Dobrovolná

Účast na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, od 1. 2. 2018 otcovská poporodní péče a od 1. 6. 2018 dlouhodobé ošetřovné.

OSVČ je účastna nemocenského pojištění za současného splnění následujících podmínek:

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR. Uvedené platí v případech, kdy není příslušnost k právním předpisům řešena mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení nebo koordinačními nařízeními Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009. 
  • přihlásila se k účasti na nemocenském pojištění prostřednictvím předepsaného tiskopisu.

Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána.

 

Zánik účasti  na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění OSVČ zaniká:

  • dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána,
  • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě podle zvláštního právního předpisu zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno,
  • nástupem výkonu trestu odnětí svobody,
  • dnem, kdy nastaly skutečnosti podle § 10 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění, tj. např. ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, zánik oprávnění k výkonu.

 

Aktualizováno v prosinci 2016