ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání


Zaměstnavatelé mají dle zákona o nemocenském pojištění (§ 94 zákona č. 187/2006 Sb.) povinnost oznámit na předepsaném tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ (ONZ) nástup svého zaměstnance do zaměstnání, a pokud pracovní poměr skončí, oznámit jeho ukončení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do zaměstnání či jeho skončení.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení došlo.

Zaměstnavatelé mají dále povinnost písemnou formou oznámit příslušné OSSZ změny údajů týkajících se zaměstnance, které byly uvedeny na „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděli. Pro hlášení těchto změn, popř. oprav údajů, které byly na tiskopisu nahlášeny chybně, lze rovněž využít tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.

 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248, klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077.