ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

26 05/2021 Praha

Pozitivní antigenní test ve škole: jak žádat o ošetřovné

26. 05. 2021

Rodiče se často ptají, jak se nyní, po skončení rotační výuky, řeší situace vznikající při testování ve škole. Tedy pokud má jedno dítě antigenní test pozitivní, musí domů všechny děti ze třídy a čekají, až bude pozitivita potvrzena PCR testem. Mají rodiče spolužáků tohoto dítěte nárok na ošetřovné? Je k tomu třeba nějaké potvrzení?

Na danou situaci je třeba nahlížet tak, že testování dětí ve školách je založeno na postupech mimořádného opatření při epidemii.

Mimořádným opatřením je zavedena podmínka přítomnosti dítěte ve škole spočívající v negativním antigenním testu dítěte (tedy je zaveden zvláštní režim oproti běžnému provozu). Pokud tato podmínka není splněna, je dán objektivní důvod, pro který dítě nemůže školu navštěvovat, a s tím spojený vznik potřeby péče u dítěte mladšího 10 let, případně jiné osoby za splnění podmínek dle zákona 438/2020 Sb.

Platí tedy, že dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu má zákaz osobní přítomnosti ve školském zařízení a musí podstoupit konfirmační PCR test. Do doby oznámení výsledku trvá potřeba péče o toto dítě s nárokem na ošetřovné, protože je pro něj škola uzavřena ode dne zjištění pozitivního výsledku antigenního testu. Stejně tak to platí pro jeho spolužáky.

  • Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se i se svými spolužáky vrací do kolektivu.
  • Pokud je konfirmační PCR test pozitivní, pak do doby, než u dítěte skončí izolace, fakticky trvá zákaz jeho osobní přítomnosti ve škole s nárokem na ošetřovné za tuto dobu pro pečující osobu.

Pozitivní PCR test u jednoho ze spolužáků ve třídě nebo skupině

V tomto případě bude vystaveno rozhodnutí krajské hygienické stanice o zákazu přítomnosti ve škole
a povinnosti absolvovat PCR test. Škola za tím účelem zasílá příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy seznamy žáků, kteří byli ve škole v kontaktu s dítětem, jež mělo pozitivní výsledek PCR testu. Tím je dána potřeba péče o tyto děti s nárokem na ošetřovné, která trvá do skončení karantény či izolace.

Na jakém formuláři žádost uplatnit?

Ve všech případech na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část), a to i v případě, že rodič bude mít vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) od dětského lékaře. Správy sociálního zabezpečení budou při uplatnění žádosti o ošetřovné
v každém případě požadovat při pozitivních testech u dítěte, aby žádost o ošetřovné byla uplatněna předložením tiskopisu používaného při uzavření příslušného zařízení, a nikoliv tiskopisu, který vyhotovil dětský lékař z důvodu karantény dítěte. Tento postup je jednodušší a také pro žadatele přehlednější, přispěje k hladké výplatě dávek.

Rodiče dětí vygenerují žádost s novým číslem, neboť se bude jednat o nové případy potřeby péče
o dítě v návaznosti na skončení rotační výuky na základních školách.

Pro uplatnění nároku na poskytování ošetřovného není třeba, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Je však vhodné uschovat minimálně potvrzení o testu dítěte pro potřeby zaměstnavatele, který ověřuje existenci překážky v práci na straně zaměstnance (pro úplnost zmiňujeme, že nezávisí na tom, zda je nárok na výplatu ošetřovného, či nikoliv).

Pozitivní PCR test u dítěte zjištěný mimo školní testování

Z důvodu péče o dítě mladší 10 let, které má nařízenou karanténu pro onemocnění covid-19, je dán nárok na tzv. krizové ošetřovné, ale protože jde o situaci vzniklou mimo docházku do školy, je v těchto případech třeba uplatnit nárok na tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví dětský lékař.

Děti starší 10 let

Nárok na tzv. krizové ošetřovné lze přiznat jen u dítěte do 10 let věku, u starších dětí pak pouze v definovaných případech hendikepovaných osob nebo dětí se speciálními potřebami.