ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Nemoc


Základní informace

Pokud pracujete či podnikáte a kvůli nemoci přijdete dočasně o výdělek, může Vás finančně zajistit nemocenské. Pokud onemocní někdo z Vašich blízkých a Vy se o něj potřebujete postarat, může Vás finančně zabezpečit ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné.

Nemocenské, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění.

Abyste je mohli čerpat, musíte být účastni nemocenského pojištění. Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění i způsob jejich výpočtu a výplaty stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb. v platném znění).

Téměř všem zaměstnancům (až na výjimky) vzniká účast na nemocenském pojištění ze zákona a je povinná. Účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem nástupu do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání. Pokud onemocníte do 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání (toto období se nazývá ochranná lhůta), máte ještě na nemocenské nárok. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Podnikající osoby (osoby samostatně výdělečně činné) si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně. Účast na nemocenském pojištění vznikne podnikající osobě dnem, kdy podala přihlášku k pojištění nebo ode dne, který v přihlášce uvedla.

O nároku na dávku nemocenského pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla mzdové účtárny zaměstnavatele. Jsou-li podmínky pro její přiznání splněny, je dávka vyplacena a nezasílá se žádné rozhodnutí. Oznámení o druhu dávky, její výši a období, za které byla vyplacena, je uvedeno ve zprávě pro příjemce na výpisu z účtu nebo na poštovní poukázce.

Pokud podmínky pro nárok na dávku nejsou splněny, bude Vám zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, kde budou důvody zamítnutí vysvětleny.

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z redukovaného denního vyměřovacího základu. To je průměrný denní příjem zpravidla za posledních 12 kalendářních měsíců před čerpáním dávky. Tento denní průměr se ještě upravuje podle zákonem stanovených tří redukčních hranic. Orientační výši dávek nemocenského pojištění Vám spočítá kalkulačka MPSV.

Nemůže-li někdo z vážných důvodů požádat o dávku nebo ji přijímat (např. protože je v bezvědomí), může okresní správa sociálního zabezpečení ustanovit příjemcem dávky někoho jiného.

Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí zpětně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy okresní správa sociálního zabezpečení obdržela všechny potřebné doklady. Pro jejich výplatu tedy není stanoven konkrétní termín v měsíci.

Pomocí kontaktního formuláře můžete požádat o prověření stavu nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti.

Pokud se chcete poradit v záležitosti týkající se jakéhokoliv dávky nemocenského pojištění, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení. Informace k dávkám nemocenského pojištění získáte také na bezplatné telefonní lince 800 050 248.

Nemocenské

Zaměstnanec, který byl lékařem uznán dočasně práceneschopným (nebo mu byla nařízena karanténa), dostává prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti od svého zaměstnavatele náhradu mzdy a od 15. pracovního dne mu okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské.

Podnikající osoby náhradu mzdy nedostávají. Pokud si platili nemocenské pojištění aspoň tři měsíce před vznikem dočasné pracovní neschopnosti (nebo karantény), vyplácí jim od 15. pracovního dne okresní správa sociálního zabezpečení nemocenské. Podmínkou ale je, že po dobu dočasné pracovní neschopnosti nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost.

O vzniku pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař. Ošetřující lékař vystaví rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti elektronicky pomocí eNeschopenky. Všechny potřebné údaje jsou automaticky předány zaměstnavateli a okresní správě sociálního zabezpečení. Nemusíte jim tedy sami předávat ani zasílat žádné papírové doklady.

Vy od lékaře dostanete průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten je Vaším dokladem, máte v něm zapsán například termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek a další informace. Tento průkaz musíte předložit, když k Vám během nemoci přijde kontrola z okresní správy sociálního zabezpečení.

O tom, že jste v dočasné pracovní neschopnosti (nebo karanténě), musíte vždy informovat (např. telefonicky nebo e-mailem) svého zaměstnavatele.

Karanténa

Při nařízení karantény může Váš ošetřující lékař nebo hygienik také využít eNeschopenku, aby se minimalizovalo riziko kontaktu a případné nákazy. eNeschopenku může v tomto případě vystavit i na dálku, např. na základě telefonického rozhovoru. Zaměstnavatel dostane potřebné údaje automaticky, Vy ho však také musíte informovat (telefonicky nebo e-mailem), a upozornit ho, že nejde o běžnou dočasnou pracovní neschopnost ale o nařízenou karanténu.

