ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Potvrzování skutečností v souvislosti s podáním žádosti o důchod


Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 82 odst. 1 stanoví, že žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany OSSZ, PSSZ, případně MSSZ Brno (dále jen OSSZ) příslušná podle místa jejich trvalého pobytu, a to na předepsaném tiskopisu.

Po vyplnění nezbytných údajů sdělených občanem je následně (v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.) třeba, aby zaměstnavatel na výzvu OSSZ do 8 dnů písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu. Jedná se o tyto údaje:

  • zda zaměstnavatel provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
  • zda trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu,
  • zda k datu požadovaného přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) trvá u zaměstnance období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), při níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny, popř. snížený plat (snížená odměna).

I když zákon pro tento účel nevyžaduje předepsaný tiskopis, ČSSZ pro usnadnění činnosti zaměstnavatelů připravila vzor potvrzení, na němž zaměstnavatelé mohou požadované údaje jednotným způsobem vyplňovat.  Součástí tiskopisu umístěného na e-Portálu ČSSZ je i záložka Doplňující informace obsahující bližší specifikace povinností zaměstnavatele a způsob vyplnění tiskopisu.

Doporučení

V této souvislosti lze doporučit, aby zaměstnavatel, který je seznámen s úmyslem zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu, nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již tohoto zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil. Jde-li o žádost o vdovský/vdovecký důchod, platí totéž; postačí však vyplnit pouze oddíl 1. týkající se exekučních srážek. Tímto postupem zaměstnavatel přispěje ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o přiznání důchodu. Jde-li o žádost o invalidní (plný/částečný invalidní) důchod, není vhodné zaměstnance tímto potvrzením předem vybavovat, neboť OSSZ jej vyžaduje pouze v případě, že žadatel je uznán invalidním.

Při vyplňování potvrzení je nutno se věnovat všem předepsaným údajům. Jestliže nepřichází vyplnění některého z údajů v úvahu, uvede se zde: „odpadá”.
Pokud zaměstnavatel vyplňuje potvrzení takto předem (nikoli až na výzvu OSSZ), neodesílá až do ověření skutečnosti, že žádost byla sepsána, evidenční list důchodového pojištění. Tato zásada neplatí za situace, kdy ELDP je v zákonem stanovené lhůtě odesílán za uplynulý kalendářní rok.

Tiskopis

Potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb.