Nemocenské pojištění OSVČ – platby pojistného

Účast na nemocenském pojištění (dále též „NP“) OSVČ je  dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.

Pojistné na NP OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na NP činí 2,3 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

OSVČ si určuje měsíční základ NP svou platbou. Dle ustanovení § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemůže být měsíční základ NP nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců na NP (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ NP, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Pokud však v předchozím roce měla OSVČ nárok na výplatu dávky z NP OSVČ po celou dobu výkonu činnosti, pro výpočet maximálního vyměřovacího základu se použije rok předcházející roku, ve kterém trval nárok na výplatu dávky.

Jestliže OSVČ uhradí platbu na NP ve vyšší výši, než odpovídá měsíčnímu základu stanovenému dle předchozího odstavce, k částce přesahující stanovený maximální měsíční základ, se při výpočtu dávky NP (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží. Část platby, která přesahuje maximální měsíční základ na NP, se stává přeplatkem, který bude OSVČ vrácen nejpozději po podání přehledu za kalendářní rok, ve kterém přeplatek vznikl.

OSVČ, která je dobrovolně účastna NP, je povinna platit pojistné na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ vznikla účast na NP, se pojistné na NP platí vždy.

OSVČ může po projednání s příslušnou OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Pojistné, které bylo po projednání s příslušnou OSSZ zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně navýšit.

Výši platby NP je možné spočítat na kalkulačce.

Jestliže pojistné na NP bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené  pro splatnost pojistného nebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, dochází k zániku účasti na NP a takto uhrazené pojistné se stává přeplatkem na pojistném na NP v důsledku zániku účasti na NP. Přeplatek bude OSVČ vrácen, pokud nejsou jiné splatné závazky vůči OSSZ nebo ČSSZ. Příslušná OSSZ je povinna při vrácení tohoto přeplatku, popřípadě části tohoto přeplatku, nebo při použití tohoto přeplatku k úhradě splatného závazku vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na NP, a to do osmého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž účast zanikla. Zjištěný přeplatek v souvislosti se zánikem NP je příslušná OSSZ povinna vrátit do jednoho měsíce ode dne zjištění přeplatku.

 

Aktualizováno v prosinci 2016