ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

eSlužby pro zaměstnavatele


Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Nemocenské pojištění

 • Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance
  • služba poskytuje údaje o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) konkrétního zaměstnance, nejdéle 3 roky zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání. 
  • služba poskytuje údaje o vzniku, trvání či skončení DPN, čísle Rozhodnutí o DPN, informace o aktuálním ošetřujícím lékaři (jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře)
  • služba poskytuje údaje o tom, zda v rozhodnutí o vzniku DPN ošetřující lékař vyznačil, že zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek
  • služba poskytuje údaje o místu pobytu zaměstnance a dobu povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dnů DPN
  • trvá-li DPN po skončení zaměstnání, je namísto data ukončení DPN zobrazena informace o datu skončení zaměstnání
 • Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců
  • služba poskytuje pro vybranou mzdovou účtárnu (variabilní symbol) a za zvolené období (max. 31 dnů) přehled všech zpracovaných podání o vzniku, trvání a ukončení DPN zaměstnanců
  • služba poskytuje údaje o DPN, které vznikly po 1. 1. 2020, a to nejdéle 3 měsíce zpětně (vždy v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání)
  • pro každé podání je zobrazeno rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance, číslo Rozhodnutí o DPN, a dle typu podání datum vzniku DPN, nebo datum, ke kterému je potvrzeno její trvání, nebo datum jejího ukončení, dále pak datum a čas zpracování, k podání je možné zobrazit detailní informace ve formátu PDF (zobrazí se obsah příslušné notifikace)
  • službu jsou u konkrétního zaměstnance prezentovány údaje ve stejném rozsahu, jako je tomu v případě zasílání notifikací do datové schránky určené zaměstnavatelem (a také jako je tomu u služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance)
 • Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců
  •  služba poskytuje pro vybranou mzdovou účtárnu (variabilní symbol) a za zvolené období (max. 31 dnů, 3 roky zpětně) přehled zaměstnanců, u nichž je ve zvoleném období evidována DPN, u které alespoň 1 den jejího trvání spadá do zvoleného období
  • u každého zaměstnance služba zobrazuje údaje o vzniku, trvání či skončení DPN a údaj o čísle Rozhodnutí o DPN, za pomocí tlačítka „Více“ a „Náhled na tisk“ je zobrazena detailní informace ve formátu PDF (zobrazí se informace ve shodném rozsahu, jako je tomu u služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti)
 • Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců
  • služba umožňuje požádat o zasílání notifikací (zrušení zasílání), kterými jsou sdělovány údaje o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců a určit způsob jejich zasílání do datové schránky nebo na e-mail
 • Seznam zaměstnanců účastných pojištění
  • služba poskytuje seznam zaměstnanců, u kterých ČSSZ eviduje (za všechny mzdové účtárny/zvolenou mzdovou účtárnu) k aktuálnímu datu otevřené pojistné vztahy či údaje o konkrétním zaměstnanci
  • pokud má výstup služby více než 500 záznamů, je možné si jej nechat v CSV podobě zaslat na zvolenou e-mailovou adresu (po odeslání požadavku je CSV výstup k dispozici buď za využití odkazu v zaslaném oznámení, nebo v části Moje dokumenty - rozbalovací menu u IČO/jména a příjmení v pravé horní části ePortálu)

Plné moci (zmocnění)

 • Správa plných mocí
  • služba umožňuje vystavit jinému subjektu či svému zaměstnanci plnou moc ke všem úkonům vůči ČSSZ, nebo k využívání vybraných online služeb ePortálu a zasílání tiskopisů
  • službou lze udělené plné moci editovat či rušit