ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

7 06/2023 Praha

Statistická data a další zveřejňované informace ČSSZ

7. 06. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejňuje mnoho dat týkajících se důchodového a nemocenského pojištění. Všechny tyto informace jsou pravidelně aktualizované a dostupné na webu ČSSZ v elektronické podobě.

ČSSZ pravidelně vytváří statistiky ohledně výběru pojistného na sociální zabezpečení a provádění nemocenského a důchodového pojištění (na jejich základě například už řadu let vydává Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění). Informace z dalších oblastí – nemocenského či výběru pojistného – jsou také součástí již tradičních Zpráv o činnosti ČSSZ. Tyto dva dokumenty vychází každoročně během léta. Na webu ČSSZ jsou k dispozici rovněž data aktualizovaná za předchozí měsíc, čtvrtletí a některá k prosinci předchozího roku, konkrétně pod názvem Statistiky a Otevřená data ČSSZ.

Statistiky na webu ČSSZ

První oblastí v sekci Statistiky je Souhrnný přehled ukazatelů a dále je sekce rozdělena tematicky na Důchodové statistiky, Nemocenské statistiky, Ekonomické přehledy a Přehledy o počtech klientů. Najdete zde například průměrnou výši sólo starobních důchodů, počty starobních důchodců podrobně rozdělené podle krajů i pohlaví, starobní důchody podle rozšířených pásem výše důchodu v časové řadě, počty důchodců podle příjmových pásem, ale také počet stoletých důchodců nebo údaje o OSVČ či zaměstnancích a celkové příjmy z pojistného i výdaje na důchody.

Otevřená data ČSSZ

Portál Otevřená data aktuálně publikuje 84 datových sad dostupných v záložce Katalog otevřených dat. Data jsou zveřejňována podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a většina je dostupná na měsíční bázi. Údaje jsou pravidelně čtvrtletně aktualizovány. Součástí publikace je
i téměř 130 interaktivních vizualizací, jejichž výsledky (grafy) je možné stáhnout. Najdete zde například členění podle jednotlivých krajů či okresů, ale i průměrnou délku pobírání starobního důchodu od roku 2000 a mnoho dalšího. Veškerá data jsou primárně dostupná ve formátech RDF (TriG) a CSV a také pomocí příslušného SPARQL endpointu (umožňuje získat data podle kritérií zadaných formou SPARQL dotazu). Pro lepší orientaci je na portálu k dispozici Uživatelská příručka popisující strukturu a obsluhu Portálu otevřených dat ČSSZ.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění se týká pouze důchodového pojištění, ale obsažená data jsou velmi podrobná. Na webu ČSSZ jsou tyto ročenky elektronicky dostupné již za rok 2002. Jejich výhodou je velmi široké a detailní množství údajů z oblasti důchodového pojištění, které nejsou jinde zveřejňovány, a navíc s velmi podrobným rozpadem podle různých demografických ukazatelů. Najdete zde mnohá zajímavá data, například do jakých zemí se posílá český důchod nebo průměrnou délku doby pobírání řádného starobního důchodu.

Zprávy o činnosti ČSSZ

Informace z oblasti důchodového, ale také nemocenského pojištění a výběru pojistného jsou pravidelnou součástí Zprávy o činnosti ČSSZ. Tyto dokumenty jsou elektronicky dostupné již od roku 2009.

Obě ročenky (Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění a Zpráva o činnosti ČSSZ) za předcházející rok vychází v druhé polovině roku.