ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Zaměstnavatel


Základní informace

Zaměstnavatel je fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby.

Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění

Zaměstnavatel je povinen vést potřebné záznamy o skutečnostech, které mohou mít vliv na Váš nárok na dávky důchodového pojištění a jejich výplatu. Tyto informace předává okresní správě sociálního zabezpečení v situacích určených zákonem nebo na základě výzvy OSSZ, případně ČSSZ. Veškeré změny musí zaměstnavatel oznámit zpravidla do 8 dnů.

Podrobné informace k povinnostem zaměstnavatelů v důchodovém pojištění najdete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel musí vést evidenci o:

 • Vás jako zaměstnanci (vaše jméno a příjmení, další identifikační údaje vč. rodného čísla),
 • vzniku a skončení Vašeho pracovního poměru,
 • Vašem vyměřovacím základu (to znamená o výši Vašeho výdělku),
 • době nemoci a jiných omluvených nepřítomnostech v zaměstnání (např. rodičovská dovolená),
 • pracovním volnu bez náhrady mzdy a neomluvené absenci,
 • vojenské službě (pokud nejste vojákem z povolání),
 • zaměstnancích v předčasném starobním důchodu,
 • o náhradách za ztrátu na výdělku, které Vám vyplatil za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Podrobné informace o evidenci, kterou vedou zaměstnavatelé, najdete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Evidenční list důchodového pojištění (označuje se zkratkou ELDP)

Vést evidenční listy důchodového pojištění zaměstnavatelům ukládá zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákona č. 582/1991 Sb.).

Zaměstnavatel vede ELDP pro každého zaměstnance účastného důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok. Jde o souhrnnou evidenci Vašich příjmů a počtu odpracovaných dní za uplynulý rok. Je vyhotoven pro účely důchodového pojištění a zaslán elektronicky České správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Předloží Vám je ke kontrole a podpisu. Jeden stejnopis založí zaměstnavatel do své evidence, druhý je pro Vás, ponecháte si ho pro svou potřebu.

Podrobné informace o vedení a předkládání evidenčních listů najdete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Potvrzování informací při žádosti o důchod

Když podáte žádost o starobní důchod, zaměstnavatel obdrží od okresní správy sociálního zabezpečení výzvu, aby potvrdil některé skutečnosti, které by mohly mít vliv na výplatu důchodu (např. jestli Vám ze mzdy provádí exekuční srážky nebo jestli budete nadále v pracovním poměru). Je možné, aby zaměstnavatel požadovaný tiskopis vyplnil ještě před tím, než se vydáte požádat o důchod. Vyřízení důchodu tímto krokem můžete urychlit a zjednodušit.

Podrobné informace o potvrzování skutečností v souvislosti se žádostí o důchod najdete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel má povinnost ohlásit České správě sociálního zabezpečení tiskopisem, nastoupí-li k němu do zaměstnání poživatel předčasného starobního důchodu.

Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění

Zaměstnavatel:

 • přihlašuje se do registru zaměstnavatelů či se odhlašuje z registru zaměstnavatelů (stejně tak je povinen přihlásit do registru zaměstnavatelů nebo z něj odhlásit každou svou mzdovou účtárnu),
 • používá přidělený desetimístný variabilní symbol,
 • oznamuje den nástupu zaměstnance do zaměstnání a den skončení zaměstnání,
 • hlásí všechny změny údajů, ke kterým u zaměstnance, zaměstnavatele nebo jeho mzdové účtárny došlo,
 • vede evidenci svých zaměstnanců,
 • přijímá žádosti svých (i bývalých) zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou žádosti o nemocenské) a předává je okresní správě sociálního zabezpečení spolu s údaji a podklady potřebnými pro výpočet a výplatu těchto dávek,
 • předává okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro stanovení nároku na nemocenské.

Podrobné informace k povinnostem zaměstnavatelů v nemocenském pojištění naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

V případě, že Vás lékař uznal dočasně práce neschopnými nebo Vám byla nařízena karanténa, Vám prvních 14 dní (pokud Vaše zaměstnání trvá) poskytuje náhradu mzdy Váš zaměstnavatel. Nemocenské (z okresní správy sociálního zabezpečení) je Vám vypláceno až od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.  

Podrobné informace k nemocenskému naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Tuto oblast upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno k zákonem vyjmenovaným činnostem v táborech pro děti a mládež a na sportovních soustředěních dětí a mládeže (nejvýše 3 týdny v roce, přičemž 1 týden může být při splnění stanovených podmínek s náhradou mzdy), má zaměstnavatel nárok na úhrady poskytnuté náhrady mzdy ze státního rozpočtu. Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení, které zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí. Vzor žádosti je dostupný na ePortále ČSSZ.

Podmínkou pro poskytnutí pracovního volna zaměstnanci je, že nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží. Tato podmínka se nevyžaduje, pokud jde o tábory pro děti a mládež se zdravotním postižením. Za soustavnou činnost nelze považovat nahodilou, jednorázovou nebo příležitostnou činnost. Náhrada mzdy přísluší zaměstnanci pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, která je zapsána ve veřejném rejstříku nejméně 5 let a práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tyto skutečnosti musí zaměstnavateli prokázat zaměstnanec.

Všechny tiskopisy, které zaměstnavatel potřebuje pro plnění svých povinností v důchodovém a nemocenském pojištění, jsou na ePortále ČSSZ.