ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)


Důležité: Registrace se netýká klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím datové schránky (Informačního systému datových schránek).

Před registrací na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) je nutno:

  • opatřit si kvalifikovaný certifikát pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu,
  • instalovat kvalifikovaný certifikát na PC a
  • stáhnout šifrovací certifikát - týká se klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím mzdového software. 

Pro potřeby registrace vyplníte formulář Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ, kterým se sdělují  nezbytné údaje pro využívání eSlužeb ČSSZ, tedy i služby e - Podání ČSSZ. Nově můžete prostřednictvím tohoto formuláře své zaměstnance pověřit dále k zasílání ostatních tiskopisů a využívání služeb ePortálu ČSSZ určených pro zaměstnavatele. Registrační formulář můžete příslušné OSSZ:

  • předat osobně,
  • zaslat písemně poštou,
  • odeslat elektronicky na adresu e-podatelny podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, 
  • zaslat do datové schránky nebo
  • odeslat elektronicky jako přihlášený klient prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Kontakty na OSSZ naleznete zde.

 

Pověřený pracovník (zaměstnanec podávajícího zaměstnavatele)

Pokud zaměstnavatel pověří svého zaměstnance nebo dojde ke změně v osobě pověřeného zaměstnance, je nezbytné tuto informaci sdělit rovněž příslušné OSSZ, a to prostřednictvím formuláře Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ. Pro zasílání tiskopisů e-Podání ČSSZ lze připojit údaje o certifikátu pro elektronický podpis (vystavitele, sériové číslo certifikátu a e-mailovou adresu pro zasílání notifikací o výsledku zpracování e-Podání ČSSZ). Údaje o datových schránkách či údaje elektronických identifikačních prostředcích využívaných prostřednictvím NIA není třeba sdělovat, postačí pověřit konkrétního zaměstnance ke zvoleným eSlužbám ČSSZ.

 

Zastupující osoba (např. externí účetní)

Pokud zaměstnavatel k využívání služby e-Podání ČSSZ zmocní jiný subjekt (pověřenou osobu – např. externí účetní firmu), provede registraci zastupující osoba, a to prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) . Formulář je možné předat osobně, zaslat písemně nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny místně příslušné OSSZ nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ. K formuláři je nutné přiložit plnou moc (postačí kopie plné moci, v pochybnostech o zastoupení si ovšem může OSSZ vyžádat originál plné moci).

V případě zastoupení více subjektů je možné provést registraci u OSSZ, ke které je místně příslušná zastupující osoba (není třeba provádět registraci na všech OSSZ, které jsou příslušné pro jednotlivé zaměstnavatele). 

Kontakty na OSSZ naleznete zde.

 

 

 

Kvalifikovaný certifikát

Pro úspěšné využívání služby e-Podání ČSSZ prostřednictvím VREP/APEP je vždy nutné využívat pouze platné kvalifikované certifikáty. Změny identifikátorů kvalifikovaného certifikátu je nezbytné sdělit příslušné OSSZ.

Nahlášení nového certifikátu již registrovaného pověřeného pracovníka nebo zástupce lze provést službou e-Podání UsrCert.

Pro sdělení změn identifikátorů kvalifikovaného certifikátu lze využít formulář Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ, kterým je možné nahlásit i další změny (např. změnu e-mailu osoby, která je k zasílání e-Podání pověřena).