ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Platba a termíny


Pojistné se platí v české měně na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb. Za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet. V hotovosti nelze pojistné zaplatit.

Pojistného za kalendářní měsíc je pro zaměstnavatele splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen předložit příslušné správě sociálního zabezpečení předepsaný tiskopis přehled o výši pojistného, na kterém vykáže úhrn vyměřovacích základů a pojistné, které je povinen za příslušný měsíc odvést, případně na něm uplatní slevu na pojistném.

Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ a splatnost pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí. Záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost je splatná ode dne zahájení do konce následujícího kalendářního měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc, v němž se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, je splatné ode dne podání přihlášky do konce následujícího kalendářního měsíce.

Pojistné na nemocenské pojištění zahraničního zaměstnance je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí. Pojistné za kalendářní měsíc, v němž se zahraniční zaměstnanec přihlásil k nemocenskému pojištění, je splatné ode dne podání přihlášky do konce následujícího kalendářního měsíce.