ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Obecné informace


Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Prostředky, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • pojistné na nemocenské pojištění,
  • pojistné na důchodové pojištění a
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost platit pojistné má

Zaměstnanec platí pojistné prostřednictvím svého zaměstnavatele – zaměstnavatel pojistné, které je povinen zaměstnanec platit, srazí z příjmů, které zaměstnanci zúčtoval, a společně s pojistným, které je povinen platit jako zaměstnavatel odvede příslušné správě sociálního zabezpečení.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí; u OSVČ je rozhodným obdobím pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kalendářní rok, za který se pojistné platí.