ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ePortál


ePortál České správy sociálního zabezpečení je internetová aplikace umožňující obstarat si konkrétní informace a služby formou elektronické samoobsluhy.

Pokračovat na

Přejít na ePortál

 

Možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ

Fyzické osoby

 • datová schránka – přihlášení pomocí přístupových údajů k datové schránce (informace o zřízení datové schránky)
 • přihlášení prostřednictvím Národní identitní autority (NIA) za pomocí:
  • občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem (eObčanka)
  • tzv. NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS)
  • mezinárodní ID brány (IIG) svým zahraničním identifikačním prostředkem uznávaným v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS)
  • certifikátu od První certifikační autority a.s. na čipové kartě Starcos
  • mojeID

Právnické osoby

Pro úspěšné přihlášení na ePortál je nutné provést aktivaci přihlašovacího prostředku (obvykle osobní návštěvou na Czech POINTu) po jeho zřízení, udělit souhlas s předáním osobních údajů a mít v internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies.

Fyzickým i právnickým osobám přihlášeným k ePortálu jsou k dispozici veškeré elektronické služby ČSSZ (tzv. eSlužby ČSSZ), tedy služby ePortálu poskytující údaje o pojištěncích, OSVČ a zaměstnavatelích, a interaktivní tiskopisy určené pojištěncům, poživatelům důchodu, OSVČ, lékařům, zařízením sociálních služeb a zaměstnavatelům, kterým jsou nabízeny i tiskopisy tzv. e - Podání (předávané výhradně ve formátu XML). Lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb je od 1.1.2020 k dispozici aplikace eNeschopenka integrovaná do ePortálu zobrazená po přihlášení.

Pověření – přístup pověřených osob na ePortál

Fyzické i právnické osoby mohou k využívání služeb a tiskopisů ePortálu pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

Pověřené osoby se mohou přihlásit na ePortál prostřednictvím svých přihlašovacích údajů (datová schránka, elektronický OP, NIA ID, mojeID, certifikát od První certifikační autority a.s. na čipové kartě Starcos nebo pomocí zahraničního identifikačního prostředku přes mezinárodní ID bránu).

Návod pro přehlášení pověřené osoby ke službám pro zaměstnavatele při přihlášení pomocí vlastního přihlašovacího prostředku.

Pověřené osobě datové schránky nestačí přístupové údaje tzv. pověřené osoby datové schránky (všechny služby ePortálu je v rámci ISDS umožněno spouštět přihlásit se jen tzv. oprávněné osobě a likvidátorovi). Pověřená osoba datové schránky je limitována ve využívání služeb a tiskopisů ePortálu dle práv, která jí udělila oprávněná osoba k datové schránce. Pokud nemá jako pověřená osoba datové schránky nastaveno v Nastavení datové schránky právo odesílat tiskopisy, tak nebude moci na ePortálu odeslat tiskopis.

Dalšími omezeními pro pověřené osoby je nezobrazení podání v sekci Moje podání na ePortálu a neumožnění spuštění všech on-line služeb. Výjimkou jsou služby pro zaměstnavatele týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, které může spustit pověřená osoba k datové schránce zaměstnavatele, pokud má pověření od příslušného zaměstnavatele, za kterého služby spouští.

Pro udělení pověření pověřené osobě doporučujeme využít služby ePortálu či interaktivní tiskopisy:

Služby pro pověření

Tiskopisy pro pověření:

Služby ePortálu

Služby pro pojištěnce

Služby pro zaměstnavatele

Aplikace eNeschopenka

 • dostupná po přihlášení poskytovatele zdravotních služeb na ePortál
 • videonávody

Interaktivní tiskopisy

Interaktivní tiskopisy slouží k elektronickému vyplnění a následnému předávání tiskopisů (vyplněné tiskopisy je možné vytisknout a zaslat v písemné podobě).

Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může interaktivní tiskopisy a e - Podání po jejich vyplnění odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), případně je může odeslat prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem. Klientům jsou do tiskopisu automaticky načteny identifikační údaje.

Nepřihlášeným klientům ePortálu jsou interaktivní tiskopisy a e - Podání také k dispozici, nenačtou se jim ale jejich identifikační údaje a tiskopisy mohou odeslat po přihlášení do datové schránky či po nahrání certifikátu pro elektronický podpis.

U automaticky zpracovávaných tiskopisů, tzv. e - Podání ČSSZ, je nutná předchozí registrace certifikátu na OSSZ.

K vyplnění tiskopisů napomáhají kontroly vybraných polí a také nápověda či vysvětlivky. Vyplňovaný rozepsaný tiskopis je možné si uložit do svého PC(formát XML) a s jeho vyplňováním pokračovat po načtení ze souboru (tlačítko „Načíst tiskopis ze souboru“).

Tiskopis je také možné po provedených kontrolách (tlačítko „Zkontrolovat data“) uložit ve formátu PDF a vytisknout (tlačítko „Tisk“).

 

Uživatelská příručka ePortálu ČSSZ