ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace k ošetřovnému v období 11. 3. - 30. 6. 2020


1. Za jakých podmínek mám nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol?

Podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školního zařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič (pojištěnec) začíná pečovat, mladší 13 let (tj. musí to být nejpozději den před třináctými narozeninami dítěte). Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, neztrácíte nárok na ošetřovné. Důležité je, aby dítě bylo mladší třinácti let v den, kdy žádáte o ošetřovné. Dále je nutné, aby rodič (či jiná pečující osoba) byl plátcem nemocenského pojištění. Bude-li o dítě pečovat jiná osoba než rodič, musí tato osoba žít ve společné domácnosti s dítětem. Stejná podmínka platí při péči rodiče o dítě ve věku od 10 do dovršení 13 let, pokud však rodič pečuje o dítě mladší 10 let, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

U tzv. samoživitele je situace stejná – ošetřovné náleží při péči o dítě mladší třinácti let. Samoživitelem se v tomto případě rozumí osoba, která je svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

O jaká zařízení konkrétně jde, hovoříme-li o dětských zařízeních?

Souhrnně je můžeme označit za zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání. Není rozhodné, zda jde o zařízení státní nebo soukromé. Není také nezbytně nutné, aby šlo o zařízení s akreditací MŠMT, ale jde i o takové zařízení, které pečuje o děti předškolního věku na základě dohody s rodiči a je např. alternativou předškolního zařízení.

Může jít tedy nejen o jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale dále např. i o mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti. Dítě může být umístěno i v denním stacionáři, zatímco rodiče pracují.
 

2. Potřebuji si vyřídit ošetřovné. Jak mám postupovat?

Rodičům dětí, kterých se uvedené opatření týká, tzn. jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné (více ZDE). Pokud má však toto opatření za následek, že např. již není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy, a z tohoto důvodu je uzavřena i mateřská škola, bude se tato situace řešit stejným způsobem.
Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, který mu vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola), jež dítě navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

 • Školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje). 
 • V tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží
  (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy; pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“.

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

 • Elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci – „omluvenku“).
 • Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buď:
  • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis);
  • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotografovat) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
  • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

Zaměstnavatel

 • Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem (na adresu elektronické podatelny OSSZ), nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ (nikoliv do datové schránky ústředí ČSSZ). Kontakty na OSSZ, včetně ID datové schránky, naleznete zde - https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty
 • Fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou), případně jej naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ (nikoliv do datové schránky ústředí ČSSZ). Kontakty na OSSZ, včetně ID datové schránky, naleznete zde - https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty
 • Záznamy zaměstnavatele nemusí v tomto tiskopisu vyplňovat v rozsahu, v jakém je uvádí v tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ nebo
  v tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (viz dále).

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vždy po skončení kalendářního měsíce musí rodič/pečující osoba předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

 • Je možné, aby se na ošetřovném střídaly dvě pečující osoby podle aktuální potřeby. Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, na formuláři je musí vykázat.
 • Pokud měla pečující osoba zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonávala práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.
 • Pokud se pečující osoby v průběhu měsíce střídaly, každá vyplňuje svůj výkaz péče a druhá, střídající osoba ho doplní.

Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává výkaz péče místně příslušné OSSZ, která dávku vyplácí. Elektronickou alternativou k uvedení rozhodných skutečností je interaktivní tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě
z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který je umístěn na ePortálu ČSSZ
. Při jeho použití již zaměstnavatel výkaz péče nedoplňuje, ale rozhodné skutečnosti za daný měsíc uvede právě v záznamech zaměstnavatele k výkazu péče. Samotný výkaz péče pak přiloží v elektronické podobě.

Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Tiskopis vyplňuje zaměstnavatel, pokud nechce ručně doplňovat záznamy zaměstnavatele na výkazu péče o dítě. Je umístěn na ePortálu zde. K vyplněnému tiskopisu je třeba připojit jako přílohu tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který zaměstnavatel obdržel od svého zaměstnance. Vyplněný tiskopis s přílohami lze odeslat elektronicky, tj. s elektronickým podpisem (na adresu elektronické podatelny OSSZ) nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ (nikoliv do datové schránky ústředí ČSSZ), anebo lze vyplněný tiskopis vytisknout a spolu s přílohami odeslat poštou příslušné OSSZ.

