ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění


Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činné na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona zařazeni k výkonu státní služby (od 1. 1. 2015 podle zákona o státní službě), věznice, v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů služební příjem nebo vojákům z povolání služební plat nebo služné u ostatních vojáků vykonávajících vojenskou činnou službu (dále jen "útvar"). Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a tato právnická osoba zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud tito zaměstnanci mají místo výkonu práce trvale v České republice. V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2016 Sb., plní povinnosti zaměstnavatele u vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby příslušný služební útvar.

Povinnosti zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.

Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky jsou  zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi dnů. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou zaměstnavatelé povinni podat hlášení a předložit záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení výzvy.

Od 1. 1. 2010 jsou právnické osoby nebo organizační složky státu nebo jejich součásti vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo konzervatoře a vysoké školy povinny na žádost orgánu sociálního zabezpečení nebo pojištěnce, pro účely jeho důchodového pojištění, vydat písemné potvrzení o formě a době studia pojištěnce, včetně údajů o zahájení a ukončení, popřípadě přerušení studia, pokud v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávají dokumenty obsahující tyto údaje. Toto potvrzení jsou povinny vydat do 8 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání.

Od 1. 1. 2012 jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele při vedení evidence o občanech pro účely důchodového pojištění:

 1. Při vedení záznamů o občanech pobírajících dávku důchodového pojištění je zaměstnavatel povinen vést pouze záznam, zda občan pobírá tzv. předčasný starobní důchod (přiznaný dle § 31 zákona o důchodovém pojištění), kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.
 2. Evidence musí obsahovat údaje také o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění, v případech uvedených v § 37 odst. 2 písm. c) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a na žádost občana vystavuje za jednotlivé kalendářní roky potvrzení.
 3. Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, nově musí obsahovat údaj o pohlaví.

Od 1. 10. 2016 má zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, povinnost podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vést o těchto zaměstnancích

 • a) jejich seznam,
 • b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,
 • c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené v Národní soustavě povolání, přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,
 • d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Uvedený zaměstnavatel má dále ve smyslu uvedeného ustanovení povinnost vystavovat na žádost zaměstnance potvrzení o údajích podle písmen b) a d) na předepsaných tiskopisech. Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení této žádosti.  Dále je zaměstnavatel povinen vystavit občanu toto potvrzení a stejnopis potvrzení předložit České správě sociálního zabezpečení, a to do 30 kalendářních dnů po skončení zaměstnání v hlubinném hornictví.

Od 1. 1. 2023 má zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří vykonávají práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby (dále jen „zdravotnický záchranář“), nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku povinnost vést v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 ZOPSZ pro účely stanovení důchodového věku podle § 37e ZDP o těchto zaměstnancích:

 1. jejich seznam,
 2. evidenci o době výkonu prací zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského  záchranného sboru podniku, v jednotlivých směnách a v jednotlivých kalendářních měsících; doba výkonu těchto prací v kalendářním měsíci se stanoví v celých hodinách, přičemž zbytek minut nižší než 60 se považuje za 1 hodinu,
 3. počet směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

podle § 37d odst. 2 a 3 ZDP v kalendářním roce; tento počet směn se stanoví tak, že se úhrn hodin výkonu prací zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku v jednotlivých kalendářních měsících vydělí 8, přičemž zbytek hodin nižší než 8 se považuje za 1 směnu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o údajích podle písmene c) na předepsaných tiskopisech. Zaměstnavatel je povinen toto potvrzení předložit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení spolu s evidenčním listem postupem podle § 39 nebo na výzvu tohoto orgánu podle § 39. Zaměstnavatel je dále povinen vyhotovit stejnopisy tohoto potvrzení a občanu předat stejnopis tohoto potvrzení spolu se stejnopisem evidenčního listu; pro stejnopisy tohoto potvrzení platí § 38 odst. 5 obdobně.

Zaměstnavatel je povinen v souladu s ustanovením § 37a ZOPSZ vystavit potvrzení podle písm. c) o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku vykonávaném v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2022 a toto potvrzení do 31. 12. 2024 předložit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení postupem podle § 39 ZOPSZ a zároveň předložit zaměstnanci stejnopis tohoto potvrzení.

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění

Úkoly v důchodovém pojištění plní u

 • zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru,
 • osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
 • členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
 • společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, tato společnost,
 • osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce, zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
 • soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
 • členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,
 • poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru,
 • prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
 • členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
 • prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
 • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
 • osoby pečujících o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, orgán, který vyplácí odměnu,
 • osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,
 • osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, tato škola,
 • osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce,
 • osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,
 • osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,
 • osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky vypláceny, útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
 • osob dobrovolně účastných důchodového pojištění příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
 • Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,
 • státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,
 • pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, k němuž jsou v tomto pracovním vztahu,
 • členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
 • členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
 • členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,
 • členů Rady (v období od 17. 6. 2016 do 31. 7. 2017 předsedy Rady Energetického regulačního úřadu) Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,
 • ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
 • prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,
 • likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
 • členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,
 • vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení tato organizační složka,
 • osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu (účinnost od 1. 1. 2014),
 • osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní u těchto osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění (účinnost od 1. 1. 2014),
 • státních zástupců vykonávajících v České republice funkci evropských pověřených žalobců podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, státní zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce (účinnost od 1. 12. 2019), nebo
 • členů Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady.