ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Předávání předepsaných tiskopisů (tzv. služba e - Podání)


Jedná se o způsob elektronického předávání předepsaných tiskopisů, které jsou po odeslání bezchybného podání automaticky zpracovány v systémech ČSSZ. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný je formát xml).

Způsoby elektronického podání předepsaných tiskopisů (formulářů) a další praktické informace jsou k dispozici níže.

Zaměstnavatelé podávají:

 • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
 • Přehled o výši pojistného od roku 2016 (PVPOJ 2016)
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění (POS)
   

Osoby samostatně výdělečně činné podávají:

 • Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ 2018)
   

Ošetřující lékaři podávají:

 • Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
   

Zasílání e - Podání s uznávaným elektronickým podpisem

 • Klienti mohou před vypršením platnosti již registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ za pomocí Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT) záznam o obnovení/prodloužení kvalifikovaného certifikátu.


 

Základní předpoklady pro využívání služby e - Podání jsou:

 • počítač
 • internet
 • datová schránka anebo uznávaný elektronický podpis (v případě podání s uznávaným elektronickým podpisem je navíc nutné se k používání služby e - Podání zaregistrovat).

Aktuality pro služby e - Podání


14. 2. 2020 Omezení DIS-systému pro příjem a zpracování e - Podání 15. 2. 2020

Z technických důvodů bude provoz DIS-systému pro příjem a zpracování e-Podání na ČSSZ v sobotu 15.2.2020 cca od 8 hod do cca 18 hod částečně omezen. Může docházet ke krátkodobé nedostupnosti komunikačního rozhraní VREP / APEP (Veřejné rozhraní pro e-Podání). Podání zaslaná prostřednictvím ISDS (Informační systém datových schránek) mohou být zpracována s menší prodlevou. 

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení

 

5. 12. 2019 Odstávka DIS-systému pro příjem a zpracování e - Podání 6.-8. 12. 2019

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování - Podání na ČSSZ od pátku 6. 12. 2019 cca 17 hod do neděle 8. 12. 2019 cca 21 hod odstaven. Po dobu této odstávky nebude možné zasílat e - Podání na VREP / APEP (Veřejné rozhraní pro e - Podání). Podání zaslaná prostřednictvím ISDS(Informační systém datových schránek) nebudou v tuto dobu DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol o výsledku zpracování).

Po náběhu celého systému bude opět možné zasílat e - Podání prostřednictvím VREP / APEP a e - Podání zaslaná prostřednictvím ISDS budou postupně zpracována.

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

12. 9. 2019 - Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

 

5. 9. 2019 - Nové SSL certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP/APEP budou nasazeny nové certifikáty pro šifrovanou komunikaci. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých SSL certifikátů končí 12. 9. 2019.

Upozornění:

Od 10. 7. 2019 jsou domenové certifikáty vydávány novou podřizenou certifikační autoritou PostSignum Public CA 5.