A ano, N ne

datum počátku pracovní neschopnosti (Neschopen práce od)

dath_od

A(?)

D(formát D)

10 

Kontrola 5), 6), 10)

datum vystavení neschopenky

dath_du

A(?)

D (formát D)

10 

Kontrola 3), 5), 6)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/izam  (informace o zaměstnání, pro díl 1 povinné)

 

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

 zaměstnání  slovně (Profese)

 

@zam_text

A(1)

L2

1-50(-40)

 

klasifikace zaměstnání (Druh zaměstnání)

 

@klas_zam

A(1)

NN ([KZAM])

1

 Dle číselníku CIS_DRUHZAMESTNANI

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/chpn (číslo hlášení dočasné pracovní neschopnosti)

Pro díl 1 musí být vyplněno EČNIČPE a EČNPČ.

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Číslo pro elektronickou komunikaci

@ecnIcpe

A(1/)

NN

8

EČN (elektronické číslo neschopenky), část IČPE

Identifikační číslo pracoviště pro elektronikcou komunikaci (přiděleno ČSSZ)

Kontrola 17)

Pořadové číslo

@ecnpc

A(1/)

NN

10

 EČN (elektronické číslo neschopenky), část PČ

 

Pořadové číslo neschopenky v rámci IČPE. Je tvořeno jako RRMMDD+PPPP kde PPPP je pořadové číslo v rámci dne.

Kontrola 52)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/ahpn (adresa pobytu v době neschopnosti)

Pro díl 1 povinné.

ČSSZ vyžaduje v adrese strukturovaně číslo popisné a orientační. Aby v DS nebyly 2 bloky pro adresu, zavádíme blok specifický pro neschopenku, který použije existující blok adresy a doplní pole požadovaná neschopenkou.

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Čislo popisné

 

@acp

N(1)

A,NN,ZZ (Text)

0-12(-12)

 Kontrola 18)

Číslo orientační

@aco

N(1)

A,NN,ZZ (Text)

0-4(-4)

Kontrola 18)

stát kódem

astat

A(?)

A(dle kódování

ISO 3166)

2

Pro HPN se používá alfanumerický kód (2 znaky)

Kontrola 13), 18)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/ahpn/a (adresa pobytu v době neschopnosti)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

typ adresy

@typ

A(1)

[TAB_TA]

1

pro HPN „1“ či „2“, rozlišení nehraje roli

jméno nebo název

jmeno

N(1)

volný text

-255

první řádek adresy (např. jméno osoby nebo název firmy)

adresa - hlavní text (ulice)

adr

N(?)

A, ZX, SP (volný text)

0-100(-35)

Ulice

Kontrola 18)

adresa - upřesnění 1 (dodatek adresy)

dop1

N(?)

A, NN, ZX, SP (volný text)

0-100(-35)

Dodatek adresy (poschodí)

poštovní směrovací číslo

(tuzemské i zahraniční)

psc

A(?)

NN (tuzemská čísla podle číselníku

PSČ pošty tuzemské)

1-11(-9)

pro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery

Formát dle schématu, pokud nevyhoví, tak zamítnout.

Kontroly dle číselníku (pokud nevyhoví, tak k došetření)

 

Kontrola 13), 53)

Město (obec)

mesto

A(?)

A, ZX, SP (volný text)

0-100(-48)

název města (pošty)

Kontrola 18)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/idl (identifikace lékaře)

Pro HPN vyžadován právě jeden výskyt idl v každém formuláři.

Pro díl 1: ičpe v c_hpn a ičpe v idl musí být schodné

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/idlp (položka identifikace lékaře)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Typ identifikatoru

 

@typ

A(1)

„CSSZ_ICPE“ , „ICZ“

10

„CSSZ_ICPE“ , „ICZ“

Autorita

@vyst

A(1)

„CSSZ“ nebo „“

10

„CSSZ“ nebo „“

Hodnota

@hod

A(1)

NN

50

IČPE či IČZ

IČPE vystavujícího lékaře ,  pro 1. díl se musí shodovat s cisloHPN/ECN/ICPE

Kontrola 14), 17), 56)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/vchz (vycházky)

 

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Datum začátku vycházek

dath_od

N0(1)

D(Formát D)

10

 Počátek platnosti vycházek

 

Kontrola 10), 11)

Čas začátku první vycházky

@vch1_od

A+0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Začátek vycházky

 

+ povinnost dána kontrolou 11)

Čas konce první vycházky

@vch1_do

A+0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Začátek vycházky

 

+ povinnost dána kontrolou 11)

Čas začátku druhé vycházky

@vch2_od

N0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Konec vycházky

 

kontrola 12)

Čas konce druhé vycházky

@vch2_do

N0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Začátek vycházky

 

kontrola 12)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/hsp (hospitalizace)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Začátek hospitalizace

dath_od

A+0(?)

D(Formát D)

10

Začátek hospitalizace

 

+ Pokud bude vyplněna hospitalizace do, musí být vyplněna hospitalizace od

Konec hospitalizace

dath_do

N0(?)

D(Formát D)

10

Konec hospitalizace

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/zpshl (zpětný souhlas)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Datum vystavení souhlasu

 

dath_vy

A+0(1)

D(Formát D)

10

 Datum udělení souhlasu se zpětným vystavením

 

+ povinnost dána kontrolou 6)

Kod SSZ, která vydala souhlas ke zpětnému vystavení

@ssz_kod

A+0(1)

N

3

OSSZ/PSSZ, která vydala souhlas se zpětným vystavením

 

Kód pracoviště číselník  C_COKR

 

+ povinnost dána kontrolou 6)

C_OKR http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5882936A-7A09-48E7-8F7D-015FFC26CB2D/0/C_COKR.htm