ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)


Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)


Důležité: Registrace se netýká klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím datové schránky (Informačního systému datových schránek).

Před registrací na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) je nutno:

  • opatřit si kvalifikovaný certifikát pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu,
  • instalovat kvalifikovaný certifikát na PC a
  • stáhnout šifrovací certifikát - týká se klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím mzdového software.

Pro potřeby registrace je možné využít formulář Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ nebo Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), kterými se sdělují nezbytné údaje pro využívání online služeb a zasílání tiskopisů ČSSZ, tedy i služby e - Podání ČSSZ. Registrační formulář můžete příslušné OSSZ:

  • odeslat elektronicky jako přihlášený klient prostřednictvím ePortálu ČSSZ
  • zaslat do datové schránky
  • odeslat elektronicky na adresu e-podatelny podepsaný uznávaným elektronickým podpisem
  • zaslat písemně poštou
  • předat osobně

Kontakty na OSSZ naleznete zde.

 

Pověřený pracovník (zaměstnanec podávajícího zaměstnavatele)

Pokud zaměstnavatel určí (zmocní) svého zaměstnance nebo dojde ke změně v osobě zmocněného zaměstnance, je nezbytné tuto informaci sdělit příslušné OSSZ, a to přímo v aplikaci Správa plných mocí ePortálu ČSSZ [nového zaměstnance je případně možné určit za pomocí tiskopisu Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ] nebo tiskopisu Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).  Pro zasílání tiskopisů e-Podání ČSSZ lze připojit údaje o certifikátu pro elektronický podpis (vystavitele, sériové číslo certifikátu a e-mailovou adresu pro zasílání notifikací o výsledku zpracování e-Podání ČSSZ). Údaje o datových schránkách či údaje elektronických identifikačních prostředcích využívaných prostřednictvím Identity občana není třeba sdělovat, postačí zmocnit konkrétního zaměstnance ke zvoleným online službám a tiskopisům ČSSZ.

 

Zastupující osoba (např. externí účetní)

Pokud zaměstnavatel k využívání služby e-Podání ČSSZ zmocní jiný subjekt (např. externí účetní firmu), provede registraci zastupující osoba za pomocí tiskopisu Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), na kterém může určit své zaměstnance, kteří pak budou moci e-Podání ČSSZ (a další určené služby) využívat, k tiskopisu se přikládá kopie plné moci. V aplikaci Správa plných mocí ePortálu ČSSZ lze potom zmocnění udělené svým zaměstnancům jednoduše upravit, přidat nové zmocnění či zmocnění odstranit. Případně je možné přidat nové zmocnění za pomocí tiskopisu Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ..

V případě zastoupení více subjektů je možné provést registraci u OSSZ, ke které je místně příslušná zastupující osoba (není třeba provádět registraci na všech OSSZ, které jsou příslušné pro jednotlivé zaměstnavatele).

Kontakty na OSSZ naleznete zde.

 

 

Kvalifikovaný certifikát

Pro úspěšné využívání služby e-Podání ČSSZ prostřednictvím VREP/APEP je vždy nutné využívat pouze platné kvalifikované certifikáty. Změny identifikátorů kvalifikovaného certifikátu je nezbytné sdělit příslušné OSSZ.

Nahlášení nového certifikátu již registrovaného určeného zaměstnance nebo zástupce lze provést službou e-Podání UsrCert (v době platnosti certifikátu).

Pro sdělení změn identifikátorů kvalifikovaného certifikátu (i po uplynutí platnosti stávajícího certifikátu) může zaměstnavatel určeného zaměstnance využít aplikaci Správa plných mocí ePortálu ČSSZ, nebo formulář Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ či tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), kterým je možné nahlásit i další změny (např. změnu e-mailu osoby, která je k zasílání e-Podání zmocněna).