ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

27 04/2021 Praha

Tzv. krizové ošetřovné mohou nyní čerpat i rodiče, kteří pečují o desetileté a starší děti se zvláštními vzdělávacími potřebami

27. 04. 2021

Dne 23. 4. 2021 byla ve sbírce zákonů publikována novela krizového ošetřovného, která kromě zvýšení vypláceného ošetřovného přináší i rozšíření okruhu případů, kdy lze dávku poskytovat. Jedná se o zákon č. 173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo tedy bude mít nově také na dávku nárok?

Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení budou mít nyní nárok
i zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jestliže toto dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii a je desetileté nebo starší (u dětí mladších 10 let je jinak ošetřovné přiznáváno na všechny, které musely zůstat doma kvůli uzavřené škole, školce atd.).

O jaké dítě musí jít?

Jde o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, k němuž takto přistupuje škola na základě školského zákona, a kterému proto školské poradenské zařízení vystavilo doporučení, podle kterého se mu stanovila podpůrná opatření pro jeho vzdělávání. Jedná se tedy o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od jakého data lze nárok na dávku uplatnit?

Příslušná právní úprava je účinná od minulého týdne, počítá však s tím, že nárok na ošetřovné lze uplatnit ještě i zpětně již od začátku měsíce března. To pomůže rodičům, kteří měli kvůli péči o dítě doposud dohodnuto se zaměstnavatelem neplacené volno.

Kdy a jak podat žádost o ošetřovné?

Jako u každého jiného rodiče, který uplatňuje nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení – důležité je však navíc doložit, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rodič tedy nejdříve po skončení daného měsíce, za který žádost uplatňuje, vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje. Rodič bude generovat tiskopis s novým číslem žádosti, protože doposud o dávku žádat nemohl. Na tiskopisu je nově doplněna kolonka, ve které žadatel o dávku zaškrtne, že jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

K uvedenému tiskopisu doloží i potvrzení školského zařízení, že se jedná o dítě s poruchami učení, chování apod., jak je uvedeno výše. Doporučujeme použít zjednodušené vzorové potvrzení (PDF 230,88 kB), které ČSSZ pro tento účel připravila.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného za kalendářní den činí od 1. března 2021 do 30. června 2021 80 % denního vyměřovacího základu.

Jak postupuje zaměstnavatel?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“). Přikládá dále potvrzení školského zařízení, že se jedná o dítě s poruchami učení, které doložil zaměstnanec.

Rozhodné období a dosažené příjmy zaměstnavatel na formuláři „Příloha k žádosti i dávku“ stanoví standardně, zpětně počínaje měsícem předcházejícím vzniku sociální události (tj. k uzavření příslušného školského zařízení nebo ke dni 1. 3. 2021, pokud šlo o zařízení, které bylo uzavřeno již před tímto datem).

 

Potvrzení školského zařízení o speciálních vzdělávacích potřebách u dítěte ke stažení (PDF 230,88 kB)