Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění

Samostatná výdělečná činnost vykonávaná současně s pobíráním předčasného starobního důchodu je považována za samostatnou výdělečnou činnost vedlejší.

Při sepisování žádosti o předčasný důchod musí OSVČ písemnou formou prohlásit, že za rok, ve kterém je důchod přiznán, bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jen v takovém rozsahu, který nezakládá účast na důchodovém pojištění (nedosáhne rozhodné částky). Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění se sleduje od kalendářního roku, ve kterém je výplata předčasného důchodu přiznána, až do kalendářního roku, ve kterém OSVČ dovrší důchodový věk.

Byla-li v kalendářním roce vykonávána hlavní i vedlejší činnost, stanoví se příjem z vedlejší činnosti tak, že se příjem, dosažený v kalendářním roce, vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a výsledná částka se vynásobí počtem měsíců výkonu vedlejší činnosti.  

V roce 2015 činila rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění 63 865 Kč. V roce 2016 činí rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění 64 813 Kč. Rozhodná částka se snižuje o 1/12 za každý měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, nebo v němž po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ. V případě dosažení částky zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, zanikne nárok na výplatu předčasného starobního důchodu a neoprávněně vyplacené dávky důchodu budou vymahatelným přeplatkem.

 

Aktualizováno v prosinci 2015