Změna důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

S účinností od 1. ledna 2009 se v důchodovém pojištění OSVČ mění důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. K zásadní změně dochází v ust. § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení se samostatná výdělečná činnost od 1.1.2009 považuje za vedlejší činnost, jestliže OSVČ v kalendářním roce vykonává zaměstnání. Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Jde-li o členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo a jde-li o společníky, jednatele společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti, tak se zaměstnáním rozumí činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.   

OSVČ, které jsou do 31.12.2008 považovány za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu dosažení příjmů z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců,  alespoň ve výši 12-ti násobku minimální mzdy, budou od 1.1.2009 považovány, pro účely placení záloh na důchodové pojištění, za OSVČ vykonávající HLAVNÍ samostatnou výdělečnou činnost s povinností platit zálohy na důchodové pojištění, pokud neoznámí, případně nedoloží, že vykonávají zaměstnání v roce 2009.

Jestliže OSVČ chce být považována od 1.1.2009 za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu výkonu zaměstnání, je třeba, aby OSSZ/PSSZ oznámila, že vykonává zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění resp. účast na důchodovém pojištění. Nemá-li ČSSZ informaci o této skutečnosti ve své evidenci, je OSVČ povinna tuto skutečnost také doložit. Oznámení o výkonu vedlejší činnosti z důvodu výkonu zaměstnání je nutné učinit nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009  a případně tuto skutečnost doložit (nemá-li ČSSZ tuto skutečnost ve své evidenci) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2009. Samostatná výdělečná činnost bude pak i pro účely placení záloh považována za vedlejší činnost zpětně od 1.1.2009 resp. od data zahájení výkonu zaměstnání v roce 2009.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší činnost v těch kalendářním měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a současně trval výkon zaměstnání. Jestliže samostatná výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalendářního měsíce, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší činnost, pokud po tu část kalendářního měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, současně trval výkon zaměstnání.

Podle ust. § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je OSVČ povinna písemně oznámit příslušné OSSZ/PSSZ den ukončení výkonu zaměstnání, pokud ohlásila a případně doložila vznik této skutečnosti pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Tuto povinnost je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k ukončení výkonu zaměstnání.