Návody na vyplnění tiskopisů:

 

3. Pečuji o hendikepovanou osobu. Mám nárok na ošetřovné?

Nově vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které se starají o zdravotně hendikepované osoby alespoň v I. stupni a to bez věkového omezení, tzn., že nárok na ošetřovné se týká hendikepovaných osob, které jsou starší třinácti let. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

4. Jak dlouho mohu nyní čerpat ošetřovné?

Ošetřovné se bude nyní nově poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19 nejdéle však do 30. června 2020. Ošetřovné bude i nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.

5. Končí mi ošetřovné z důvodu uzavřené školy či školky, co mám dělat?

Nepotřebujete žádný papír, i nadále můžete zůstat doma, dokud školu/školku neotevřou. Nově schválený zákon Vám zajistí, abyste ošetřovné dostali i zpětně, pak Vám bude proplacena celá doba, po kterou jste byli doma.

6. Mohu žádat o ošetřovné v případě, že o uzavření školního zařízení rozhodl sám zřizovatel?

Ano, nově se nárok na ošetřovné vztahuje i na situaci, kdy sám zřizovatel školského zařízení sám rozhodl o uzavření tohoto zařízení.

7. Jak to bude se střídáním rodičů? Kolikrát se budou moci vystřídat?

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem) a během daného měsíce se mohou s pečující osobou vzájemně vystřídat (nikoliv ale během stejného dne). Každá pečující osoba tak získává nárok na vyplacení ošetřovného za dny, kdy dítě ošetřovala. Tyto ošetřující dny pak po skončení měsíce uvede na tiskopise „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

8. Je možné čerpat ošetřovné v případě uzavření školy druhým z rodičů, tedy otcem, i v případě, pokud je matka na mateřské?

Možné to je, zákon pouze vylučuje pobírání ošetřovného na dítě, na které jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

9. Bude možné ošetřovné přerušit (například na 2 dny) a pak znovu čerpat? Pokud bude člověk chtít ošetřovné přerušit, co má udělat, koho a jak informovat?

Ošetřovné bohužel přerušit nelze, lze ale v průběhu podpůrčí doby pracovat. Pokud však má zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, po některé dny např. možnost zajistit hlídání dítěte, může v takovém případě pracovat – za takové dny pak nebude vyplaceno ošetřovné, ale bude pobírat mzdu.
Zaměstnavatel pak musí sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval. Pro úplnost ještě doplňujeme, že právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat (např. pokud zaměstnanec má pracovní dobu po – pá, ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by dávku pouze za víkendy – za této situace by na ošetřovné neměl nárok).

10. Kdy se bude vyplácet dávka ošetřovného při prodloužení jeho podpůrčí doby a kdy odesílá zaměstnavatel doklady zaměstnance o ošetřovném - hned po jejich doručení, nebo po nástupu zaměstnance do práce?

K žádosti o ošetřovné, podané podle návodu zveřejněného zde, je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.  

11. Kolik peněz vlastně rodiče za dobu, kdy budou na ošetřování, dostanou a kdy s nimi můžou počítat?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 pak 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si mohou rodiče spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdou na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Pokud bylo zatím vyplaceno ošetřovné v nižší výši než 80%, doplatí se automaticky a bez žádosti do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona 230/2020 Sb., který zvýšení ošetřovného umožnil (tj. do 5. 6. 2020).

12. Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

Dle nové právní úpravy bude OSVČ vyplácena peněžní podpora, kterou stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a to po celou dobu trvání mimořádných opatření. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.

13. Bude ošetřovné vyplaceno i zaměstnancům, kteří ukončí v průběhu ošetřovného pracovní poměr?

Pokud zaměstnanec začne pečovat o dítě za trvání zaměstnání a zaměstnání je následně ukončeno, poskytuje se ošetřovné nadále i po skončení zaměstnání. Poživatelům starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se však ošetřovné vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

14. Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné u zaměstnanců činných na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce?

Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení (či z důvodu péče o dítě, které v péči takového zařízení nemůže být pro nařízenou karanténu) mají nově nárok také tito zaměstnanci, a to po dobu trvání těchto dohod.

Podmínky:

 • potřeba péče vznikla v období od 11. března 2020 do 30. června 2020,
 • příslušná dohoda byla uzavřena před 11. březnem 2020,
 • zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění, postačí přitom účast na pojištění v měsíci únoru nebo březnu 2020.

Nárok se uplatňuje stejně jako v případě ostatních zaměstnanců vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, za pomoci stejných formulářů. Školská/dětská zařízení potvrdí formulář žádosti o dávku zpětně.