Žádost o australský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Žádost o australský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Tiskopis Žádost o australský starobní důchod (AUS140CZ.1107)

Uvedený tiskopis prosím vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Před samotným 19 stránkovým formulářem jsou umístěny Poznámky k žádosti o australský starobní důchod, které je třeba před vyplněním formuláře přečíst. Vzhledem k tomu, že důchod podle australských právních předpisů je příjmově testovanou dávkou, tj. je vyplácen v závislosti na výši příjmu a majetku nejen žadatele, ale i jeho manželky (manžela) / partnerky (partnera), musí žadatel a jeho manžel(ka) / partner(ka) vyplnit rovněž formulář „Income and Assets – Příjem a majetek. Vyplněné formuláře odevzdejte na místně příslušné OSSZ, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Na ČSSZ k nim bude připojeno potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno australskému nositeli pojištění Centrelink. Australský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.