ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

e - Podání Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění


Zaměstnavatel předkládá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“) předepsaný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ (NEMPRI) současně s žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu. V případě ošetřovného se žádostí rozumí I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), u peněžité pomoci v mateřství se dávka uplatní tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, v případě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tiskopisem Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, u otcovské se dávka uplatní tiskopisem Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) a u dlouhodobého ošetřovného tiskopisem Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance zasílá zaměstnavatel OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ po uplynutí 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o nemocenském pojištění (§ 97 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění, s výjimkou nemocenského, a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat příslušné OSSZ. Zaměstnavatel je povinen přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského, vč. údajů o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny, je po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti předávat OSSZ. Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ sražena).

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248, klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077