ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


21. 10. 2020 Omezení povolených typů příloh typu MIME u služby NEMPRI20

Dne 21.10.2020 došlo k omezení povolených typů příloh typu MIME u služby NEMPRI20 na tyto formáty:
DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT.

30. 9. 2020 Upozornění na ukončení služby DZDPN verze 1

Oznamujeme, že k 31. 12. 2020 bude ukončena původní první verze služby DZDPN20 pro stahování zpracovaných podání eNeschopenek. Od 1. 1. 2021 bude provozována pouze verze DZDPN20-V2.

2. 9. 2020 Upozornění pro mzdové a personální systémy

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Současně dojde ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena - nově bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“.

V testovacím prostředí bude certifikát pro t-epodani.cssz.cz nahrazen dne 7.9.2020.

13. 8. 2020 Rozvolnění FLK služby ONZ při nástupu cizinců bez RČ/EČP

Od 1.9.2020 byly rozvolněny FLK služby ONZ při nástupu cizinců bez RČ/EČP tak, aby tento element nemusel být vyplněn.  V TP byly upravené FLK nasazeny 12.8.2020.

23. 7. 2020 Upozornění na odstávku

Oznamujeme, že ve dnech  21. 8. 2020 od 13:00 h - 23. 8. 2020  14:00 h bude z technických důvodů odstaven ePortál ČSSZ a systém eNeschopenky. e-Podání ze mzdových systémů bude možné zasílat, odpověď ČSSZ však bude doručena až po ukončení odstávky.

Děkujeme za pochopení.

22. 7. 2020 Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW

Webové stránky Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW.

13. 7. 2020 Informace pro podávající

Pro testování služeb použijte prosím IP adresu https://t-epodani.cssz.cz/VREP/submission .
Pro adresy https://vrep1-t.cssz.cz/VREP/submission a https://vrep2-t.cssz.cz/VREP/submission
dostávají podávající chybovou hlášku: „Chyba komponenty inet číslo 12007 : Name not resolved“

28. 4. 2020 Informace pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 28. 4. 2020 byla aktualizována společná dokumentace k e-podání DZDPN_V2 a ke službě zasílání notifikací do datových schránek zaměstnavatelů (verze 1.3.1)., a to popis rozhraní a související komentář popisu rozhraní. Byly aktualizovány XML soubory s ukázkovými datovými větami.

16. 3. 2020 Upozornění pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 13. 3. 2020 bylo nasazeno rozšíření notifikační služeb pro zaměstnavatele. Nově se propaguje pole profese z 1. dílu DPN do  elementu Poznámka. Profesi tedy zaměstnavatel nově dostává v notifikacích VznikDPNInfo zasílaných do DS (viz příklad přílohy xml a příklad přílohy pdf). Dále ji může zaměstnavatel zjistit v odpovědi na službu  DZDPN-v2 a na on-line službě ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, a to pro všechny notifikace vytvořené od 1. 3. 2020. Rozhraní se nemění.

6. 2. 2020 Informace pro vývojáře mzdových a personálních SW

V únoru 2020 budou významně rozšířeny notifikační služby pro zaměstnavatele o DPN zaměstnanců. Změna se dotkne služby e-Podání DZDPN, ePortálové služby Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců i informací o DPN zasílaných do datových schránek zaměstnavatelů.

Seznam změn:

 • Stávající notifikace jsou rozšířeny o nové elementy:
  • DatumVznikuNotifikace – udává, kdy byla notifikace pro danou neschopenku vygenerována
  • Poznamka – pro možnost vložit další upřesňující informace týkající se neschopenky (v této verzi se element neplní)
 • Změna u elementů AdresaMistaPobytu a Vychazky:
  • Elementy mohou být uvedeny vícekrát, pokud k dané neschopence je evidováno více adres/vycházek.
  • U jednotlivých elementů může být uveden i datumový interval, pro který je adresa/vycházka platná.
 • Doplněny nové typy notifikací:
  • ZmenaDpnInfo – slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře).
  • StornoDpnInfo – slouží pro zaslání informace o tom, že neschopenka byla na ČSSZ stornovaná.
 • U notifikací odesílaných do DS se mění předmět a název přiložených souborů.
 • Pro získání rozšířených notifikací bylo vytvořeno nové e-Podání DZDPN20-V2.

V testovacím prostředí bude služba DZDPN-V2 nasazena v průběhu týdne od 10. 2. 2020, nasazení do produkce bude ihned po ověření správné funkčnosti tentýž týden. Nová verze služby DZDPN20-V2 poběží po přechodnou dobu minimálně do konce března paralelně se stávající verzí služby DZDPN, aby byl umožněn přechod na rozšířenou verzi služby.

Rozšířené notifikace na portálové službě Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců budou zobrazovány v týdnu od 10. 2. 2020.

Předpokládané nasazení těchto změn v notifikačních informacích zasílaných zaměstnavatelům do datových schránek je 28. 2. 2020.

23. 1. 2020 Informace o změně algoritmů pro šifrování odpovědí

V souvislosti s praxí certifikačních autorit, které umožňují svým klientům ukládat na čipové karty (USB token Bit4Id TokenME apod.) nejen zaručený elektronický podpis, ale i komerční certifikát (určený například pro šifrování odpovědí), jsme byli nuceni dnes večer provést downgrade algoritmů pro šifrování odpovědi z modernějších algoritmů RSA-OAEP + AES-256-CBC na starší verzi RSA + AES-128-CBC. Důvodem tohoto kroku je funkčnost čipových karet, které nedokáží modernější algoritmy dešifrovat.

23. 12. 2019 Informace pro vývojáře mzdových systémů

25. 11. 2019 Aktuality pro SW vývojáře

Informace k notifikacím zasílaným zaměstnavatelům do DS nebo na email najdete na stránce Notifikace eNeschopenky pro zaměstnavatele

Aktualizován byl i komentovaný popis rozhraní pro zaměstnavatele pro získání dat z eNeschopenky a příklady k notifikacím

12. 9. 2019 Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného od 1. 7. 2019

Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.