Pokud Vám ošetřující lékař nebo hygienik vystaví papírové Potvrzení o nařízení karantény, musíte ho svému zaměstnavateli předložit. Tímto potvrzením současně požádáte zaměstnavatele o náhradu mzdy od 1. do 14. dne trvání karantény. Pokud je karanténa delší než 14 kalendářních dnů, předáte zaměstnavateli Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské a zaměstnavatel postoupí doklad okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud jste podnikající osoba (OSVČ) předáte tento podklad přímo okresní správě sociálního zabezpečení.

V situaci, kdy karanténa trvá déle než měsíc, Vám lékař vystaví Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (tzv. lístek na peníze). Toto potvrzení je nutné pro další výplatu nemocenského. Předáte ho svému zaměstnavateli a ten pak okresní správě sociálního zabezpečení. Podnikající osoby (OSVČ) předají tento doklad přímo okresní správě sociálního zabezpečení.

Potřebné doklady a tiskopisy

Lékař vystavuje rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím trvání elektronicky (pomocí eNeschopenky), nemocný tedy nemusí nikam předávat ani posílat žádné formuláře.

Pouze v případě, že k pracovní neschopnosti došlo následkem úrazu, musíte vyplnit tiskopis Záznam o úrazu, který je dostupný na ePortále ČSSZ, nebo napsat prohlášení o tom, jak k úrazu došlo.

Výše nemocenského

Výše nemocenského za kalendářní den činí:

  • do 30. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 60 %,
  • od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 66 %,
  • od 61. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Nemocenské by se vám snížilo o polovinu, pokud byste si pracovní neschopnost způsobili při rvačce, vlivem alkoholu nebo drog nebo při spáchání trestného činu nebo přestupku.

Orientační výši nemocenského zjistíte pomocí kalkulačky MPSV.

Výplata dávky

V prvních dvou týdnech trvání dočasné pracovní neschopnosti Vám vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny.

Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti Vám vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení nemocenské za kalendářní dny (tj. včetně víkendů a svátků).

Nemocenské je vypláceno stejným způsobem, jakým Vám zaměstnavatel vyplácí mzdu.

Nemocenské se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti nebo karantény. Tomuto období se říká podpůrčí doba.

Povinnosti při pracovní neschopnosti

Při pracovní neschopnosti se musíte řídit pokyny lékaře a dodržovat stanovený režim. To znamená, že se musíte zdržovat na adrese, kterou jste sdělili ošetřujícímu lékaři. Pokud Vám ošetřující lékař povolí vycházky, musíte dodržovat lékařem stanovený čas vycházek.

Vycházky Vám může lékař povolit maximálně 6 hodin denně (v jednom nebo více časových úsecích, např. dopoledne a odpoledne) v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin.

Kdykoliv během doby, kdy jste na neschopence, můžete být zkontrolováni. Proto musíte mít vchod do domu či bytu označený jmenovkou a fungující zvonek, aby Vás případná kontrola mohla kontaktovat.

Pokud během pracovní neschopnosti porušíte své povinnosti, může Vám okresní správa sociálního zabezpečení zkrátit nebo odejmou nemocenské.

Podrobné informace o nemocenském.

Ošetřovné

Na ošetřovné máte nárok, pokud jste zaměstnanec a nemůžete pracovat, protože:

  • ošetřuje dítě mladší 10 let,
  • ošetřujete osobu, která nutně potřebuje ošetřovat kvůli své nemoci nebo úrazu,
  • musíte pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školka nebo škola byla uzavřena z důvodu havárie či epidemie, dítěti byla nařízena karanténa, nebo onemocněl ten, kdo o dítě normálně pečuje (např. jeho matka).

Podnikající osoby (OSVČ) nárok na ošetřovné nemají, ani když si nemocenské pojištění platí dobrovolně.

Podmínky nároku

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že jste účastni nemocenského pojištění.

