Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2016

Důchodové pojištění OSVČ

Důchodové pojištění OSVČ nepřináší v roce 2016 žádné zásadní změny oproti roku 2015. Stanovení charakteru činnosti, výše vyměřovacího základů i povinnosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jsou stejné jako v roce 2015. Nově však bude stanovena sazba pojistného těm OSVČ, které byly ke dni 31. 12. 2015 účastny důchodového spoření (II. pilíř).  

S účinností od 1. 1. 2016 byl systém důchodového spoření ukončen zákonem o ukončení důchodového spoření s tím, že posledním dnem účasti je den 31. 12. 2015. OSVČ, která byla do 31. 12. 2015 účastna důchodového spoření a jejíž záloha činila 26,2 % měsíčního vyměřovacího základu, je od 1. 1. 2016 povinna hradit zálohy ve výši 29,2 % tak, jako OSVČ, které důchodového spoření účastny nebyly.

 

OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné na důchodové pojištění (zálohy) určit měsíční vyměřovací základ, pokud si v době splatnosti zálohy tuto již uhrazenou zálohu další platbou ještě zvýší.

OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží vždy pouze na jeden rok.  

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), která vykonávala činnost již v roce 2015, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 platit zálohy ve výši dle daňového základu roku 2014, minimálně však 1 943 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2015 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2015, minimálně však 1 972 Kč. Toto platí i pro OSVČ, které vykonávají hlavní SVČ a byly do 31. 12. 2015 účastny důchodového spoření.

Platba záloh je v případě hlavní SVČ povinná.

 

Pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ, která vykonávala činnost již v roce 2015 a byla povinna platit zálohy, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 platit zálohu dle daňového základu roku 2014, minimálně však 778 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2015 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně se bude jednat o 789 Kč.

Toto platí i pro OSVČ, které vykonávají vedlejší SVČ, měly povinnost platit zálohy na pojistné a byly do 31. 12. 2015 účastny důchodového spoření.

OSVČ vykonávající vedlejší SVČ  bude v roce 2016 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2016, nebo pokud její daňový základ dosáhl v roce 2015 alespoň 63 865 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.  

 

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ vykonávána v roce 2015. V roce 2016 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka  108 024 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá maximální záloha na pojistné ve výši  31 544 Kč.

Pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2016 bude minimální roční vyměřovací základ činit  81 024 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak  32 412 Kč. 

 

Příklady úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění v roce 2016

OSVČ  při výkonu hlavní SVČ platí v roce 2016 až do měsíce předcházejícímu měsíci podání přehledu zálohy v minimální výši  tj. ve výši 1 943 Kč. Ve splatnosti měsíce ledna 2016 dne 16. 2. 2016 uhradí částku  1 943 Kč, dne 17. 2. 2016 uhradí částku 3 886 Kč. O tom, že by chtěla platit zálohy na delší než měsíční období, však příslušnou správu sociálního zabezpečení (OSSZ) nevyrozumí. Tyto platby v celkové výši 5 829 Kč budou v plné výši uloženy na měsíc leden 2016, neboť s účinností od 1. 1. 2012 si výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti zálohy na pojistné lze v tomto období dodatečně zvýšit. Uvedené znamená, že do 20. dne následujícího kalendářního měsíce lze další platbou dodatečně navýšit měsíční vyměřovací základ zálohy, která již byla uhrazena. Nebudou-li následně uhrazeny zálohy za únor a březen 2016, stanou se tyto dlužnými zálohami a ode dne následujícího po dni splatnosti bude z těchto záloh počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady nebo do dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2016.

Jestliže OSVČ uhradí na daný měsíc ve splatnosti tohoto měsíce částku vyšší, než odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu, např. ve výši 35 000 Kč, a tato OSVČ nebude mít jiné splatné závazky vůči OSSZ/ČSSZ, bude tato platba uložena na měsíc leden 2016. OSVČ však bude kontaktována pracovníkem příslušné OSSZ, že se jedná o vyšší platbu, než která odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu a zda chce rozdíl mezi maximální platbou 31 082 Kč a skutečnou platbou 35 000 Kč, tj. částku 3 918 Kč vrátit, nebo zda chce přeplatek použít na zálohu na následující měsíc.

Pokud OSVČ uhradí zálohu ve vyšší výši, než činí předpis za daný měsíc, ale bude se jednat o platbu po splatnosti zálohy, bude platba použita pouze do výše předpisu. Např. dne 23. 2. 2016 bude na účet OSSZ připsána platba ve výši 6 000 Kč, přičemž předpis na měsíc leden činí 1 943 Kč. Platba bude použita na úhradu ledna ve výši 1 943 Kč a zbývající částka ve výši  4 057 Kč bude použita na úhradu zálohy za únor 2016. Na měsíc leden se jedná o pozdní platbu po splatnosti, nemůže být tedy uhrazeno více, než činí předpis zálohy. OSVČ si může určit vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu, jen pokud je záloha zaplacena (připsána na účet) včas, tj. ve splatnosti dané zálohy.

 

OSVČ si i nadále určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce připadajícího na jeden měsíc výkonu činnosti nebo stanovené minimum a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu.

OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné OSSZ. Platba může být použita na úhradu záloh do budoucna pouze v případě, že OSVČ nemá žádný splatný závazek vůči OSSZ/ČSSZ.

 

Nemocenské pojištění OSVČ

OSVČ si určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Podle § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. 5 000 Kč a platba pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než 115 Kč. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro rok 2016 je to částka 13 503 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 311 Kč. Pokud však v předchozím roce měla OSVČ nárok na výplatu dávky z nemocenského pojištění OSVČ po celou dobu výkonu činnosti, pro výpočet maximálního měsíčního vyměřovacího základu se použije rok, předcházející roku, ve kterém trval nárok na výplatu dávky.

 

Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce. 

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění, způsob úhrady, podmínky účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky a princip stanovení výše dávek zůstává pro rok 2016 beze změn. Sdělením MPSV 272/2015 Sb., byla pro účely nemocenského pojištění vyhlášena nová výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016:

  • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 901 Kč,
  • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 351 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 701 Kč.  

 

Aktualizováno v prosinci 2015