Změny ve výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti z důvodu péče o závislou osobu od 1. 1. 2008

Od 1. ledna 2008 se mění podmínky, za kterých je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. Podle § 9 odst. 6 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb. se samostatná výdělečná činnost rovněž považuje za vedlejší, jestliže osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce osobně pečovala o osobu, která je mladší 10 let a je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Podmínkou je, že osoba závislá na péči jiné osoby je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti.

Dokládání podmínky osoby blízké a domácnosti

Za osoby blízké se pro účely zákona o důchodovém pojištění považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti osvojené nebo též děti převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Splnění podmínky osoby blízké se dokládá např. rodným či oddacím listem nebo potvrzením obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 29 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tímto potvrzením, které se vydává na žádost osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, potvrzuje obecní úřad dobu této péče a uvádí v něm stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována.

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pro účely vedlejší samostatné výdělečné činnosti je třeba existenci společné domácnosti prokázat čestným prohlášením. Tato skutečnost se prokazuje pouze tehdy, pokud osoba závislá na péči jiné osoby není ve vztahu k pečující osobě osobou blízkou.

Dokládání osobní péče o osobu závislou

Skutečnost, že OSVČ osobně pečuje o osobu závislou ve stupni II až IV nebo o osobu mladší 10 let a současně závislou ve stupni I se dokládá především:

  • potvrzením obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 29 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., nebo
  • čestným prohlášením OSVČ, popř. osoby, o kterou OSVČ pečuje, a zároveň rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o příspěvku na péči.

Pečuje-li osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob, které pečují o osobou závislou. Nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší u té osoby samostatně výdělečně činné, která podle rozhodnutí OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, v největším rozsahu. Z tohoto důvodu OSVČ, která pečuje sama a chce, aby její SVČ byla považována za vedlejší, předkládá též čestné prohlášení, že o osobu závislou nepečuje jiná osoba.

OSVČ, která chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu osobní péče o závislou osobu, je povinna výše uvedené skutečnosti oznámit a doložit příslušné OSSZ. Pro účely placení záloh na pojistné se k tomuto oznámení přihlíží od kalendářního měsíce, v němž bylo učiněno a doloženo.

OSVČ, která osobně pečovala o osobu závislou ve stupni I a zároveň mladší 10 let v roce 2007, se považuje pro účely důchodového pojištění za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost již od 1. 1. 2007, resp. od data, od kterého OSVČ pečuje o tuto osobu. Tato skutečnost ovlivní zúčtování přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007 za předpokladu, že OSVČ doloží péči nejpozději spolu s tímto přehledem.