Další podmínkou je, že ošetřovaná osoba žije s Vámi v domácnosti. Společná domácnost není nutná při ošetřování přímého příbuzného, sourozence, manžela (manželky), registrovaného partnera (registrované partnerky) a jejich rodičů.

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla.

Podání žádosti

O ošetřovné žádáte tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který Vám vystaví ošetřující lékař. Tiskopis předáte svému zaměstnavateli, který pak předá potřebné podklady okresní správě sociálního zabezpečení.

Při uzavření školy nebo školky žádáte o ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který Vám vydá škola. Doplníte část B tiskopisu a předáte ho svému zaměstnavateli, který pak potřebné podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení.

Při ukončení ošetřování musíte zaměstnavateli předložit tiskopis Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který Vám také vydá ošetřující lékař.

Když ošetřování trvá delší dobu, předkládáte svému zaměstnavateli ještě Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče).

Ošetřující osoby se mohou během ošetřování jednou vystřídat.

Výše a výplata ošetřovného

Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši ošetřovného zjistíte pomocí kalkulačky MPSV.

Maximálně můžete ošetřovné čerpat 9 dní. Pokud jste rodič samoživitel, můžete čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se staráte o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku.

Podrobné informace o ošetřovném.

Dlouhodobé ošetřovné Vám umožní být doma a postarat se o člena rodiny, který potřebuje po propuštění z nemocnice domácí celodenní péči.

Dlouhodobé ošetřovné může čerpat příbuzný ošetřované osoby (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.), druh nebo družka anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. Pokud pečujete o osobu, která s Vámi není příbuzná, musíte mít společný trvalý pobyt,  jinak na dlouhodobé ošetřovné nemáte nárok.

Podmínky nároku

Pokud jste zaměstnanec, máte na dlouhodobé ošetřovné nárok, když jste nemocensky pojištění (tj. v zaměstnání podléhajícím odvodům na sociální pojištění) v den nástupu na dávku a alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, máte na dlouhodobé ošetřovné nárok, když si dobrovolně platíte nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před nástupem na dávku. Při pobírání této dávky nesmíte vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Další podmínkou je, že ošetřovaná osoba byla minimálně 4 dny hospitalizována (počítá se i první a poslední den hospitalizace) a bude nutně potřebovat poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30 kalendářních dnů. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče musí vystavit ošetřující lékař v nemocnici při propuštění (nebo nejpozději do 3 pracovních dnů).

Žádost o dávku lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.

U osoby v nevyléčitelném stavu není hospitalizace podmínkou a o potřebě dlouhodobé péče rozhodne její ošetřující lékař.

Podání žádosti

O dlouhodobé ošetřovné žádáte tiskopisem Žádost o dlouhodobé ošetřovné, který najdete na ePortále ČSSZ. K žádosti přiložte kopii Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, které vystavil ošetřující lékař. Vyplněný tiskopis podepsaný i ošetřovanou osobou předáte svému zaměstnavateli, který pak předá potřebné podklady okresní správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel by s Vaší nepřítomností v práci kvůli poskytování dlouhodobé péče měl souhlasit. Svůj případný nesouhlas Vám zaměstnavatel musí sdělit písemně, tuto situaci pak můžete řešit na oblastním inspektorátu práce.

OSVČ předávají žádost o dlouhodobé ošetřovné přímo okresní správě sociálního zabezpečení, u které jsou registrovány.

Během doby ošetřování si vždy jednou za měsíc vyžádejte od ošetřujícího lékaře Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče a předejte Vašemu zaměstnavateli, který je předá okresní správě sociálního zabezpečení. Je to potřeba k tomu, aby Vám dávka mohla být průběžně vyplácena.

O ukončení potřeby dlouhodobé péče rozhodne lékař, který má ošetřovanou osobu v péči. Datum ukončení uvede do tiskopisu Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče, který předáte zaměstnavateli.

Výše a výplata dlouhodobého ošetřovného

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dlouhodobého ošetřovného zjistíte pomocí kalkulačky MPSV.

Maximálně lze dlouhodobé ošetřovné čerpat 90 dnů.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné můžete mít nejdříve po 12 měsících ode dne, za který jste měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče o tutéž ošetřovanou osobu nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Podrobné informace o dlouhodobém ošetřovném