ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zpracování e - Podání


Podání obsahující méně než 300 formulářů jsou zpracovávána neprodleně.

Velká podání obsahující 300 - 1499 formulářů mají tzv. odložené zpracování na večerní hodiny (menší vytížení systému).

Při opakovaném podávání totožného e - Podání ve velmi krátkém časovém odstupu jsou všechna podání zamítána pro duplicitu s tím, že má klient možnost opětovného podání za 48 hodin.

Po zaslání Vašeho e – Podání obdržíte automaticky zpětnou odpověď programu o jeho přijetí  či zamítnutí, které je nutno věnovat pozornost. Při využití Informačního systému datových schránek neprobíhá on-line komunikace a klient může obdržet odpověď programu s časovou prodlevou.

 

Odpověď na e - Podání

Odpověď na podání obsahuje informaci o přijetí či zamítnutí podání jako celku a informaci o výsledku zpracování.

Klientům, kteří podávají formuláře e - Podání prostřednictvím datových schránek, je vedle zpětné odpovědi ve formátu HTML (tzv. čitelná odpověď) současně zasílán také protokol v XML formátu, který je určen pro komunikaci se mzdovým softwarem (pokud je na straně podávajícího klienta používán). Obsahem tohoto protokolu jsou tytéž informace, které lze nalézt v zaslané čitelné zpětné odpovědi.

U služby - Podání ONZ, ELDP, POS, PVPOJ a Přehled OSVČ je podání jako celek zamítnuto v případě, že se v kterémkoliv formuláři vyskytuje chyba. V takovém případě je nutné zaslat po opravě chyby znovu všechny formuláře.

U služby - Podání NEMPRI a HPN je podání zamítnuto jako celek pouze tehdy, pokud neobsahuje ani jeden formulář, který by bylo možné zpracovat. V opačném případě je podání označeno jako přijaté, ovšem zpracovány jsou pouze formuláře, které nevykazují chyby. V tomto případě se jedná o tzv. částečné přijetí podání.

 

Opravné podání

případě, že dojde k zaslání nesprávných údajů, a je třeba zaslat opravné podání, je nutné zaslat znovu kompletně vyplněné  formuláře, tj. včetně údajů, které se neopravují. U některých služeb e - Podání ELDP, PVPOJ, HPN je umožněno označit formulář jako opravný. To je nutné učinit v případě, že formulář podání s nesprávnými údaji byl přijat. Opravné podání tedy slouží pro opakované zaslání opravených údajů u přijatých formulářů. 

 

Storno podání

Je možné pouze u služby - Podání PVPOJ, a to na úrovni podání, tj. požadavek na storno podání je obsažen v informacích vyplňovaných do formuláře.

Požadavek na storno podání je u ostatních služeb - Podání nutné uplatnit jiným způsobem – telefonicky, osobně, žádostí přes e-podatelnu či datovou schránku.

 

Co dělat, když

Pokud se z odpovědi na - Podání dozvíte, že pověření k dané e-službě nebo certifikát není zaznamenán v registru podávajících (označeno jako chyba 103), může to znamenat, že:

  • U podávajícího došlo ke změně (prodloužení platnosti) kvalifikovaného certifikátu, tento byl nainstalován do úložiště osobní certifikáty, ale tato změna nebyla ČSSZ nahlášena a tedy promítnuta do Registrační databáze ČSSZ.
  • U podávajícího došlo ke změně kvalifikovaného certifikátu, změnu na ČSSZ nahlásil, referent OSSZ nahrál veřejnou část podpisu nebo vyplnil hexadecimálně sériové číslo podpisu a vystavitele do registrační databáze ČSSZ, ale odesílací program (modul) stále používá původní kvalifikovaný certifikát.
    • Opravte nastavení programu (modulu). Technickou podporu k nastavování programů (modulů) ČSSZ neposkytuje.
  • U podávajícího došlo ke změně kvalifikovaného certifikátu, uživatel změnu na ČSSZ nahlásil a odesílací program (modul) má správně nastavený.
    • Požádejte kontaktní pracovníky pro příslušnou oblast místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ o kontrolu svých údajů v registrační databázi podávajících RAUI (referentka zkontroluje pozorně sériové číslo podpisu, vystavitele a pověření / zastupování pro danou službu).
  • Podávající není oprávněn tento druh - Podání za organizaci zasílat.
    • Na místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ doručte kontaktním pracovníkům chybějící formulář o pověření nebo k zastupování k elektronickému podávání příslušné služby za danou organizaci.

Jestliže ani jeden z výše uvedených postupů nepomohl, obraťte se na technickou podporu ČSSZ k - Podání.