ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Boj proti korupci


Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

Na této stránce

 

V souladu s Interním protikorupčním programem – úkolem č. 2.1. Zveřejňování poradců a poradních orgánů se zveřejňuje aktuální stav ke dni 30. 6. 2022:

Poradci a poradní orgány

(1. pololetí 2022)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-- Kč vč. DPH/1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

0,-- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

156.816,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 

43 560 000,- Kč vč. DPH

 

843.128,- Kč vč. DPH

 

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

0,- Kč

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

Archiv poradců a poradních orgánů

Podezření na korupční jednání můžete oznámit