ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného

18 06/2020 Praha

Výplata důchodů do zahraničí – ukončení zjednodušeného způsobu zasílání tiskopisu potvrzení o žití v době mimořádné pandemické situace (COVID-19) k datu 1. 7. 2020

18. 06. 2020

ČSSZ informuje, že s účinností od 1. 7. 2020 již nebude akceptovat potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu (důchodce) a rovněž nebude akceptovat potvrzení o žití s úředním ověřením podpisu důchodce zaslané v elektronické podobě (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu.

Vzhledem k ukončení mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 je nezbytný návrat k předchozím postupům daným zákonnými předpisy České republiky. Potvrzení o žití musí být řádně vyplněné, opatřené vlastnoručním podpisem důchodce, včetně data vyplnění tiskopisu, a úředním ověřením tohoto podpisu. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/podminky-pro-vyplatu-duchodu-do-zahranici.

Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika.

Zaslání potvrzení o žití v elektronické podobě je možné za předpokladu, že jej důchodce vyplní, vytiskne, podepíše jej vlastnoručním podpisem, vlastnoruční podpis si nechá úředně ověřit, naskenuje jej z listinné do elektronické podoby, podepíše jej uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů* a zašle jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz. Uznávaným elektronickým podpisem se podle výše citovaného zákona rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

V případě, že z objektivních důvodů – v souvislosti s pandemií COVID-19 – nelze podpis důchodce na potvrzení o žití úředně ověřit (příslušné instituce a úřady jsou zavřené) nebo nefungují poštovní služby, pak lze výjimečně akceptovat zaslání potvrzení o žití podle pravidel v období pandemie, tj. důchodce potvrzení o žití vytiskne, vyplní, podepíše jej vlastnoručním podpisem, naskenuje a zašle jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz. Tyto objektivní důvody však musí důchodce v potvrzení o žití výslovně uvést.

Poukaz výplaty důchodu na účet bude zajištěn standardně v termínu 4–5 týdnů po doručení potvrzení o žití ČSSZ.

Vícejazyčné formuláře potvrzení o žití naleznete na webových stránkách ČSSZ na adrese https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu.

 

 


*Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů je adaptačním právním předpisem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS).

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace