ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele


Předepsané tiskopisy

vyplníte jednoduše na PC a odešlete pomocí ePortálu ČSSZ.

Vyplnění interaktivních tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se k ePortálu ČSSZ. Pokud se však klient k ePortálu prostřednictvím datové schránky nebo Identity občana přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

ePortál ČSSZ umožňuje uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Zaměstnavatel je povinen výše uvedené předepsané tiskopisy zasílat výhradně v elektronické podobě (v datovém formátu XML, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a XSD schématům)

Výše uvedené předepsané tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v jiném členském státě EU se zasílají na elektronické adresy podatelny příslušné OSSZ (v uživatelsky čitelných formátech, např. PDF, JPG, TIFF).

Zaměstnavatel je povinen žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou nemocenského) a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu

(platí i pro předávání podkladů pro stanovení nároku na nemocenské)

převést z písemné podoby do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie (v uživatelsky čitelných formátech, např. PDF, JPG, TIFF) je neprodleně (u otcovské po uplynutí podpůrčí doby, u ošetřovného po uplynutí podpůrčí doby nebo po vydání potvrzení o trvání potřeby ošetřování) předat místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ

  • podepsané způsobem, se kterým jsou spojeny účinky vlastnoručního podpisu

Žádosti o dávku nemocenského pojištění jsou:

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu jsou zejména:

II. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN)

Pouze v případech, kdy zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních důvodů zaslat výše uvedené předepsané tiskopisy v elektronické podobě, může tak učinit v písemné podobě zasláním na adresu určenou OSSZ (v případě ELDP adresu určenou ČSSZ). Zaměstnavatel je přitom povinen uvést důvod tohoto postupu. Povinnost je splněna i předáním těchto tiskopisů OSSZ.

Technickým důvodem je zejména výpadek

  • elektrické energie,
  • služeb provozovatele komunikační infrastruktury,
  • informačního systému zaměstnavatele nebo informačního systému orgánu nemocenského pojištění, pro který není možné předepsané tiskopisy a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu odeslat.

Tiskopis Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) zasílá zaměstnavatel, pokud trvá dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů a nastanou v tiskopisu uvedené skutečnosti mající vliv na výplatu nemocenského. V elektronické podobě doporučujeme zasílat tento tiskopis shodným způsobem jako u shora uvedených předepsaných tiskopisů. Tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ a po jeho vyplnění je možné jej elektronicky odeslat místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, nebo je možné vyplněný tiskopis vytisknout a odeslat v písemné podobě na adresu místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Skutečnosti mající vliv na výplatu nemocenského je možné místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno předávat i jinou vhodnou formou zaručující identifikaci odesílatele (elektronickým podáním prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem, případně písemně).

  • Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

Využíváte k zasílání tiskopisů ČSSZ mzdový software?

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností svého speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud máte speciální program pro správu své firmy, který generuje formuláře ČSSZ, ale neumožňuje jejich přímé odeslání, zjistěte si, zda váš program umí export dat z formulářů do datové věty (ve formátu xml). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického formuláře ČSSZ, a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Tiskopis pak snadno odešlete přímo příslušné OSSZ.

Vyplněné tiskopisy lze zasílat prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem (certifikát pro uznávaný elektronický podpis je třeba nejprve na příslušné OSSZ zaregistrovat) nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Identity občana.

Načtení datové věty (xml souboru), kterou si vytvoříte ve svých speciálních mzdových či účetních programech, do interaktivního tiskopisu umožní jednoduše a rychle zkontrolovat její správnost, což je předpoklad k přijetí tiskopisu systémy ČSSZ.