ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Platba a termíny


Pojistné se platí v české měně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb. Jde-li o částku do 10 000 Kč, lze pojistné uhradit též v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. V případě placení na účet příslušné OSSZ se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.

Splatnost pojistného je pro zaměstnavatele od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce.

V případě OSVČ je splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a splatnost pojistného na nemocenské pojištění od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí.