Aktuální informace pro OSVČ, které jsou účastné nemocenského pojištění

23. 1. 2014

Pro potřeby snadnější orientace v problematice stanovení měsíčního základu NP OSVČ (novelizovaného ustanovení § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., účinného od 1. 1. 2014) a bezproblémového provádění nemocenského pojištění OSVČ uvádí ČSSZ konkrétní návod, jak postupovat při stanovení měsíčního základu NP OSVČ. Současně také výkladově zpřesňuje článek „Informace pro OSVČ – Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. 1. 2014“, uveřejněný dne 20. 12. 2013.

Pravidla stanovení měsíčního základu NP OSVČ lze popsat následovně:

OSVČ si i nadále určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Podle § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“) připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. 5 000 Kč a platba pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než 115 Kč. Byla-li v kalendářním roce, za který je naposledy podán přehled a který bezprostředně předchází roku, ve kterém se platí pojistné na nemocenské pojištění, činnost zahájena (znovuzahájena), lze průměr určeného (vypočteného) vyměřovacího základu použít jen v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok.

Příklad:

OSVČ zahájila činnost a zároveň se přihlásila k NP od 1. 10. 2012, činnost ukončila k 31. 12. 2012. Určený vyměřovací základ za rok 2012 si stanovila ve výši 60 000 Kč.

Znovu zahájila činnost včetně nemocenského pojištění od 1. 6. 2013 a ukončila ji 15. 8. 2013. Určený vyměřovací základ za rok 2013 si stanovila ve výši 60 000 Kč.

Při opětovném zahájení činnosti s nemocenským pojištěním v roce 2014 bude maximální vyměřovací základ do podání přehledu za rok 2013 činit 20 000 Kč (z určeného vyměřovacího základu z přehledu za rok 2012, 60 000 : 3 = 20 000), maximální měsíční platba pojistného činí 460 Kč.

Od měsíce podání přehledu za rok 2013 je však VZ stanoven z ½ průměrné mzdy. Z naposledy podaného přehledu za rok 2013 nelze určit maximální vyměřovací základ, protože činnost byla v tomto roce vykonávána pouze po dobu 3 měsíců a jedná se o rok bezprostředně předcházející roku 2014, ve kterém se platí nemocenské pojištění. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2014 je to částka 12 971 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 299 Kč.