ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání


Zaměstnavatelé mají dle zákona o nemocenském pojištění (§ 94 zákona č. 187/2006 Sb.) povinnost oznámit na předepsaném tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ (ONZ) nástup svého zaměstnance do zaměstnání, a pokud pracovní poměr skončí, oznámit jeho ukončení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do zaměstnání či jeho skončení.

Ode dne 1. 4. 2023 je zaměstnavatel povinen oznámit též nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu (dále jen „zaměstnanec s dočasnou ochranou“), v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo  činného na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání se u zaměstnance s dočasnou ochranou podává bez ohledu na vznik účasti na nemocenském pojištění, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance  do zaměstnání. Pokud takovému zaměstnanci  vznikl pracovněprávní vztah  přede dnem 1. 4. 2023 a nebyl dosud přihlášen k pojištění (nevznikla mu účast na pojištění), oznamuje zaměstnavatel nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání do 30 kalendářních dnů ode dne 1. 4. 2023. Tato povinnost pro zaměstnavatele neplatí pouze v případě, pokud dotčený pracovněprávní vztah skončí do 30 kalendářních dnů ode dne 1. 4. 2023.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (pokud se nejedná o zaměstnance - cizince s dočasnou právní ochranou), oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení došlo.

U zaměstnance s dočasnou ochranou v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo činného na základě dohody o provedení práce, se Oznámení o skončení zaměstnání podává vždy ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne skončení jeho zaměstnání.

Zaměstnavatelé mají dále povinnost písemnou formou oznámit příslušné OSSZ změny údajů týkajících se zaměstnance, které byly uvedeny na „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděli. Pro hlášení těchto změn, popř. oprav údajů, které byly na tiskopisu nahlášeny chybně, lze rovněž využít tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.

  • Formulář ke stažení: Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Lhůta pro podání: do 8 dnů (popř. 20 dnů v případě zaměstnání malého rozsahu) od nástupu do zaměstnání, skončení zaměstnání či zjištění změny údajů u zaměstnance
  • Zásady pro vyplňování: podávajícím jsou k dispozici Všeobecné zásady k vyplňování tiskopisu ONZ od 1. 1. 2024 (v případě legislativních změn aktualizované pro konkrétní kalendářní rok)
  • Způsoby elektronického podání
  • Zpracování e - Podání

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248, klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077.