ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Způsoby předávání předepsaných tiskopisů


Přijímání předepsaných tiskopisů v listinné podobě:

V podatelně místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno jsou přijímána osobní a poštovní podání předepsaných tiskopisů.


 

 

Přijímání předepsaných tiskopisů v elektronické podobě:

 

Předepsaný tiskopis ELDP:

PŘEDEPSANÝ TISKOPIS EVIDENČNÍ LIST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (ELDP) lze ve formě datové zprávy výhradně ve formátu XML vyhovujícímu specifikaci ČSSZ zasílat:

  • do datové schránky e - Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo
  • na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR. Certifikát pro elektronický podpis musí být nejprve zaregistrován na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, současně je možné zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání formulářů.


 

 

Předepsané tiskopisy OSVČ, PVPOJ, ONZ, NEMPRI, POS, HPN:

  PŘEDEPSANÉ TISKOPISY v elektronické podobě ve formě datové zprávy (v datovém formátu XML, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno)

lze zasílat:

  • do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e - Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo
  • na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR. Certifikát pro elektronický podpis musí být nejprve zaregistrován na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, současně je možné zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání formulářů.


 

    

K podání, které nesplňuje stanovené podmínky, se nepřihlíží.


 

 

Pro zasílání předepsaných tiskopisů bez podpory mzdového/personálního softwaru jsou na ePortálu ČSSZ k dispozici interaktivní tiskopisy.

 

   
 

Ostatní předepsané tiskopisy:

OSTATNÍ PŘEDEPSANÉ TISKOPISY lze zasílat:

  • do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, nebo
  • na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

V případě tiskopisu „Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)“ do datové schránky ČSSZ nebo na elektronickou adresu podatelny ČSSZ. Tiskopis vyplňuje a potvrzuje zaměstnavatel u osob, které vykonávaly v období od 1. ledna 1993 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech [dle ust. § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 1995]. Žadatel o starobní důchod zpravidla předkládá tento tiskopis současně s podáním žádosti o dávku důchodového pojištění. Od 1. 10. 2016 má nově zaměstnavatel povinnost toto potvrzení zaslat ČSSZ, a to do 30 kalendářních dnů od skončení zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.