ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Boj proti korupci


Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

Na této stránce

 

V souladu s Resortním interním protikorupčním programem – úkolem č. 2.1. Zveřejňování poradců a poradních orgánů se zveřejňuje aktuální stav ke dni 31. 12. 2020:

Poradci a poradní orgány

(2. pololetí 2021)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

         

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-- Kč vč. DPH/1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

 39.129,-- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

 29.040,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 

43 560 000,- Kč vč. DPH

 

 10.647. 637,- Kč vč. DPH

 

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

 0,- Kč

 

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

Archiv poradců a poradních orgánů

Podezření na korupční jednání můžete oznámit

 • V listinné podobě na adresu:

  Česká správa sociálního zabezpečení
  Oddělení interní kontroly
  Křížová 25
  225 08 Praha 5
 • Protikorupční lince Ministerstva práce a sociálních věcí (odkaz na web MPSV),
 • Bezplatné telefonní lince Evropského úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) (odkaz na web MPSV), která je určena pro anonymní hlášení podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských Společenství.

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s NV č. 145/2015 Sb. v platném znění

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná vlevo u vchodu do jídelny v ústředí ČSSZ a dále pak dle místních podmínek na každé OSSZ. Pro elektronická podání byla zřízena elektronická adresa zelena.schranka(zavináč)cssz.cz.

Prošetřovatelem podání byl určen vedoucí oddělení interní kontroly.