Přehled o příjmech a výdajích

Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2018 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2018 (dále jen Přehled).

 

Termíny podání Přehledu za rok 2018

Přehled za rok 2018 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2019.
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2019, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2019.
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat Přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. v případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2019.

OSVČ, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, uvádí na Přehledu též tento údaj a je povinna příslušné OSSZ předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl Přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou. Pokud je v předloženém protokole daň stanovena paušální částkou na více zdaňovacích období, povinnost jeho předložení za další kalendářní rok nebo roky uvedené v protokolu se považuje za splněnou v den, kdy OSVČ za takový kalendářní rok podává či měla podat Přehled. Rozhodnutí správce daně o zrušení platby daně paušální částkou je OSVČ povinna předložit příslušné OSSZ nejpozději v den, kdy podává či měla podat Přehled za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, za který naposledy byla poplatníkem daně z příjmů paušální částkou. Stanovení daně paušální částkou není stanovením výdajů výpočtem procent, tzv. paušálem.

 

Způsob podání Přehledu

Přehled je možné podat následujícími způsoby:

doručíte vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ – na těchto pracovištích je zároveň příslušný tiskopis k dispozici, nebo si jej můžete vytisknout z tohoto místa,

  • vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP/APEP), jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ odešlete přímo do datové schránky příslušné OSSZ, alternativně do datové schránky e - Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), jestliže jste držitelem datové schránky nebo uživatelem Národní identitní autority,
  • Přehled v čitelném formátu je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis, jste držitelem datové schránky nebo využíváte Národní identitní atority.

Vyplnění interaktivního tiskopisu přes ePortál není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek nebo Národní identitní autority. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do jedním z výše uvedených způsobů přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.  

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

Podání opravného Přehledu

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění je vyšší, než který byl na Přehledu uveden, je OSVČ povinna nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled. V opravném Přehledu OSVČ mimo jiné uvede důvod pro předložení opravného Přehledu, novou výši daňového základu a novou výši vyměřovacího základu, který nesmí být nižší, než na původním Přehledu, a novou výši měsíčního vyměřovacího základu. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. Rozdíl mezi výší pojistného, které uhradila nebo měla uhradit na podkladě řádně podaného Přehledu, a novou výší pojistného, je OSVČ povinna uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán opravný Přehled. Nová výše měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh platí od kalendářního měsíce, v němž OSVČ opravný Přehled podala nebo měla podat.

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který OSVČ uvedla, může OSVČ předložit příslušné správě sociálního zabezpečení opravný Přehled. Takovýto opravný Přehled může OSVČ podat nejpozději do tří kalendářních měsíců po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dozvěděla. V opravném Přehledu uvede novou výši daňového základu, popř. novou výši příjmů a výdajů, a výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše vyměřovacího základu, pokud původní výše byla určena ve vyšší než minimální výši. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. Jestliže částka daňového základu nezakládá OSVČ za dobu vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za který se opravný Přehled podává, může OSVČ spolu s opravným Přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění. Opravný Přehled se považuje za žádost o vrácení přeplatku.

 

Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí příslušné OSSZ oznámit skutečnosti o vedlejší činnosti nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Pokud důvod pro vedlejší činnost patří mezi povinně dokládané důvody, musí skutečnosti OSVČ doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala takový Přehled. Přehled povinně i nepovinně dokládaných důvodů pro výkon vedlejší činnostiK pozdějšímu doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nelze přihlédnout. 

Podmínky pro výkon vedlejší činnosti od roku 2009 jsou podrobně uvedeny v kapitole Druhy SVČ (samostatné výdělečné činnosti) v oddíle Rozdělení samostatné výdělečné činnosti. Pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 se i nadále posuzují podmínky výkonu vedlejší činnosti dle právních předpisů účinných v tomto období. Bližší informace k tomuto období Vám sdělí kterákoliv správa sociálního zabezpečení.

OSVČ může být považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a aspoň po část této doby výkonu činnosti trval i důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Účast na nemocenském pojištění uvedenou skutečnost nijak neovlivní. I OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, může být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Nepodání Přehledu, pozdní podání Přehledu či nepoužití předepsaného formuláře Přehledu je přestupkem a OSVČ může být uložena pokuta podle ust. § 25c odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění. Neuhradí-li OSVČ doplatek pojistného a zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve lhůtách stanovených zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění, nebo zaplatila-li v nižší částce než je povinna zaplatit, je povinna platit penále podle ust. § 20 odst. 1 citovaného zákona, které  od 1. 1. 2007 činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Penále se nepočítá za dobu, po kterou nebyla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

 

Dosažení maximálního vyměřovacího základu

V případě, že OSVČ byla v kalendářním roce, za který se Přehled podává, zároveň zaměstnancem a její úhrn vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dosáhl maximálního (ročního) vyměřovacího základu, nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance za kalendářní rok spolu s vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního vyměřovacího základu, je OSVČ povinna předložit potvrzení o výši vyměřovacího základu (základů) zaměstnance příslušné správě sociálního zabezpečení.

 

Aktualizováno v prosinci 2018