ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

21 04/2021 Praha

Antigenní testování dětí a ošetřovné

21. 04. 2021

Návrat dětí do škol a dětských zařízení je provázen nutností pravidelného testování dětí na přítomnost COVID-19. Pokud je test pozitivní, je jasné, že dítě do školy či školky nastoupit nemůže a vzniká potřeba péče s nárokem na ošetřovné. V praxi mohou nastat různé situace a v následujícím textu poradíme, jak se v nich zachovat.

Ošetřovné se poskytuje stále ve stejných případech potřeby zajištění péče

V prvé řadě je třeba vědět, že případný nárok na ošetřovné se týká standardně stále stejné skupiny dětí, tedy nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

 • dítě, které je v době uzavření školy / dětského zařízení mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti (bez omezení věku) účastnící se školní docházky, které jsou závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
 • osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  jež jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
 • děti mladší 10 let, které se nemohou účastnit výuky, protože u nich byla nařízena karanténa

Jaké mohou nastat situace

Připomeňme si, že od 12. 4. 2021 jsou fakticky rodiče rozděleni na ty, jejichž děti jsou v režimu rotační výuky a na ty, jejichž dětem je zajištěna péče i v týdnech výuky distanční.

U dětí v rotační výuce platí, že jejich rodičům nezanikl nárok na ošetřovné. Pouze v týdnech kdy mají nařízenu prezenční výuku, rodiče nevykazují dny péče.

Preventivní testování (antigenní test) se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování
v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Pozitivní výsledek testu neumožňuje osobní přítomnost dítěte v daném zařízení (je zakázána) a již za daný den nastává potřeba péče o dítě s nárokem na ošetřovné.

Dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu musí podstoupit konfirmační PCR test a do doby oznámení výsledku potřeba péče s nárokem na ošetřovné trvá. Souběžně může za této situace přejít týden prezenční výuky do týdne s výukou distanční, kde je navíc už z tohoto důvodu dána potřeba péče s nárokem na dávku.

Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se vrací
do kolektivu (pochopitelně pokud je výsledek testu oznámen v týdnu distanční výuky, nárok na dávku v tomto týdnu není ovlivněn).

Pokud je PCR test pozitivní, trvá nárok na ošetřovné do doby, než u něj skončí karanténa (uzdraví se).

Do doby, než se potvrdí negativní PCR test nebo než se dítě uzdraví, fakticky trvá zákaz jeho osobní přítomnosti ve škole. Není třeba pro uplatnění nároku na poskytování ošetřovného, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče. Je však vhodné uschovat minimálně potvrzení o testu dítěte pro potřeby zaměstnavatele, který ověřuje existenci překážky v práci na straně zaměstnance (pro úplnost zmiňujeme, že nezávisí na tom, zda je nárok na výplatu ošetřovného,
či nikoli).

Sám zaměstnanec, který o dítě pečuje, může být svým ošetřujícím lékařem dán do karantény, popř. izolace, v takovém případě dochází k souběhu nároku na ošetřovné (pokud je uplatněn) a na náhradu mzdy či později nemocenské. Tyto případy se řeší standardně podle pravidel předpisů o nemocenském pojištění, tzn., že nárok na výplatu nemocenského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného.

Na děti, které mají zajištěnu péči ve školských a dětských zařízeních, tedy i v době distanční výuky, zanikl jejich rodičům nárok na ošetřovné s nástupem dítěte do příslušného výchovného zařízení.
Děti podléhají obdobným pravidlům testování a také řešení v rovině nároku na ošetřovné je podobné. 

Platí tedy, že dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu musí podstoupit konfirmační PCR test a do doby oznámení výsledku trvá potřeba péče o toto dítě s nárokem na ošetřovné, protože je pro něho škola uzavřena ode dne zjištění pozitivního výsledku antigenního testu.

Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se vrací do kolektivu.

V případě pozitivního PCR testu pak do doby, než se dítě uzdraví z následků takového onemocnění (skončí izolace), fakticky trvá zákaz jeho osobní přítomnosti ve škole s nárokem na ošetřovné za tuto dobu pro pečující osobu.

Na jakém formuláři žádost uplatnit

Ve všech případech na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy/dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část), a to i v případě, že rodič bude mít i vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) od dětského lékaře. To může sloužit rovněž jako omluvenka do zaměstnání.  Správy sociálního zabezpečení budou při uplatnění žádosti o ošetřovné v každém případě požadovat při pozitivních testech u dítěte, aby žádost o ošetřovné byla uplatněna předložením tiskopisu, předkládaném z důvodu uzavření příslušného zařízení, a nikoliv předložením tiskopisu, který vyhotovil dětský lékař z důvodu onemocnění dítěte. Tento postup je jednodušší a také pro žadatele přehlednější, přispěje k hladké výplatě dávek.

Rodiče dětí v rotační výuce, které o děti pečují v době distanční výuky, uplatňují žádosti s dříve vygenerovaným číslem žádosti. Rodiče ostatních dětí, tj. těch, u kterých pominula potřeba péče, vygenerují žádost s novým číslem.

Jak postupuje zaměstnavatel

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“).

Přílohu k žádosti zasílá zaměstnavatel pouze u zaměstnanců, kterým zanikla potřeba ošetřování, protože jejich děti mají zajištěnu péči ve školských a dětských zařízeních každý týden. Tito zaměstnanci tedy nastoupili do práce a později u nich vznikla potřeba ošetřování/péče znovu, proto se i znovu posílá příloha.

U zaměstnanců, kteří mají děti v rotační výuce, a školské zařízení nezajišťuje péči o ně v době distanční výuky, trvá stále jeden případ ošetřování, u něhož již zaměstnavatel předal tiskopis přílohy k žádosti současně s první žádostí zaměstnance o ošetřovné.

Příklady na situace při testování:

Žák ZŠ má ve čtvrtek 14. 4. 2021 při testu před vyučováním (nezáleží na tom, zda je žák v rotační výuce nebo ne) pozitivní POC antigenní test, musí opustit ZŠ a bude čekat na PCR test. Rodič s ním ještě ten den PCR test podstoupí. Nárok na ošetřovné má rodič již za den 14. 4. 2021. Pokud potom:

 • následující den v pátek je oznámeno, že PCR test je negativní, může se dítě vrátit do školy – nárok na ošetřovné trvá do oznámení o výsledku testu.
 • následující den v pátek je oznámeno, že PCR test je také pozitivní, nárok na ošetřovné trvá do doby, než u dítěte skončí karanténa, resp. než se uzdraví.

  Jak rodič uplatní nárok?

  V každém případě použije Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Dále již záleží na tom, zda je žák v rotační výuce nebo ne:
   
  • Rodič dítěte s rotační výukou předá tiskopis zaměstnavateli až po skončení měsíce.
   To proto, že u této skupiny rodičů trvá potřeba péče v průběhu celého měsíce (ať už z důvodu distanční výuky v některých týdnech, nebo pro pozitivní test dítěte) a vykazuje se tedy za celý měsíc.
  • Pokud by šlo o rodiče, jejichž děti mají zajištěnu péči ve školských a dětských zařízeních každý týden, mohou Žádost předat i před koncem měsíce – po návratu dítěte do školy. To proto, že u této skupiny rodičů trvá zákaz přítomnosti ve škole pouze v souvislosti s nálezem onemocnění u dítěte v souvislosti COVID-19.