ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Příloha k žádosti o dávku


Předepsaný tiskopis Příloha k žádosti o dávku - NEMPRI je zaměstnavatel povinen zasílat výhradně v elektronické podobě (v datovém formátu XML, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a XSD schématům)

Pokud je elektronické podání Příloha k žádosti o dávku - NEMPRI podepsáno uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v jiném členském státě EU, zasílá se na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ (v uživatelsky čitelných formátech, např. PDF, JPG, TIFF).

Zaměstnavatel je povinen (§ 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

  • přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění, s výjimkou nemocenského, a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu (platí i pro předávání podkladů pro stanovení nároku na nemocenské),
  • převést je z písemné do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie (v uživatelsky čitelných formátech, např. PDF, JPG, TIFF) je
  • neprodleně (u otcovské po uplynutí podpůrčí doby, u ošetřovného po uplynutí podpůrčí doby nebo po vydání potvrzení o trvání potřeby ošetřování) spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat příslušné OSSZ.

Zaměstnavatel je povinen přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského, vč. údajů o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny, a po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti je zaslat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit povinnost zasílat výše uvedené předepsané tiskopisy a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu v elektronické podobě, může tak učinit v písemné podobě zasláním na adresu určenou OSSZ; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Základní informace o postupu zaměstnavatele a možnostech zjištění informací o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců jsou k dispozici zde.

Technickým důvodem je zejména výpadek

  • elektrické energie,
  • služeb provozovatele komunikační infrastruktury,
  • informačního systému zaměstnavatele nebo informačního systému orgánu nemocenského pojištění, pro který není možné předepsané tiskopisy a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu odeslat.

Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení počtu vyživovaných osob, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ sražena).

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248, klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077.