ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Tiskopisy


Interaktivní tiskopisy

Klientům jsou interaktivní tiskopisy k dispozici na ePortálu ČSSZ. K jejich vyplnění napomáhají kontroly vybraných polí, nápověda či vysvětlivky. Rozepsaný tiskopis je možné uložit do svého PC (ve formátu XML) a s jeho vyplňováním pokračovat po načtení ze souboru (tlačítko „Načíst tiskopis ze souboru“). Vyplněný tiskopis je možné po provedení jeho kontroly (tlačítko „Zkontrolovat data“) uložit ve formátu PDF a vytisknout (tlačítko „Tisk“).

Přihlášený klient ePortálu

může vyplněný a zkontrolovaný tiskopis odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), případně si může tiskopis uložit do svého PC a odeslat prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem. Přihlášeným klientům jsou do tiskopisu automaticky načteny identifikační údaje.

Nepřihlášený klient ePortálu

má interaktivní tiskopisy a tiskopisy e-Podání také k dispozici, nenačtou se mu ale jeho identifikační údaje. Vyplněné a zkontrolované tiskopisy není možné bez přihlášení k ePortálu odeslat tzv. přímým kanálem, ale je nutné je odeslat prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Pravidla pro elektronické podávání předepsaných tiskopisů

Zaměstnavatel je povinen zasílat předepsané tiskopisy

Evidenční list důchodového pojištění - ELDP

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - ONZ

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance - OZUSPOJ

Přehled o výši pojistného - PVPOJ

Příloha k žádosti o dávku - NEMPRI

výhradně v elektronické podobě (v datovém formátu XML, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a XSD schématům)

· na elektronickou adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem (nutná předchozí registrace certifikátu na OSSZ) vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR

· do datové schránky určené místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ, alternativně do datové schránky e-podani CSSZ: 5ffu6xk (tiskopis ELDP lze zasílat výhradně do datové schránky e-podani CSSZ: 5ffu6xk)

· prostřednictvím ePortálu ČSSZ (tzv. přímým kanálem za pomocí tlačítka "Odeslat přes ePortál") s využitím přístupu se zaručenou identitou, tj. po přihlášení k ePortálu občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, prostřednictvím NIA ID (dříve jméno/heslo/SMS), identifikačního certifikátu I. CA, MojeID, mobilního klíče eGovernmentu, mezinárodní ID brány (IIG - International ID Gateway) nebo přihlašovacími údaji ke své datové schránce.

Výše uvedené předepsané tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v jiném členském státě EU se zasílají na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ (v uživatelsky čitelných formátech, např. PDF, JPG, TIFF).

K tiskopisu Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) je možné přikládat přílohy pouze ve formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT. Není tak umožněno přikládat a zasílat přílohy k tomuto tiskopisu v jiných typech formátů, což platí také pro tiskopisy zasílané z personálního či mzdového softwaru.

Zaměstnavatel je povinen žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou nemocenského) a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu

(platí i pro předávání podkladů pro stanovení nároku na nemocenské)

převést z písemné podoby do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie (v uživatelsky čitelných formátech, např. PDF, JPG, TIFF) je neprodleně (u otcovské po uplynutí podpůrčí doby, u ošetřovného po uplynutí podpůrčí doby nebo po vydání potvrzení o trvání potřeby ošetřování) předat místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ

 • podepsané způsobem, se kterým jsou spojeny účinky vlastnoručního podpisu
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ
 • na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR

Žádosti o dávku nemocenského pojištění jsou:

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu jsou zejména:

II. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Ošetřující lékař zasílá v rámci tzv. eNeschopenky předepsané tiskopisy

Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti

Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb.

výhradně v elektronické podobě (v datovém formátu XML, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a XSD schématům).

K předávání předepsaných tiskopisů v elektronické podobě může ošetřující lékař používat vlastní lékařský software (ověření identity přístupovým certifikátem poskytovatele zdravotních služeb vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv), nebo bezplatnou aplikaci eNeschopenka na ePortálu ČSSZ [ověření identity probíhá prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) nebo prostřednictvím datové schránky]. V případě potřeby je možné používat oba způsoby.

Pouze v případech, kdy zaměstnavatel nebo ošetřující lékař nemůže z prokazatelných objektivních důvodů zaslat výše uvedené předepsané tiskopisy v elektronické podobě, může tak učinit v písemné podobě zasláním na adresu určenou OSSZ (v případě ELDP adresu určenou ČSSZ). Zaměstnavatel nebo ošetřující lékař je přitom povinen uvést důvod tohoto postupu. Povinnost je splněna i předáním těchto tiskopisů OSSZ.

Technickým důvodem je zejména výpadek

 • elektrické energie,
 • služeb provozovatele komunikační infrastruktury,
 • informačního systému zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře, pro který není možné předepsané tiskopisy odeslat,
 • informačního systému ČSSZ/OSSZ, pro který není možné předepsaný tiskopis v elektronické podobě vyplnit či odeslat.

Zaměstnavatel/OSVČ zasílá místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ předepsané tiskopisy

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…

 • v elektronické podobě (v datovém formátu XML, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a XSD schématům), a to způsoby uvedenými u předepsaných tiskopisů pro zaměstnavatele (ELDP, ONZ, PVPOJ, NEMPRI), nebo
 • v písemné podobě na adresu určenou místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ (u těchto tiskopisů neplatí povinné elektronické zasílání)

Ostatní předepsané tiskopisy lze zasílat:

 • podepsané způsobem, se kterým jsou spojeny účinky vlastnoručního podpisu
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ
 • na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR
 • prostřednictvím ePortálu ČSSZ (tzv. přímým kanálem za pomocí tlačítka "Odeslat přes ePortál") s využitím přístupu se zaručenou identitou, tj. po přihlášení k ePortálu občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, prostřednictvím NIA ID (dříve jméno/heslo/SMS), identifikačního certifikátu I. CA, MojeID, mobilního klíče eGovernmentu, mezinárodní ID brány (IIG - International ID Gateway) nebo přihlašovacími údaji ke své datové schránce.

Tiskopis Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.) lze zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ 49kaiq3, na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR, nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím přístupu se zaručenou identitou po přihlášení k ePortálu.