ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

ePortál


ePortál ČSSZ nabízí online služby, díky kterým mohou klienti ČSSZ rychleji a snadněji komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení a okresními správami sociálního zabezpečení. Pomocí této online samoobsluhy získají klienti nejen rozšířený přístup ke službám ČSSZ, ale zároveň ušetří svůj čas a sníží administrativní zátěž při vyřizování potřebných dokumentů.

Online služby ePortálu nejčastěji využívají naši pojištěnci (zaměstnanci a důchodci), dále zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým ePortál České správy sociálního zabezpečení umožňuje nahlížet na údaje evidované v databázích ČSSZ a zároveň mohou jednoduše využívat interaktivní tiskopisy.

Pokračovat na

 

Možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ

Není nutná samostatná registrace. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ můžete použít identifikaci buď prostřednictvím autentizační služby Portálu veřejné správy, tj. přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek, nebo přes Národní identitní autoritu, tzv. NIA, prostřednictvím portálu Identita občana (elektronický občanský průkaz, uživatelský účet NIA nebo identifikační certifikát I. CA). Tyto ověřené možnosti přihlášení zaručují, že jsou konkrétní osobě poskytnuty výhradně údaje, které se jí týkají.

Fyzické osoby

 • datová schránka – přihlášení pomocí přístupových údajů k datové schránce (informace o zřízení datové schránky)
 • přihlášení prostřednictvím Národní identitní autority (NIA) za pomocí:
  • identifikačních prostředků státu:
   • mobilního klíče eGovernmentu
   • občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem (eObčanka)
   • tzv. NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS)
   • mezinárodní ID brány (IIG) svým zahraničním identifikačním prostředkem uznávaným v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS)
  • identifikačních prostředků soukromoprávních kvalifikovaných poskytovatelů:

Nabídka identifikačních prostředků Identity občana NIA se postupně rozšiřuje.

Právnické osoby

Pro úspěšné přihlášení na ePortál je nutné provést aktivaci přihlašovacího prostředku (obvykle osobní návštěvou na Czech POINTu) po jeho zřízení, udělit souhlas s předáním osobních údajů a mít v internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies.

Fyzickým i právnickým osobám přihlášeným k ePortálu jsou k dispozici veškeré elektronické služby ČSSZ (tzv. eSlužby ČSSZ), tedy služby ePortálu poskytující údaje o pojištěncích, OSVČ a zaměstnavatelích, a interaktivní tiskopisy určené pojištěncům, poživatelům důchodu, OSVČ, lékařům, zařízením sociálních služeb a zaměstnavatelům, kterým jsou nabízeny i tiskopisy tzv. e - Podání (předávané výhradně ve formátu XML). Lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb je od 1.1.2020 k dispozici aplikace eNeschopenka integrovaná do ePortálu zobrazená po přihlášení.

Správa plných mocí (zmocnění) – přístup zmocněných osob na ePortál

Fyzické i právnické osoby mohou k využívání služeb a tiskopisů ePortálu zmocnit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

Zmocněné právnické osoby nemohou za zmocnitele na ePortálu využívat online služby. K tomu je totiž nutné provést tzv. přehlášení, které je umožněno výhradně fyzickým osobám. K výkonu zástupčího oprávnění tak musí právnická osoba určit své zaměstnance, a to i v případě, že jde o určení statutárního orgánu - jednatele. Určení zaměstnanci se potom přihlašují k ePortálu vlastními identifikačními prostředky a pro zastoupení jiných subjektů (využití online služeb) se musí ve Správě plných mocí tzv. přehlásit.

Zmocněné osoby se mohou přihlásit na ePortál prostřednictvím svých přihlašovacích údajů (mobilní klíč eGovernmentu, datová schránka, elektronický OP, NIA ID, mojeID, certifikát od První certifikační autority a.s. na čipové kartě Starcos, zahraniční identifikační prostředek přes mezinárodní ID bránu, bankovní identita).

Pověřené osobě datové schránky nestačí přístupové údaje tzv. pověřené osoby datové schránky (všechny služby ePortálu je v rámci ISDS umožněno spouštět přihlásit se jen tzv. oprávněné osobě a likvidátorovi). Pověřená osoba datové schránky je limitována ve využívání služeb a tiskopisů ePortálu dle práv, která jí udělila oprávněná osoba k datové schránce. Pokud nemá jako pověřená osoba datové schránky nastaveno v Nastavení datové schránky právo odesílat tiskopisy, tak nebude moci na ePortálu odeslat tiskopis.

Dalšími omezeními pro pověřené osoby datové schránky je nezobrazení podání v sekci Moje podání na ePortálu a neumožnění spuštění všech on-line služeb. Výjimkou jsou služby pro zaměstnavatele týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, které může spustit pověřená osoba k datové schránce zaměstnavatele, pokud má zmocnění od příslušného zaměstnavatele, za kterého služby spouští.

Pro vystavení plné moci doporučujeme využít:

Zmocněnec může příslušné OSSZ/ČSSZ předat informace o udělené plné moci za pomocí tiskopisu Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), k tiskopisu se přikládá kopie plné moci.

Služby ePortálu

Služby pro pojištěnce

Služby pro zaměstnavatele

Aplikace eNeschopenka

 • dostupná po přihlášení poskytovatele zdravotních služeb na ePortál

Interaktivní tiskopisy

Interaktivní tiskopisy slouží k elektronickému vyplnění a následnému předávání tiskopisů (vyplněné tiskopisy je možné vytisknout a zaslat v písemné podobě).

Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může interaktivní tiskopisy a e - Podání po jejich vyplnění odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), případně je může odeslat prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem. Klientům jsou do tiskopisu automaticky načteny identifikační údaje.

Nepřihlášeným klientům ePortálu jsou interaktivní tiskopisy a e - Podání také k dispozici, nenačtou se jim ale jejich identifikační údaje a tiskopisy mohou odeslat po přihlášení do datové schránky či po nahrání certifikátu pro elektronický podpis.

U automaticky zpracovávaných tiskopisů, tzv. e - Podání ČSSZ, je nutná předchozí registrace certifikátu na OSSZ.

K vyplnění tiskopisů napomáhají kontroly vybraných polí a také nápověda či vysvětlivky. Vyplňovaný rozepsaný tiskopis je možné si uložit do svého PC (formát XML) a s jeho vyplňováním pokračovat po načtení ze souboru (tlačítko „Načíst tiskopis ze souboru“).

Tiskopis je také možné po provedených kontrolách (tlačítko „Zkontrolovat data“) uložit ve formátu PDF a vytisknout (tlačítko „Tisk“).

 

Uživatelská příručka ePortálu ČSSZ