ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Povinnosti


Povinnosti OSVČ v sociálním zabezpečení

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří, při splnění zákonem stanovených podmínek, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v případě účasti na nemocenském pojištění placení tohoto pojistného, a dále podávání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok.

OSVČ je povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den:

 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje. OSVČ má povinnost Oznámení o (opětovném) zahájení samostatné výdělečné činnosti podat na předepsaném tiskopisu,
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti (může využít tiskopis zde),
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. den, od kterého:
  • nevykonává zaměstnání,
  • nemá nárok na výplatu invalidního důchodu,
  • nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství či nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • přestala osobně pečovat o dítě do 4 let věku (do 31. 12. 2023 zánik nároku na rodičovský příspěvek),
  • přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu,
  • přestala být nezaopatřeným dítětem,

pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Termíny plnění povinností OSVČ v sociálním pojištění

Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do 15 dnů ode dne, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Výjimkou je však oznámení zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které je OSVČ povinna učinit nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém tato skutečnost zanikla.

Místní příslušnost OSVČ

Místní příslušnost OSSZ /PSSZ/MSSZ Brno se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince, a nemá-li OSVČ hlášený ani trvalý pobyt v ČR a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti. Nemá-li OSVČ v ČR ani trvalý (hlášený) pobyt, ani místo výkonu činnosti, ale současně má v ČR zaměstnavatele, je jako místně příslušná pro evidenci OSVČ doporučena OSSZ podle sídla zaměstnavatele.