ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Předávání předepsaných tiskopisů (tzv. služba e - Podání)


Jedná se o způsob elektronického předávání předepsaných tiskopisů, které jsou po odeslání bezchybného podání automaticky zpracovány v systémech ČSSZ. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný je formát xml).

Způsoby elektronického podání předepsaných tiskopisů (formulářů) a další praktické informace jsou k dispozici níže.

Zaměstnavatelé podávají:

 • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
 • Přehled o výši pojistného od roku 2016 (PVPOJ 2016)
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění (POS)
   

Osoby samostatně výdělečně činné podávají:

 • Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ 2018)
   

Ošetřující lékaři podávají:

 • Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
   

Zasílání e - Podání s uznávaným elektronickým podpisem

 • Klienti mohou před vypršením platnosti již registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ za pomocí Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT) záznam o obnovení/prodloužení kvalifikovaného certifikátu.


 

Základní předpoklady pro využívání služby e - Podání jsou:

 • počítač
 • internet
 • datová schránka anebo uznávaný elektronický podpis (v případě podání s uznávaným elektronickým podpisem je navíc nutné se k používání služby e - Podání zaregistrovat).

Aktuality pro služby e - Podání


12. 9. 2019 - Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

 

5. 9. 2019 - Nové SSL certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP/APEP budou nasazeny nové certifikáty pro šifrovanou komunikaci. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých SSL certifikátů končí 12. 9. 2019.

Upozornění:

Od 10. 7. 2019 jsou domenové certifikáty vydávány novou podřizenou certifikační autoritou PostSignum Public CA 5.