Struktura a položky odpovědi HPNDS3

 

Pro HPN vyžadovány prvky pm a is, ostatní nepovinné by neměly být přítomny (jinak může být podání zamítáno jako celek).

název

jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

jednoznačná vnitřní identifikace  souboru  v rámci firmy a jejího programu nebo informačního systému

@id_soubor

A(1)

(text předepsané konstrukce)

1-40(-40)

Jednoznačná vnitřní identifikace zasílaného souboru.

Identifikační řetězec musí být bez mezer a povinně začíná osmiznakovým kódem firmy, která soubor generuje - viz číselník  [TAB_KF].

Pro konstrukci názvu lze použít tyto údaje:

kod_firmy (z elementu zdroj_is) - povinný osmiznakový údaj určující firmu, od níž je komunikující program nebo IS

kod_prog (z elementu zdroj_is) - kód programu nebo IS jednoznačně specifikovaný firmou, která jej vytvořila

verze_prog (z elementu zdroj_is) - verze programu nebo IS jednoznačně specifikovaná firmou, která jej vytvořila

liccis_prog (z elementu zdroj_is) - licenční číslo programu přidělené firmou, která jej vytvořila

ur - určení souboru (v případě pacientských dat též informace o urgentnosti)

typ_odesm - typ odesílajícího místa

ozn_soub - označení souboru

datum a čas vzniku ve formátu: ”YYYY-MM-DDTHH:MM:SS”

 

verze datové struktury

@verze_ds

A(1)

[V_DS] 

8

ve formátu xx.xx.xx

například: ”03.02.01”

verze používaného NČLP

@verze_nclp

A(1)

[V_NCLP]

 

8

ve formátu xx.xx.xx

není-li NČLP vůbec využíván, zadává se nejnižší verze 2.00.00

například: ”02.07.01”

binární datové bloky

@bin_priloha

A(1)

„T, B“

1

Pro HPN vždy „T“

Binární datové bloky v souboru:

T = v souboru není odkazováno na žádné binární bloky, jedná se pouze o běžný text (běžná varianta)

B = v souboru je odkazováno na binární datové bloky (libovolného obsahu)

určení

@ur

A(1)

„R, S, U,  V,  B, C, H,  T, N“

1

typ přenášených dat  (v případě pacientských dat též urgentnost sdělení nebo zpracování souboru)

pro HPN vždy „N“

typ odesílajícího místa

@typ_odesm

A(1)

[TAB_TO]

2

„XX“

doplňující označení odesílaného souboru

@ozn_soub

A(1)

libovolný text

5

 

požadavek na potvrzení přijetí souboru

@potvrzeni

A+0(?)

„N, P“

1

„N“

datum a čas vytvoření bloku dasta tj.datum a čas vytvoření souboru

@dat_vb

A(1)

DT (formát DTS)

19

datum a čas v sekundách YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

 

Fyzické umístění entity: //dasta/zdroj_is

HPN nevyužívá, mohou být plněny i nepovinné prvky

název

jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

kód firmy, jejímž programem byl vytvořen (tento) soubor

@kod_firmy

A(1)

[TAB_KF]

8

„CSSZ____“

kód programu, kterým je  soubor vytvořen

@kod_prog

A(1)

libovolný text, v rámci firmy jednoznačný

1-8(-8)

„DIS“

 

Fyzické umístění entity://dasta/pm (příjmové místo)

název

jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

identifikační číslo ZZ pracoviště příjemce

@icz

A(?)

N(číslo)

8

 

 

 

Fyzické umístění entity://dasta/pm/as (adresa spojení příjemce, tj. SSZ)

Pro HPN v pm vyžadovány prvky typ a vnitřní, ostatní nepovinné prvky mohou být přítomny, ale nebudou zpracovány (budou ignorovány).

název

jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

typ adresy spojení

@typ

A(1)

„I“

1

Pro HPN vždy „I“

vnitřní adresa

vnitrni

A(?)

N

3(-255)

„999“

 

Fyzické umístění entity://dasta/pd

název

jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

identifikace přijatého souboru

@id_soubor

1

text

-40

pokyny:

1. identifikace původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno

2. viz id_soubor - pokyny

indikace bezchybného přijetí souboru

@stav

1

“A,N,O”

1

Pro HPN  pouze A nebo N

adresa spojení

as

1

 

 

pokyny:

typ adresy = “O”

datum a čas odeslání původního zaslaného souboru dasta odesílatelem

dat_os

?

formát DTS

 

kdy byl soubor odesílatelem fyzicky odeslán

datum a čas přijetí původního zaslaného souboru dasta

dat_ps

1

formát DTS

 

kdy byl soubor příjemci fyzicky doručen

 

 

Fyzické umístění entity://dasta/pd/chyba_pd

plný název

kód

V

hodnota

D

podmínky, pokyny, poznámky

název chyby

 

 

 

 

 

kód chyby

@kod

1

 

-3

 

specifikace, případně lokalizace chyby v souboru

@lokalizace

?

 

-64

 

ošetření chyby

@osetreni

?

“O, I “

1

stav (způsob) zpracování chyby v IS příjemce (jak byla kolize řešena)

popis chyby

@popis

?

volný text

-255

popis chyby vytvářený přímo informatikem příjemce